ಬಹು ಕರ್ನಾಟಕ - ಅರೆಭಾಷೆ | ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕುಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಬ 'ಬೆಂಡದ ಒಟ'

ತುಳುನಾಡಿನ ಕುತೂಹಲಕರ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ಆರಾಧನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಎನಿಸಿಕೊಂಡವುಗಳಲ್ಲಿ 'ಬೊಂಡದ ಓಟ'ವೂ ಒಂದು. ಬೊಂಡಕ್ಕೆ (ಎಳನೀರು) ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹತ್ವ; ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ಈ ಆಕರ್ಷಕ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಅಪ್ಪಟ ಜನಪದೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮನರಂಜನಾ ಕ್ರೀಡೆ

ಅರೆಬಾಸೆವು ನಡ್ಸುವ ಅಚರಣೆಲಿ ಗದ್ದೆಗೊರಿ ತೆಳ್ದು ಮಹತ್ವ ಪಡ್ದದೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ ಉರುನ ನೆರೆಕರೆನ ಕರ್ದ್ ಸೆರ್ಸುವ, ಒಂದೆ ಇಜ್ಜೆಲ್ನ ಮಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೆರಿ ಅಡಿಕೆ ಒಂದ್ ರಿತಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೆರ್ಸಿದೆ. ಅದೊಂದು ಮನ್ಸುಗೆ ಕುಸಿಕೊಡುವ ಒಟ. ಅರೆಬಾಸೆವುಕೆ ಗದ್ದೆಗೊರಿ ತೇಳಿರೆ. ಪಂಡ್ ಗದ್ದೆಗೊರಿ ತೆಳಿರೆ ನೆರೆಕರೆವು ಅಂದ್ ಯಾರ್ ಮನೆಲಿ ಕೃಷಿ ಅಗೊಲಿ, ತೊಟದ ಕೆಲ್ಸ ಕುಡ ಯಾರ್ ಮಾಡ್ದುಲೆ. ಅಂದ್ ಎಲ್ಲೊವುಕೆ ರಜೆ ಕುಡ, ಗದ್ದೆಗೊರಿ ನಡ್ಸುವ ಮನೆ ಮತೆ ಉರುಲಿ ಗೌಜಿ ಇದ್ದದೆ.

ಅಕನ ಒಂದ್ ವಾರಕೆ ಮುಂದೆ ಉರು ಇಡಿ. ಜನ ಒಬ್ಬನ ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಹೆಳಿಕೊಂಡ್ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟುಸುವೆ. ಅಕನ ಗದ್ದೆಗೊರಿ ಅಕನ ಕೊಣನ ತಂದವೆ ಅಚೆ ಮನೆ-ಇಚೆ ಮನೆ, ಹಕ್ಕಲೆ ಊರುಂದ ಕೊಣಂಗ ಪೂರ ಬಂದವೆ. ಕೊಣಂಗ ಬಾಕನ, ಒಂದ್ ಎರಡ್ ನಡೆ ಎತ್ತ್‌ಗ ಕೂಡ ಇದ್ದವೆ. ಗದ್ದೆಗೊರಿ ಅಕನ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ. ಹೊಸ ನಡೆ ಎತ್ತುಗ, ಕೊಣಗಳ ಅಂದ್ ಗದ್ದೆಗೆ ಇಳ್ಸುವೆ. ಸುರುಗೆ ಗದ್ದೆಗೆ ಇಳ್ಸೊಕರೆ ನೊಗ ಕಟ್ಟಿಕನ. ಅದರ ಎದುರು ನೊಗ ಇಸಿ. ಕೈ ಮುಗ್ದ್, ದೇವರ ನೆನ್ಸಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ನೊಗನ ಕಟ್ಟುವೆ. ಗದ್ದೆಗೆ ಇಳ್ಸಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಸುತ್ತು ಹೂಡುವೆ. ಮತೆ ಒಂದ್ ಕರೆಲಿ ನಿನ್ಸಿ. ಇದ್ದವೆ. ಸುರುಗೆ ಗದ್ದೆಗೆ ಇಳ್ಸಿದ ಕೋಣಗಳ ಓಡ್ಸಿಕೆ ಸುರು ಮಾಡುವೆ. ಸುರುಗೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಹಿಡ್ದ್ ಕೊಣಗಳ ಒಡ್ಸುವೆ. ಅಮೆಲೆ ಹಗಲೆ ಕಟ್ಟಿ ಸುತ್ತ ಹೂಡುವೆ. ಹಂಗೆ ಹೂಡಿ ಅದ ಮೆಲೆ ಕೊಣಗಳ ಗದ್ದೆನ ಒಂದ್ ಕರೆಗೆ ತಂದ್ ನಿಲ್ಸುವೆ.

