ಬಹು ಕರ್ನಾಟಕ - ಬ್ಯಾರಿ | ಪುದೆಪೆಂಡೊ ಚಮೈಚ್ಚೊ ಬಂಗಾರ್

ಬಹುತೇಕರ ಪಾಲಿಗೆ ಮದುವೆಗಳು ಕಣ್ಣ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರಂಗಿನ ಚಿತ್ರಗಳಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಲಂಕಾರ. ಅಲಂಕಾರವೆಂದರೆ, ಈಗಿನ ಅದ್ಧೂರಿ ಖರ್ಚಿನದಲ್ಲ. ಈ ಬರಹದಲ್ಲಿರುವುದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಸರಳ ಮದುವೆಗಳ ಅಲಂಕಾರದ ಕತೆ. ಆಗೆಲ್ಲ ಮದುಮಗಳ ಬಂಗಾರದ ಒಡವೆಗಳ ಅಲಂಕಾರದ್ದೇ ಎಲ್ಲರ ಮಾತು-ಕತೆ

ಚೋಪು ರಂಗ್ ರೊ ಪಟ್ಟ್ ತುನಿಲ್ ನೊರೋಡಿ ಬಂಗಾರ್ ರಂಗ್ ರೊ ಕಸವು ನೇಯ್ಞೊ ಚಂದತ್ತೊ ಪೂವುಙ ಬಿರ್ಞಿತ್ತುಂಡು. ಅದ್‌ಕ್ಕದೇ ರಂಗ್‌ರೊ ರವಕೆ ಇಟ್ಟ್‌ತ್ತ್ ಚಂದತ್ತೆ ಕುಟ್ಟಿ ಜಮೀಲ ಪುದೆಪೆಣ್ಣಾಯ್ತ್ ಚಮಞ್ಞಿತ್ ಇದಿಪ್ಪ ಇನಿಯುಂಮಿತ್ರೆ ಚಂದಾಯ್ತ್  ದೆಚ್ಚಿರಾಲ್.

ಅವಲೆ ಕಲ್ತ್‌ಲ್ ಅಡಪ್ಪ ಪಟ್ಟಿಪೋಲೆ ಬೆಚ್ಚೊ ಮಿನ್ನ್‌ಮಾಲೆ ರೊ ನೊರೋಡಿ ಮಿನ್ನ್‌ಙ 'ಪೊಲೆ ತನ್ನಿ'ರೊ ಮೇಲೆಡ್ತ್ ಪಿಡ್ಚೊ ಮೀನ್‌ಙ್ಙ ಪೆಡ್ಚೋಂಟುಲ್ಲೆ ಪಲೆ ಪೆಡ್ಚೊವುಂಡು. ಮಿನ್ನ್‌ಮಾಲೆ ಇಙನೆ ಲೆಂಗ್ಯೋಂಟು ಜಮೀಲರೊ ಮೊಗತ್ತೆ ಚಂದತ್ತೊಟ್ಟುಗು ಪೈಪೋಟಿಯಾಕ್ಯೊ ಪೋಲೆ ಕಾಂಡ್. ಅದ್ರೆ ಕಿಲ್‌ಗ್ ಕೇತ್ಯೊ ಇನಿಯುಂಮಿತ್ರೆ ಮಾಲೆಙ್ಙ ಒರು ಎಡೆಯುಂ ಬಾಕಿಲ್ಲಾಂಟ್ ಒನ್ನುರೆ ಕೀಲ್ ಇನ್ನೊನ್ನು, ಮೇಲ್‌ರೆ ಜಲಪಾತ ನುರ್ಕಿತ್ ಕೀಲ್‌ಗ್ ಚೊರಿಞ್ಞೊ ಪೋಲೆ ಕಲ್ತ್‌ರೊ ಪಿಡ್ಚಿತ್ ಮಡಿತೋಳಂ ಇಲ್ಞಿತ್ತುಂಡು. ಮಿನ್ನ್ ಮಾಲೆರೊ ಕೀಲ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗುರು ಬೆಚ್ಚಿ ನೈಞೊ ಪೋಲ್ತೊ ಮಲ್ಲಿಗೆಸರ, ಬಂಗಾರ್‌ಲೇ ಪಾಯಿ ಮಡಕ್ಯೊ ಪೋಲ್ತೊರು ತಟ್ಟಿಮಾಲೆ, ಓರೋರೇ ಪವನ್ ರೊ ಬೆಚ್ಚಿತಾಕ್ಯೊ ಪವನು ಮಾಲೆ, ಮೂನು ಮಾಲೆ ಜೋಡ್ಚುಪಾಟಿತಾಕ್ಯೊ ಅಟ್ಟಿಮಾಲೆ, ಅದ್ರೆ ಕೀಲ್‌ಗೊರು ಮಿಸ್ರಿ ಮಾಲೆ, ಅದ್ರೆಡೆಲೊರು ಗೋದಿಸರ, ಒಟ್ಟುಗೊರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸರ, ಬಂಗಾರ್ ಚೈನ್‌‌ರೆ ಎಡೆಗೆಡೆಗ್ ಮಣಿಕೋತೊ ಗುಂಡು ಮಾಲೆ.

