ಬಹು ಕರ್ನಾಟಕ - ಬ್ಯಾರಿ | ಪಡಿಂಞಾರ್‌ಲ್ ಪೊಂಚಿರಿಚ್ಚೊ ನ್ಯಾರ

Hunger

"ನೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿವಿದ್ದೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಉಣ್ಣುವವ ನಮ್ಮವನಲ್ಲ; ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ," ಎಂದು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಕಲಿತಿದ್ದ ನನಗೆ, ಹೊಸ ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೆರೆಯವರ ಸಂಕಷ್ಟ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿತ್ತು. ನಾನು ಸಹಾಯಹಸ್ತ ಚಾಚಿದಾಗ ಅವರಿಗಾದ ಸಂತೋಷ, ತೋರಿದ ಸ್ನೇಹ, ಅದರಿಂದ ನನಗಾದ ಆನಂದ ಪದಗಳಿಗೆ ನಿಲುಕದ್ದು

ಚಲಿಗ್ ಮರಕೆಟ್ಯೊವುಲ್ಲೆ ಕೈಕಾಲ್ಗ್ ನಾಲ್ಗ್ ಅಂಜಿಬಟ್ಟ ಕ್ರೀಂ ವರಸ್ರೊ ಪನಿ. ವುಲೂ ಎಡ್ಕುಂಬೊ ಕ್ರೀಂ ರೊ ಕಲ್ಗಿತ್ತೆಡ್ತೆಂಗ್ ವುಲೂರೆ ತನ್ನಿ ವಣಙುಂಬೊ ಪಾಡೆ ಕೈಕಾಲ್ ಮೊಗ ಪೊಟ್ಟಿತ್ ತೋಲು ಪೌಡರ್ ಬಿರ್ಕ್ಯೊ ಪೋಲೆ ಬಿರ್‌ಕೊ ತೊಡಙ್ರ್. ಒಕ್ಕು ಮಲೆನಾಡ್‌ರೆ ಚಲಿಯೇ ಅಙನ್ತೆದ್. ಕರೆಕಾತ್ ಬೀಞೋಂಟಿಕ್ಕುಂಬೊ ತಡಿರೆ ತೋಲು ವಣಙ್ಯೋಂಟಿಕ್ರ್.

ತೆಲ್ಲ್ ಬೈಲ್‌ರೆ ಅಡಿ ಬೂಲಟ್ಟ್ ಚಲಿ ಬಿರಿಯಟ್ಟ್ ಚೊನ್ತು ಪರ್ತ್ ಬಾಲ್ಕನಿಲ್ ದೆಚ್ಚವುಲುಗ್ ದೂರತ್ಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಬುಟ್ಟು ಜೆಂಡ್‌ಮಕ್ಕ ಬನ್ನೊವುಲ್ಲೆದ್ ಕಾಂಡ್. ರಂಗ್ ಮಾನರೆ ಆಯಂಗುಂ ಲಕ್ಷಣವುಲ್ಲೆ ಮೊಗ ಅಙಲೆದ್. ಆಯೆಂಗಾ.. ಮೊಗತ್ತ್ ತೆಲ್ಲುಂ ಚಿರಿ ಇಲ್ಲೆ, ಎಂದ್ರೊಮಾ ಬಯಸ್ಸ್‌ಗ್ ಮೀರ್ಯೊ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಮೋತ್ಲು ಎಡ್ತ್‌ಕಾಂಡ್. ನಙ ಉಲ್ಲೆ ಅಗ ಕಡನ್ನ್ ಅಪ್ಪರ್ತೆ ಅಗಮೇ ಅಙಲೆದ್. ಎಲ್ಲಾ ಬೆಲ್ಯೆ ಬೆಲ್ಯೆ ಮಹಲ್‌ಪೋಲ್ತೊ ಅವುತೆಡೆಲ್ ಅದೊನ್ನೆ ಸಾರ್ನೆ ಕಾಣಾತೆ ಅಗ. ಐ ಅವುತುಲ್ಲೆ ಅಬ್ಬುಉಮ್ಮ, ಅಙಲೊ ಒರಾನುಂ, ಒರುಪೆಣ್ಣುಂ ಜೆಂಡ್ ಮಕ್ಕ. ಅತ್ರೆ ಮುಟ್ಟ ಅಗ ಇನ್ನೆಂಗುಂ, ನಙಲೊಟ್ಟ ಒರ್ನಾಲುಂಕೂಡಿ ಅಙ ಪಲಕರ್ಞಿಟಿಕ್ಕಲೆ, ಚೆರಿಯೊರು ಚಿರಿ ಕೂಡ ಅಙಲೆ ಮೊಗತ್ತ್ ನಾನ್ ಕಂಡ್‌ತ್ತಿಕ್ಕಲೆ. ನೆರೆಕರ್ರಙಯೆಲ್ಲಾ ನಙಲೆಲ್ ಬಾರೀ ಪಿರ್ಸಪ್ಪಾಡ್ಲೇ ಉಲ್ಲಾರ್. ಈ ಅವುತೆಙ ಮಾತ್ರ ಮೊಗ ಕೂಡ ನೋಕುಲ್ಲೆ. ನೋಕ್ಯೆಂಗುಂ ನೋಕಾತೆ ಪೋಲೆ ಆಕ್ರಾರ್. ನಕ್ಕಿದ್ ಮನಸ್ಲೊರು ಕುತ್ಯೆ ಪೋಲ್ತೆ ನೊಂಬಲ.