ಈ ಲೇಖನ ಓದಿದ್ದೀರಾ?: ಬಹು ಕರ್ನಾಟಕ - ಅರೆಭಾಷೆ | ಅವುಲು ಹಾಕುದು - ಸತ್ತವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಳಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಚರಣೆ

ಅ ಮೆಲೆ ಎರಡ್ ಪಕ್ಕೊಲಿ ಎರಡ್ ಬೆಂಡನ ಇಸುವೆ. ಗದ್ದೆನ ಒಂದ್ ತಲೆಂದ ಬೆಂಡದ ಒಟಲಿ ಒಡುವ ಎಲ್ಲೊವು. ಗದ್ದೆನ ಮತ್ತೊಂದು ತಲೆಲಿ ಇರುವ ಪುಣಿ ಹಕ್ಕಲೆ ಇದ್ದವೆ‌. ಅಕನ ಗದ್ದೆನ ಬೆಂಡ ಇಸಿದ ಕಡೆಲಿ ಜನ ನಿಂತ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆಲಿ ಇರುವ ಪಿಣಿಲಿ ಒಡುವವರ ಕರ್ದ್ ಹೆಳುವೆ. ಅಕನ ಅವೆಲ್ಲಾ ಒಡಿಕೆ ಸುರು ಮಾಡುವೆ. ಯಾರ್ ಸುರುಗೆ ಗದ್ದೆ ಪುಣಿನ ಮುಟ್ಟುವೆ‌. ಹಂಗೆ ಒಡಿಕನ ತಿರ್ಗಿನೊಡ್ದವ ಹೊಣ್ಕಿ ಬಿಳ್ದು ನೊಡಿಕೆ, ಬಾರಿ ಕುಸಿ ಅದೆ, ಹಂಗೆ ಅಕನ ಹಿಂದೆನವ ಬಿತ್‌ತ ಅವನ ತಿರದಗಿ ನೊಡಿಕನ ಇವ ಕೂಡ ಮುಗ್ಗೊರ್ಸಿ ಬಿದ್ದದೆ. ಒಡೊವ್ ಒಡಿಕೆ ಸುರು ಮಾಡಿಕನ ಅವುಕೆ ಬೆಂಡ ಇಸಿದ ಮದ್ಯೊಲಿ ಬಂದ್, ಬೆಂಡ ಇಸಿದ ಪುಣಿನ ಮುಟ್ಟೊಕು. ಅವರ ಗೆದ್ದೊವ್ ಯಾರ್ ಅಂತ ಗುರ್ತ ಮಾಡುವೆ. ಸುರುಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ ಎರಡ್ ಜನರ ಹಿಡ್ದ್. ಅವುಕೆ ಒಂದೊಂದ್ ಬೆಂಡನ ಕೊಟ್ಟವೆ‌. ಅ ಬೆಂಡನ ಚಾಳೆಲಿ ಯಾದ್ ದೊಡ್ಡೊದ್ ಉಟ್ಟು. ಅದರ ನೊಡಿ ತೆಗ್ದವೆ. ಅಂತ ಬೆಂಡನ ಇಸುವೆ. ಅ ಬೆಂಡನ ಒಟಲಿ ಮಕ್ಕ ಯಾರ್ ಬೇಕರ್, ಒಡೊಕ್. ಅದಿಕೆ ಯಾವ ಬೆದ ಅಗಲಿ ಇಲ್ಲೆ, ಯಾರ್ ಬೆಕರ್ ಒಡೊಕ್, ಸೂತಕ ಇದ್ದೊವ್ ಒಡಿಕೆ ಅಗೊದ್.