ಕೂಡಿಯೆ ಪೆಣ್ಣಿಙ್ಙ ಪುದೆಪೆಂಡೆ ನೋಕೊನು, ಬಂಗಾರ್ ನೋಕೊನೂಂಟು ರಾಸಿಬೂನ್ತು ನುರ್ಕಿಯೊ ಉಲ್ಲಾರ್. ಅವುಡೆಮೇ ಚಾಞಿ ದೆಚ್ಚೊ ಅಜ್ಜುಮ್ಮ ತಂಡೆ ಕಲ್ತ್‌ಲುಲ್ಲೆ 'ಉರ್ಕುಂ ಪೀಸ್'ರೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆ 'ಬಜಿಲ್ ಸರ' ತೊಟ್ಟು ನೋಕಿತ್ ಕೇಟ್ತ್: 'ಪುದೆಪೆಣ್ಣ್‌ಗ್ ಕಲ್ತ್‌ಗ್ ಬರ್ತಿಗ್ ಮಾಲೆ ಬೇನೆಂಗ್ ಇದಾ ನಂಡೆದ್ ಉಂಡು' ಬೈಕೊರೂಂಟು.

Image
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ಅಜ್ಜುಮ್ಮರೆ ಬೆಲ್ತೊ ಕೈಪನಿರೊ ಕುಪ್ಪಾಯತೊ ಮೇಲ್ ನೊರೋಡಿ ಬಂಗಾರ್ ರೆ ಅವುಲು ರೊ ಚೊರ್ಚೊ ಪೋಲೆ ಬಾರಿ ಬೆಲಿಯೊರು 'ಬಜಿಲ್ ಸರ' ಉಂಡು ಅದ್ ದೂರ ದೂರತ್ತೆಕುಂ ಲೆಂಗಿತ್ತ್ ಎಡ್ತ್‌ಕಂಡೊ ಉಂಡು. ಪುದೆಪೆಂಡೊ ಮೂತೋಲು ಚೆಲ್ರಾಲ್
'ಬ್ಯಾಂಡ ಅಜ್ಜಿಮಾ... ಅವಲುಗು ಎಲ್ಲ ಬಂಗಾರ್ ಬೆಚ್ಚಿತ್ ಚಮಚಿತ್ತಾಯ್ತ್'

ಅವುಡ್ತೆ ಬೆಲ್ಯೊ ಮೊಗಸಾಲೆ‌ಲ್ ನಡೂಲು ಬೆಚ್ಚೊ ಮರತ್ತೊ ಕುರ್ಸಗು ಬೆಲ್ತೊ ತುನಿ ಬಿರ್ಚಿತ್ ಪುದೆಪೆಣ್ಣ್ ರೊ ದೈಪಾಟಿರ್ ಚೆಂಗೆಲಿ ಮುದ್ದೆ ಆಯ್ರೊಮಾ, ಅಲ್ಲ ಬಂಗಾರ್‌ರೆ ದಿನ್ನತ್‌ಗ್ ಜಡ್ಞಿತ್ತಾ ಪಿಡಿಯಾಯೊ ಇಲ್ಲೆ ಪುದೆಪೆಣ್ಣ್ ಚೊಮ್ಮೆ ಬಗ್ಗಿ ದೆಚ್ಚಿರಾಲ್.