ನಙಲವುತು ವಾರತ್ಲೊರ್ಕ ಅರೆಚಿತ್ ಮಣ್ಣಿಯಾಕ್ರೆ ನಡಪ್ಪು, ಬೆಲ್ಯೆ ಬೆಲ್ಯೆ ಬಟಙೆಲ್ ಬೀತ್ಯೆ ಮಣ್ಣಿ, ಒರು ಬಟಙೆ ಮಣ್ಣಿ ನಂಕೆ ಬೆಚ್ಚಿತ್ತ್, ಬಾಕಿರೆ ನೆರೆಕರೆಗ್ ಕೊಡ್‌ಕ್ರ. ನಙ ರಾಯತ್ತ್ ಪೋಯ್ತ್ ಬರುಂಬೊ ಎಪ್ಪಂ, ರಾಯತ್ತೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಅಟ್ಟಿ ಎಡ್ತೊ ಬಂಡ, ಬೆಲೆ ತೆಲ್ಲ್ ಕೊರೊಡಿನ್ನೆಂಗ್ ನಾಲಟ್ಟಿ, ಯಾರಯಿನ್ನೆಂಗ್ ಒನ್ನು-ಜೆಂಡಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ತೊಬಂಡ. ಅದ್ಲ್ ನಙಗೆಲ್ಲಾರ್ಗ್ ತಲೆಗ್ ಬೈಕೊಗುಂ, ಪಿನ್ನೆ ನಙಲೆ ಕಾರ್‌ಗ್ ಎದ್ರ್‌‌ಗ್ ಒರ್‌ತೆಲ್ಲ್ ತೂಕೊಗು ಕಮ್ಮನ್ತ್‌ಗಾಯ್ತ್, ಬಾಕ್ಯೆಲ್ಲ ಪೂವು ನೆರೆಕರೆಗ್ ವೋದಿ ಬೈಕ್ರ. ನಙ ರಾಯತ್ತೆ ಬನ್ನೆಂಗ್ ನಂಕುಂ, ನೆರೆಕರ್ರಂಕು ಅಂಡ್ ಹಬ್ಬ-ಪೆರ್ನಾಲ್ ಪೋಲೆಮೇ. ಅದೇಪಲೆ ಸ್ವೀಟ್ಸ್, ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ತೋಟತ್ತೆ ಕೊಡ್ನೆ ತೇಂಙೆ, ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲಾವುಂ ವೋದಿ ಬೈಕ್ರ. ಜಾತಿ, ದೌಲತ್ತ್, ಅಧಿಕಾರ ಎಂದುಂ ನೋಕೊಗಿಲ್ಲೆ, ನಂಕ್ ನೆರೆಕರ್ರಙಮೇ ಕೂಟಕ್ಕಾರ್.