ಬೆಂಡನ ಒಟ ಅದ ಮೆಲೆ, ಅದೆ ಗದ್ದೆಲಿ ಬಾಳೆ ಹಾಕುವೆ. ಅ ಬಾಳೆ ಹಾಕೊಕರೆ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದ ಜನ ಅದರ ಹಾಕುದು ಕ್ರಮ. ಅದರ ಹಾಕೊಕರೆ ಸರಳಿ ದೈನ ಸೊಪ್ಪು, ಅದರ ಕಟ್ಟಿಕೆ ಮಾದ್ರಿ ದೈನ ಬೊಳ್ಳಿ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಳ್ಳಿ ದೈನ ಕೂಡ ಅದರ್ಲಿ ಇಸುವೆ. ಹಂಗೆ ಇಸಿಕನ ದಿಕ್ಕ್ ನೊಡಿಕಂಡ್, ಗದ್ದೆನ ನಡುಲಿ ಬಾಳೆ ಹಾಕುದು ಕ್ರಮ ಇಗೊಳು ನಡ್ದದೆ.

ಪಂಡ್ ಬೆಂಡದ ಒಟಕೆ ಮಕ್ಕ ಪೂರ ಉರ್ಡಿ ಉರ್ಡಿ ಸೇರ್ತೊ ಇದ್ದೊ. ಕಾಲ ಕಳ್ದಂಗೆ ಮಕ್ಕ ಸೇರುವವರ ಸಂಕೆ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಅಗ್ತಾ ಉಟ್ಟು. ಅಕನ ಪಂಡ್ ಬಹುಮಾನ ಅಗಿ ಕೊಡ್ತ ಇದ್ದೊದ್. ಬೆಂಡ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ್ ಕಾಲ ತೆಳಿರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗನ ಕಾಲ. ಬೆಂಡದ ಮಾರ್ಯಾದೆ ತೆಳ್ದು. ತುಳುನಾಡುಲಿ ಹೆಚ್ಚ್ ಗೌರವ ಒಳದ್. ಹಂಗಾಗಿ, ಬೆಂಡನ ಒಟ ಯಾವುದೆ ಉರುಲಿ ಕಾಂಬಕೆ ಸಿಕ್ಕುದುಲೆ. ಇದ್ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕುಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಬಕೆ ಸಿಕ್ಕುದು. ಅದ್ ಅರೆಬಾಸೆನ ಪ್ರದೇಸಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಳದ್.

ಕಾಲ ಬದಲಾದಂಗೆ, ಜನ ಬದಲಾದೊ, ಜನ ಬದಲಾದಂಗೆ, ಹಳ್ಳಿನ ಅಟಗ ಮಾಯಾ ಅದೊ, ಹೆಸರ್ರುಗೆ ಮತ್ರ ಒಟ ನಡಿವ ಮಟ್ಟಕೆ ಬಂದುಟು, ತೆಳಿರೆ ನಿವು ಅಲೊಚನೆ ಮಾಡಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಎತ್ತ ಹೊಗ್ತ ಉಟ್ಟು. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಾಲ ಬಾದು ಜನ ಪುನ ಉರುಗೆ ಬರದೆ ಇರಿಕಿಲೆ. ಹುಟ್ಟಿದ್ ಉರು, ಮೆಟ್ಟಿದ ಮಣ್ಣ್ ಯಾಗೊಳು ಮರಿಯಕೆ ಬೊತ್ತ್. ಮರ್ತವ ಮಯ ಅದು‌.

ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು?
0 ವೋಟ್
eedina app