ಪುದೆಪೆಣ್ಣ್‌ರೊ ತಲೆಬಾರಿತ್ ಉದುರಿ ಇಟ್ಟ್‌ತ್ತ್ ಪಾದಿ ಕಾವು ಕಾಣಾತೊ ಪೋಲೆ ಜಲ್ಲೆ ಆಕಿತ್ ಜಡೆ ನೈಞಿರ್. ಅದ್ರೆಡೆಲ್ ಕಾವುಲು ಬೆಲಿಯೆ ಬೆಂಡ್‌‌(ಕುಡ್ಕ)ಗ್ ನೇತಿಯೊ ಮುತ್ತುರೊ ಕುಚ್ಚಿಙ್ಙ ತೂಙಿತ್ತ್ ನಿಲ್‌ಕ್ಯೊ ಉಂಡು. ಅದ್ರೆ ದಿನ್ನತ್ತ್‌ಗ್ ಕಾವು ಕೀರಿಪೋಗು ತೀರಾ ಚೊಂತು ಬೆಂಡ್‌ಗ್ ಕೋತೊ ಸರಪಳಿರೆ ಕಾವುರೆ ಮೇಲ್‌ಲಾಯ್ತ್ ಕೊಂಪೋಯ್ತ್ ಪೆರವತ್ತೆ ಅಂಡೆರಞ್ಞೆ ಕೋತು ಬೆಚ್ಚಿರ್. ಇನ್ನ್ ಚಂದತ್ತೊ ಚೆರ್ಯೆ ಚೆರ್ಯೆ ಪೂವುಙಗ್ ನೊರೋಡಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಬಂತ್ ಚೈನ್ ಚೈನಾಯೊ ಮಾಟಿಯುಂ, ಒರುಕೊಡಿ ಬೆಂಡ್‌ಗ್ ಕೋತುಟ್ ಇನೊರು ಕೊಡಿ ಕಾವುರೊ ಪೆರವು ಭಾಗತ್ಲಾಯ್ತ್ ಮುಡಿಗ್ ಕುತ್ತಿಬೆಚ್ಚಿರ್.

ನೆತ್ತಿಕುರಿ ನೆತ್ತಿರೆ ಜೆಂಡ್ ಸೈಡ್‌ಲ್ ಪಟ್ಟಿಯಾಯ್ತ್ ತಲೆರೆ ಪೆರಗತ್ತ್‌ಗ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೆಟ್ಟಿರ್, ಬೌತಲೆ(ಬೈತಲೆ)ರೊ ಮೇಲ್ಭಾಗತ್ ಕೊಂಪೋಯ್ತ್ ತಲೆರೊ ಪೆರವುಗು ಕುತ್ತಿಯೊ ನೆತ್ತಿಕುರಿಲ್ ಚೆರ್ಯೆ ಚೆರ್ಯೆ ಚಂದತ್ತೆ ಪೂವುಙ ಅದ್‌ಲ್ ನೋರೋಡಿ ಉಲ್ಲೆ ಚೋಪುಕಲ್ಲ್‌ಙ್ಙ ಮಿನ್ಕಿಯೊ ಉಂಡು. ನೆತ್ತಿಕುರಿರೆ ಎದ್ರ್‌ಭಾಗತ್ತ್ ನೆತ್ತಿಲ್ ಇಲ್ಞಿತುಲ್ಲೆ ಆ ಚಂದತ್ತೆ ಮಾದಂಕೊತ್ತು ಆಗಸತ್ತುಲ್ಲೊ ಮಾದ-ಕೊತ್ತುಗೆಂದುಂ ಕೊರೊಡಿಲ್ಲಾಂಟ್ ನೋಕುರಙಲೊ ಖಲ್ಬೇ ಫಿದಾವುಂಪೋಲೆ ಉಂಡು.

ಈ ಲೇಖನ ಓದಿದ್ದೀರಾ?: ಬಹು ಕರ್ನಾಟಕ - ಬುಡಕಟ್ಟು ಮರಾಟಿ | ಗೊಂದೊಳು ಪುಜ, ಭೈರವಸ್ ಕೆರ್ತನ ಡುಕ್ರ- ಕೊವುಂಡೆ ಕೆರ್ತೊ...