Image
Children Playing

ಈ ಅಪ್ಪರ್ತೆ ಒರವುತೆಙ ಮಾತ್ರ ಆರೆಲುಂ ಮಿಂಗಲಾವುಲ್ಲೆ. ಆ ಮಕ್ಕಂಮತ್ರೆ ಆರೊಟ್ಟ ಬಿಸಯಾಕ್ರೆದ್ ನಾ ಕಂಡ್‌'ಕೇಟ್‌ತ್ತಿಕ್ಕಲೆ. ಅಙಲೊ ಉಮ್ಮರೊ ಎಂದುಂ ಚೋದ್ಯ ಉಂಡೆಂಗ್ ಹಾಂ.. ಹೂಂ.. ಲೇ ಅಙಲೊ ಜವಾಬಿಕ್ರ್. ಸೊರ ಆಯೆಲ್ಪಿನ್ನೆ ಮಕ್ಕ ಪರ್ತ್ ಸ್ಲಾಪು ಪೋಗಾಕ್ಯೊ ಚೌಟುಲು ಬೂಕುಪಿಡ್ಚಿತ್ ಓದ್ಯೊ ದೈಕ್ವಾರ್. ಮೋಂದಿ ಆರ್ ಗಂಟೆಗ್ ಆ ಮಕ್ಕಲೊ ಅಬ್ಬ ಸೊರಬುಟ್ಟು ಬ್ಯಾಗ್ ಪಿಡ್ಚೋಂಟು ದಿನ್ನತ್ತೊ ಅಜೆ ಬೆಚ್ಚೋಂಟು ಅವುತು ಬಂಡ್. ಅಯಾಲೆ ನೋಕುಂಬೊ ಆಫೀಸ್ ಸೊರ್ತುಲ್ಲೊ ಪೋಲೆ ಆವುರು. ಮಾತ್ರ ಅಂಕ್ ಎಂದ್ರೆಮಾ ಚೊಮ್ಮೆತೆ ಸಮಸ್ಯೆವುಂಡೂಂಟು ಒರೇ ನೋಟತ್ಗ್ ಪಿಡಿಯಾವುರು. ಅಯಾಲ್ ಅವುತುಗೆತ್ತಿತ್ ಕೊರ್ಯ ನೇರಾಂಬೊ ಅಯಲೊಟ್ಟ ಜೋರ್ಲು ಪೆಞ್ಞಾಯಿ ಪರೆಂಚ್ರೆದ್ ಕೇಕೊ ತೊಡಙ್ರ್. ಅಙ ಏದ್ ಬಾಸೆ ಪಲಕರ್ರೇಂಟ್ ನಂಕ್ ಅರ್ಥಾವುಲ್ಲೆ, ಕನ್ನಡ ತೆಲ್ಲ್ ಬೆರೆಙಿತುಂಡು. ಹಬ್ಬ ಬನ್ನಪ್ಪೆಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮ ಇಲ್ಲಾತೆ ಬೇಜಾರ್ರೆ ಒನಿಪಾಟೊಗು‌ ಆ ಮಕ್ಕ ಕೋಶಿಷಾಕ್ಯೆ ಪೋಲೆ ಕಾಂಡ್. ಮೊಗಮೇ ನೋಕೊ ಇಷ್ಟಪೆಡಾತೆ ಆಙಲೊಟ್ಟ ನಙ ಎಂದುಂ ಕೇಕ್ರೆಙನೆ ? ಒರ್ನಾಲುಂ ಬುಡಾಂಟ್ ಐಮ ಮಾಪ್ಲೆರೊಟ್ಟ ಪರೆಂಚ್ರ್, ಆಯೆಂಗುಂ ಮಾಪ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಒರ್ಕವುಂ ಪೆಞ್ಞಾಯಿಗ್ ಜವಾಬು ಕೊಡ್ತೆದ್ ನಙ ಕೇಟ್ತ್‌ಕ್ಕಲೆ. ಇದ್ರೊ ನೋಕಿತ್ ಆ ಪೆಣ್ಣಿಙ ಬಾರೀ ಜೋರು ಕಾಂಡ್‌ಂಟ್ ನಙಲವುತೆ ಮಕ್ಕ ಚೆಲ್ರೊ.

ನಕ್ಕೆಪ್ಪಂ ಕಾವುಗು ಐಮರೊ ಪರೆಂಚಲ್ ಕೇಟೊಪೋಲಾವುರೊ, ಅಙಲೆ ವಿಚಿತ್ರ ನಡೆವಡಿಯುಂ ರೀಲ್ ತಿರ್ಞೊ ಪೋಲೆ ಅಪ್ಪಪ್ಪ ಕಣ್ಣೆದ್ರ್ ಬಂಡ್. ಓರೋರ್ಕ ಜಾವು ಚೊಮ್ಮೆನ್ಯಾರ ವರಕ್ಕಿಲ್ಲಾಟುಂ ನಾನ್ ಆಲ್ಚನಾಕಿರೆ 'ಎಂದಿಗ್ ಅಙ ಅಙನಾಕ್ರೊ?, ಆರೊ ಮೊಗ ನೋಕುಲ್ಲೆ, ಪಲಕ ಇಲ್ಲೆ, ಚಿರಿ ಇಲ್ಲಾಂಟ್ ಬೀಙ್ಯೊ ಮೊಗ, ಐಮರೊ ಆ ಪರೆಂಚಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಎಂದಿಗಾಯ್ತಿಕ್ಕು?, ಇದ್ರೆ ಎಙನೆ ಅರಿರೆ. ಆರೊಟ್ಟ ಕೇಕಟ್ಟ್..? ಅಙಲೆ ಬಿಸಯ ಇನೊರಾಲೊಟ್ಟ ನಙ ಕೇಕ್ರೆದ್ ಸಮಾಮಾ..?' ಇಙನೆ ಆಲ್ಚನಾಕಿತ್ ತಲೆ ಬೆಡಕಾಯ್ತ್ ನಂಡೆ ತಲೆಲ್ ದೆಚ್ಚೊ ಅಙಲೊ ಎಡ್ಕೊಗು ತಲೆಕೊಡ್ಞಿತ್ ನಾನ್ ಕೋಶಿಷಾಕ್ಯೆದುಂ ಅದೆತ್ರೋ ಉಂಡು. ನಙಲವುತೆ ಮಕ್ಕಲುಂ ಪಲಕರ್ರೊ ಅದೇ ಬಿಸಯ 'ಅಙ ಒರವುತೆಙ ಮಾತ್ರ ಮೊಗಮೇ ನೋಕುಲ್ಲೆ, ನೋಕ್ಯೆಂಗುಂ.. ನೋಕಾತೊ ಪೋಲೆ ಅಪರ ನೋಕ್ರಾರ್ಂಟ್'.