ಜೆಂಡ್ ಕೈ ನೊರೋಡಿ ಬಂಗಾರ್ ರೆ 'ವಂಕಿ ಬಳೆಙ' ಅದ್ರೆ ಎಡೆಕ್ಕೆಡೆಕ್ಕ್ ಪಿರಿಬಳೆಙ, ಇನ್ನ್ ಅದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ತ್ ಇಪ್ಪರ್ತ್‌ಗ್ 'ಕೀಲ್‌'(ತಿರ್‌ಗಣೆ) ಉಲ್ಲೊ ಕಡಗ ಬಳೆಙ. ಮುಂಕೈರೊ ಪಿಡ್ಚಿ ಗಂಟ್‌ವರೆ ಬಳೆಙ್ಙ ನೊರೋಡಿ ಬೆಚ್ಚಿತ್ತುಂಡು. ಪುದೆಪೆಂಡೊ ಮುತೋಲು ಬಂತ್ ಅಪ್ಪಪ್ಪ ಬಳೆರೆ ಕೀಲ್(ತಿರ್ಗಣೆ) ತಿರ್ಞಿರಾಂಟ್ ನೋಕಿತ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಕಿ ಪೋಯೊ ಉಲ್ಲಾಲ್. ಪತ್ತ್ ಬೆರಲ್ ನೊರೊಡಿ ಮೋದರ ಬೆಚ್ಚಿತುಂಡು ಎಡೆರೊ ಬೆರಲ್ಲ್ ಜೆಂಡ್ಜೆಂಡ್ ಮೋದರಯುಂ ಉಂಡು ಉದ್ದತ್ತೊ ಚೋಪು, ಚೌಕತ್ತೊ ಪಚ್ಚೆ ಕಲ್ಲ್‌ರೆ ಮೋದರ, ಶಂಕ ಮೋದರ, ಮಾಂಙೆ ಮೋದರ, ಮುತ್ತುರೆ ಮೋದರ, ಪೂವು, ಹವಲತ್ತೆಯುಂ ಮೋದರತ್ತೆ ಒಟ್ಟುಗು ನವರತ್ನ ಉಲ್ಲೆ ಮೊದರಯುಂ ಪುದೆಪೆಂಡೊ ಬೆರಲ್ಲುಂಡು. ಯಾರತ್ತೆ ಮೋದರ ಬೆರಲ್‌ಗ್ ಬೆಲ್ದಾವುರೆದ್ಕ್ ನೂಲು ಚುಂದಿತ್ತ್ ಉಂಡು.

ಪುದೆಪೆಂಡೊ ನಡುಗು ಮೂನು ಬೆರಲ್ ಅಗಲತ್ತೊ ಬಾರಿಯೊರು ಚಂದತ್ತೊ ಅರೆಞಾನ ಬೆಚ್ಚಾರ್ ಅದ್ರೆಮೇಲ್‌ಗ್ ಪುದೆಪೆಂಡೊ ನಡುರೆ ಎಡ ಭಾಗತ್ ಇನೊರು ಎಟ್‌ಪತ್ತ್ ಪವನ್ ರೊ ನೊರೋಡಿ ಕಲ್ಲ್‌ಙ್ಙ ಉಲ್ಲೊ ಬಣ್ಣಾತ ಬಲೆಕೆಟ್ಯೊ ಪೋಲ್ತೊ ಜಾಲಿ ತೂಕಿಬೆಚ್ಚಾರ್. ಪೆಣ್ಣಿಙ ನಡುಗು ತಾಕೊಲು ನಡುಗು ಕುತ್ತುರವುಡೆ ಇಂಡ್ ಬಂಗಾರ್‌ರೆ ತಾಕೊಲುರೆ ಜೊಂಕುಲೆ ಆಕ್ಪಾಡಿಯೆದ್ ಕುತ್ತಿ ಬೆಚ್ಚಾರ್.