ಇದಿಪ್ಪ ನೆರೆಕರೆರಙಗ್ ಹಬ್ಬ ಮುಟ್ಟ ಬನ್ನೊ ಗೌಜಿ. ಎಲ್ಲಾರುಂ ಹಬ್ಬ ಬನ್ತಲ್ಲೇಂಟ್ ಚೊನ್ನೋಂಟು ತಯಾರಿ ಬಾರೀ ಜೋರುಲೇ ಆಕ್ಯೋಂಟುಲ್ಲಾರ್. ಅಸರ್ಗ್ ನಙಲವುತೆ ಮಕ್ಕ ಎಂದ್ರತ್ಗಾ ಅಂಗಡಿ ಪೋಯಙ ಬಂತ್ ಚೆನ್ನಾರ್.
'ದೀದಿ ಬಿಸ್ಯ ಗೊಂತಾ.. ಅಂಗಡಿಲ್ ಅಪ್ಪರ್ತವುತೆ ಐಮ ಇಂತ್ ಅಂಗಡ್ರಯಲ್ ಐಮಗ್ ಜೋರಾಕ್ಯೊಂಟಿಂತ್ 'ಬೂಕುರೆ ಕನಕ್‌ಲ್ ಇನ್ನ್ ನಿಂಕ್ ಕಡ ತರೊಗಾವುಲ್ಲೆ, ಕಾಸ್ ಚೊಮ್ಮೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡೂಂಟು' ಅದ್ಕ್ ಐಮ 'ಆಯ್ತ್ ಇಂಡೊರ್ನಾಲ್ ತರು ನಾಳೆಕ್ಕಲಿ ಹಬ್ಬಲ್ಲೇಂಟ್ ಯೆರೆಂದ್ಯೊಂಟಿಂತ್, ಅಂಗಡ್ರೆಯಾಲ್ ಹಬ್ಬ ನಕ್ಕುಂ ಆಕೊಗುಂಡು ನಿಙ ಕಡ ಇತ್ರೆ ಬಾಕಿಬೆಚ್ಚೆಂಗ್ ನಙ ಹಬ್ಬ ಆಕಂಡೆ? ತರೊಗಾವುಲ್ಲೇಂಟೇ.. ಜೋರ್ಲು ಚೊಂತು ಅಙಲೆ ದೇವರೆ ಫೋಟೋಗು ಊದುಬತ್ತಿ ಕತ್ಪಾಟೊಗು ನಿಂಡ್‌ತ್ತ್. ಐಮ ಬೇಜಾರ್ಲ್ ತಲೆಕೀಳಿಟ್ಟ್‌ತ್ತ್ ಸೀದಾ ಪೋಯ್ತ್ಂಟ್'.
ಅಂಡ್ ಮೋಂದಿಗ್ ಐಮ ಮಾಪ್ಲೆರೊಟ್ಟ ಬಾರೀ ಜೋರ್ಲು ಪರಂಚ್ಯೊಟಿಂತ್. ಅವುತ್ಲ್ ಎಂದುಂ ಅರಿ ಸಾಮಾನಿಲ್ಲೆ ಮಕ್ಕ ಸಮಾ ಚೋರುಣ್ಣಾಂಟ್ ಎತ್ರೋ ನಾಳಾಯ್ತ್ ಕನ್ನಡ ಬೆರಙ್ಯೊ ಆ ಬಾಸೆ, ಐಮರೆ ಪಲಕ ಇದಿಪ್ಪ ನಕ್ಕ್ ತೆಲ್ಲ್ ತೆಲ್ಲ್ ಅರ್ಥಾಯ್ತ್. ಜಾವು ಚೊಮ್ಮೆ ನೇರತ್ತೋಳಂ ಐಮ ಬುಲ್ಪಿಟ್ಟೋಂಟು ಪರೆಂಚ್ರೆದ್ ಕೇಟೋಯಿಂತ್. ನಂಡೆ ಕಾವುಗದ್ ಪಯಕ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೀತ್ಯೊಪೋಲೆ ಆಯೋಂಟಿಂತ್.

ಈ ಲೇಖನ ಓದಿದ್ದೀರಾ?: ಬಹು ಕರ್ನಾಟಕ - ಬ್ಯಾರಿ | ಪುದೆಪೆಂಡೊ ಚಮೈಚ್ಚೊ ಬಂಗಾರ್

ನಾನ್ ಸಾಮಾನ್ತೆ ಲಿಸ್ಟಾಕೊ ದೆಚ್ಚೆ. ಸುಬೈಗ್ ಮಕ್ಕಲೊಟ್ಟ ಕಾಸುಂ, ಚೀಟಿಯುಂ ಕೊಡ್ತು ಚೊನ್ನೆ
ನಿಙ‌ ಬೆಲ್ಯೆ ಅಂಗಡಿಗೇ ಪೋಯ್ತ್ ಇದ್ಲುಲ್ಲೆ ಸಾಮಾನ್ ಕೊಂಬರ್ರು.

ಮಕ್ಕ ಕೇಟಾರ್ 'ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ರೆ ಅರಿ ಸಾಮಾನೆಂದಿಗ್? ಊಡೆ ಕಾಲಿಯಾಯಿಟ್ಲೆ, ಉಂಡಲ್ಲೇಂಟ್'
ಇದ್ ನಂಕಲ್ಲೆ, ನಿಙ ಪೋಯ್ತ್ ಕೊಂಬರ್ರು ಚೊನ್ನೆ.

ಅಟೋಲು ಬನ್ನೆ ಮಕ್ಕ ಲಿಸ್ಟ್‌ಲುಲ್ಲೆ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ನೆದ್ ಬಾಲ್ಕನಿಲ್ ಬೆಚ್ಚಿತ್ತಾಂಬೊ. ಅಙನ್ನೆ ಕೊಂಪೋಯ್ತ್ ಅಪ್ಪರ್ತೆ ಅವುತುಗು ಕೊಡ್ತು ಬರ್ರು ಚೊನ್ನೆ.

'ಎಬೂ ಐಮಗಾ..?, ಐಮಗ್ ಅರ್ಸ ಜೋರು, ನಂಕ್ ಜೋರಾಕ್ಯೆಂಗ್' ಚೊನ್ನಾರ್.

ಎಂದುಂ ಆಕಲೆ, ನಿಙ ಪೋವೊರು ಐಮ ಕೇಟೆಂಗ್ 'ಹಬ್ಬಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಆಂಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬನ್ನೀಂತ ನಮ್ಮ ದೀದಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು' ಚೊಲ್ಲೊರೂಂಟು ಚೊನ್ನೆ.

ಪೇಡ್ಚಿ, ಪೇಡ್ಚಿತ್ ಮಕ್ಕ ಗೋಣಿ, ಕೆಟ್ಟ್, ಕವರ್, ಬಾಕ್ಸ್ಂಟ್ ಒನ್ನೊನ್ನೆ ವಯತ್ಯೊ ಪೋಯ್ತ್ ಐಮರೆ ಅವುತೆ ಬಾಯಿಲ್ರವುಡೆ ಬೆಚ್ಚಿತ್ ಬಿಲ್ಚಾರ್. ಐಮ ಪರ್ತ್ ಬಂತ್ ಎಂದ್ರೆ ಇದ್ ಕೇಕುಂಬೊ ನಾ ಚೊನ್ನೊ ಪೋಲೊಮೇ ಮಕ್ಕ ಚೊಂತಾಂಬೊ, ಐಮ ಕೊಸಿಲುಂ, ಅಜಬುಲುಂ, ಬುಲ್ಪು ಬನ್ನೊಪೋಲೆ ಮುಂಡಾಂಟಾಯ್ತ್. ಪಿನ್ನೆ ತೋಂಡೆರೆ ಗುಳಿರುಲ್ಗತ್ತೆ 'ದೀದಿಗುಂ, ನಿಂಕುಂ ಚೊಮ್ಮೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್' ಚೊಂತೂಂಟು ಮಕ್ಕ ಬಂತ್ ಚೊನ್ನಾರ್.
ಅಂಡ್‌ರೆ ಪಿನ್ನೆ ಒರ್ನಾಲುಂ ಐ ಅವ್ತುಲು ಐಮರೆ ಪರೆಂಚಲ್ ನಙ ಕೇಟಿಟ್ಲೆ.

Image
Happy Food

ಪತ್ತ್‌ನಾಲ್ ಬುಟ್ಟು ನಙಲೆ ಕಿಡಾವುರೆ ಮೂನಾಮತ್ತೆ ವರ್ಷತ್ತೆ ಪೆತ್ತೊನಾಲ್.

ಬಿರಿಯಾನಿ ದಾವತ್ತಾಕಿತ್ ನೆರೆಕರ್ರೆಙಲೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ಚ, ಈಮ‌ ಮಾತ್ರ ಬರಲೆಂಟ್ ಮಕ್ಕ ಚೊನ್ನೊಯಿನ್ನಾರ್.