Image
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂವುರೆ ಅಟ್ಟಿಬೆಚ್ಚೊ ತಲೆರೆ ಮೇಲ್‌ಗ್ ಅವುಡವುರೆ ಬಾರೀ ಚಂದತ್ತೊ ಬಂಗಾರ್ರೆ ತಿರಿಪ್ಪುರೆ ಪೂವುಙಲೊ ಬೆಚ್ಚಿರಾರ್. ತಲೆರೊ‌ಮೇಲ್ರೊ ಜಲ್ಲಿಗಿಲ್ಚೊ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂವುರೆಡೆಲ್ ಅವುಡವುಡೆ ಬೆಲ್ಯೊ ಬೆಲ್ಯೊ ಪೂವು ಬನ್ನೊ ಬಂಗಾರ್ರೆ ಜಡೆಪಟ್ಟಿ ಬೆಚ್ಚಾರ್. ಆ ಜಡೆರೊ ಕೊಡಿಗ್ ಕಸವು ಬನ್ನೊ ಚಂದತ್ತೊ ಮೂನು ಗೊಂಡೆ ನೇಲ್ಚಾರ್. ಕಾಲ್‌ಗ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟ್‌ತ್ ಕಸವುರೆ ಬೂಟು ಪೋಲ್ತೊಮೆ ಚೆರ್ಪು ಇಡ್ಪಾಟಿಯೆದುಂ ಕೂಡಿ ನೋಕೊಗು ಬಂಗಾರ್ಲ್ ಆಕ್ಪಾಟ್ಯೊ ಬೂಟು ಪೋಲೆಮೆ ಕಾಂಡ್. ಪುದಿಯಾಂಪ್ಲೆ ಬಂಧಿ ಇಡೋಗೂಂಟು ಬಂಡೆದ್ ಕಾತ್ ದೆಚ್ಚೊ ಪುದೆಪೆಂಡೊ ನೋಕೊಗೇ ಬಾರಿಯೊರು ಚಂದ.

ಮಣಿಯಾರ ಕಿನಾ ಕಾಣುಂ ಪುದಿಯಾ ಪೆಣ್ಣೇ..
ಮಸಿ ಇಟ್ಟ್ ಕರುಪಿಚ್ಚ ಕರುಮಿನ್ ಕಣ್ಣೇ..

ಪರ್ತ್ ಮೈಕತ್ತ್ ಪಾಟ್. ಉಲ್ಗ ಮೊಗಸಾಲೆಲ್ ಪುದೆಪೆಂಡೊ ಚುತ್ತುದೆಚ್ಚೊ ಪೆಣ್ಣಿಙಗ್ ಎನ್ಚಿ ಅಪರಿಪರ ಪೋಗುಂ ಮನಸ್ಸಾವುಲ್ಲೆ, ಊಡೆಯುಂ ಟೇಪ್‌ರೆಕಾರ್ಡ್‌ಲ್ ಮಾಪಿಲ ಪಾಟ್ ಬೆಚ್ಚಿರಾರ್.

ಆಮೀನ ಬೀಬಿಕ್ಓಮನ ಮೋನೆ
ಆರಿಲುಂ ಕಾನಿಯುಂ ಇಂಬತ್ತೇನೆ
ಆಲಙಲ್ಕ್ ಆಗೆಯುಳ್ಳಾ ರಸೂಲೇ
ಆದಿಯೋನು ಪುಕಝ್‌ತುನ್ನ್ ಆ ಹಬೀಬೇ..
ಆಮೀನ ಬೀಬಿಕ್‌ಓಮನ ಮೋನೇ...
ಈ‌ ಮಾಪಿಲ ಪಾಟ್, ಒಪ್ಪನ ಪಾಟೆಲ್ಲ
ಮಂಙಿಲ್ತೆ ಅವುತೆ ಪೊಲ್ಸುರೆ ಇನಿಯುಂಮಿತ್ರೆ ಯಾರಾಕ್ಯೋ ಉಂಡು.
ಇದ್ ಇಙನೆಯುಂ ಪಂಡ್ ಮಂಙಿಲ್ತ್‌ಗ್ ಬಂಗಾರ್ ನೊರೋಡಿ ಕೇತಿಬೆಚ್ಚಿತ್ತ್ ಪುದೆಪೆಂಡೊ ಚಮೈಯಿಚ್ಚೋಂಟು ಇನ್ನಾರ್.

ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು?
5 ವೋಟ್
Image
av 930X180