ನಾನ್ ಕಾತ್ ದೆಚ್ಚೆ, ಎಲ್ಲಾರುಂ ಬಂತ್ ದೆಚ್ಚಿಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡ್ಚೊ ಇಕ್ಕುಂಬೊ ಐಮಯುಂ, ಮೋಲುಂ ಮೊಗ ನೊರೋಡಿ ಒರ್ಮತ್ರೆ ಪೊಂಚಿರಿಚೋಂಟು ಬನ್ನಾರ್. ನೋಕಿತ್ ನಕ್ಕಾಯೆ ಕೊಸಿ ಕೇಕಂಡ.

ಎಲ್ಲಾರುಂ ಉಲ್ಲಾರ್, ಒರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ರೆ ಪೆಂಙ್ಙಲೆ ಮೋಲುಂ ಮರ್ಮೋನು ನಙಲೆ ನೆರೆಕರೆ, ನಙಲೆಲ್ ಬಾರಿ ಪಿರ್ಸ ಅಂಕ್, ಅಙವುಂ ಬಂತುಲ್ಲಾರ್. ನಕ್ಕ್ ಯಾರ ಕೊಸಿ ಆಯೊಮೇ ಇಙ ಉಮ್ಮ-ಮೋಲೊ ಕಂಡ್ತಾಂಬೊ. ಎಲ್ಲಾರುಂ ಒಟ್ಟುಗು ದೆಚ್ಚಿತ್ತ್ ಕುಸಾಲ್ ಪಲಕ ಚಿರಿಕಲಿರೆಡೆಲ್ ಉಂಡುತ್ತು, ಚಾಯ ಕುಡ್ಚಿತ್ತ್, ಬರ್ತ್‌ಡೇ ಕೇಕ್ ತಿನ್ನುಂಬೊ ಈ ಉಮ್ಮ-ಮೋಲುಂ ಚಿರ್ಚೋಂಟು ಕೊಸೀಲೆ ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟುಗು ಬೆರೆಙ್ಯೊವುಲ್ಲೆದ್ ನೋಕಿ ನಕ್ಕ್ ಬಾರಿಯೊರು ರಾಹತ್ತಾಯ್ತ್.

ಎಲ್ಲಾರುಂ ಪೋಯ್ತ್ ಲಾಸ್ಟ್‌ಗ್ ಐಮ ಪರ್ತಾವುಂಬೊ ಅವುತುಗು ಕೊಂಪೋರು ಚೊನ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿ, ಕೇಕ್ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಟ್ಟಿಕೊಡ್ತೆ, ನಂಡೆ ಜೆಂಡ್ ಕೈ ಪಿಡ್ಚೊ ಐಮರೊ ಖಲ್ಬುರೊ ಪಲಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಕಣ್ತನ್ನಿಯಾಯ್ತ್ ನೊರಞ್ಞಿಟಿಂತ್.
ನಿಙಲೆ ತವರು ಇದುವೇ.. ನಾನ್ ನಿಙಲೆ ಎಲ್ಯೊಲೂಂಟು ಬ್ಯಾರಿಕೊರು ಚೊನ್ನೆ. ಅಯಿಮ ಎಂದ್ರೆಮಾ ಚೊಲ್ಲೊಗು ಬಾಯಿ ತೊರನ್ನೆದ್ಕ್, ಎಂದುಂ ಚೊಲ್ಲಂಡಾಂಟ್ ಇಶಾರಾಕಿತ್ ಕೈರೆ ಪಿಡಿತ ಗಟ್ಟಿಯಾಕಿತ್ ಗೇಟ್‌ವರೆ ಒಟ್ಟುಗೇ ಪೋಯ್ತ್ ಚೊನ್ನೆ 'ಬನ್ನೋಂಟಿಕ್ಕೊರು'. ಆವೂಂಟು ತಲೆಯಾಟಿತ್ ತಿರ್ಞಿ ತಿರ್ಞಿ ನೋಕ್ಯೋಂಟು ಕೊಸೀಲ್ ಉಮ್ಮ ಮೋಲು ಅಙಲವುತು ಪೋಂಬೊ.. ಪಡಿಂಞಾರ್‌ಲ್ ಪೊಂಚಿರಿಚೋಂಟು ನ್ಯಾರ ತಾನೋಂಟಿಂತ್.

ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು?
0 ವೋಟ್