ಬಹು ಕರ್ನಾಟಕ - ಬ್ಯಾರಿ | 'ಬರು ಬಾಲ್ಯತ್ಗ್ ತಿರ್ಞಿ ಪೋವ'

"ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್‌ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ," ಎಂಬುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪೋಷಕರ ನಿತ್ಯದ ದೂರು. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಅನಗತ್ಯ ದುಂದುವೆಚ್ಚಗಳಿಲ್ಲದೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಆಟಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಬಾರದೇಕೆ? ಬಹುಶಃ ಇದು ದೂರು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದಲ್ಲವೇ?

ಬಾಲ್ಯ ನಙಲೆದ್ ಅಙನೆ ಕಲ್ಞಿ ಪೋಯಿರ್. ಪಂಡ್ ಓತು, ಸಾಲೆರೆ ಸಮಯ ಬುಟ್ಟೆಂಗ್ ನೇರ ಕಿಟ್ಯಪ್ಪೆಲ್ಲ ಜಾಲ್‌ಲ್ ಕಲ್ಚಿತ್ ಕೊಸಿ ಪೆಡ್ರೆದ್‌ಲೇ ನೇರ ಪೋಯೋಂಟಿಂತ್. ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ನಂಕ್ ಕಲಿಕೊಗು ಎತ್ರೇ ಸಮಯ ಕಿಟ್ಯೆಂಗುಂ ಮಯ್ಯಾಯೋಂಟಿಲ್ಲಾಂತ್. ಕುಂಞ್ಞಿಮ ಮೂತಮರೊಮಾ, ಕಾಕರೊಮ ಮಕ್ಕ, ಅಲ್ಲೆಂಗ್ ನೆರೆಕರೆರೊ ಮಕ್ಕ ಕಲಿಕೊಗು ಒಟ್ಟುಗು ಜೊತೆ ಕಿಟ್ಯೆಂಗಾಯ್ತ್ ನಂಕ್.

ಓಡಿತ್ತಾ... ಒನ್ಚಿತ್ತಾ... ಮರ ಪತ್ತಿತ್ತಾ... ಅಲ್ಲೆಂಗ್ ನಂಕ್ ಈ ಪೇಪರ್, ಚೊಪ್ಪು, ರಬ್ಬರ್ ಬಾಲ್, ಪಿರಿಬಳ್ಳಿ, ಕೋಲು, ಪಲ್ಲೆ, ಅದೇಪೋಲೆ ಪಿನೆ ಮಂಜೋಟಿ ಕರಪಿರ (ಕರವೀರ) ಪೋಲ್ತೊ ಮರತ್ತೆ ಕಾಯಿಙ್ಙ, ಸೈಕಲ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕಾರ್ ರೆ ಪಲೆಯಾಯೊ ಟಯರ್‌ಙ, ತೆಂಙ್‌ರೊ ಕೊತ್ತಲಿಗೆ, ಅಡಿಕೆರೊ ವಣಙ್ಯೊ ವಾಲೆ, ಪಾಳೆ ಇಙನೆ ಏದೇ ಒರು ಬಸ್ತ್ ಕಿಟ್ಯೆಂಗುಂ ಸಮ, ನಙಗ್ ಅದ್ರೆ ಪಿಡ್ಚಿತ್ ನಲ್ಲೆ ನಲ್ಲೆ ಕಲಿ ಕಲಿಕ್ಕೊಗು ತೆರ್ಞೋಂಟಿಂತ್. ಎಂದುಂಮಿಲ್ಲೆಂಗ್ ಓಡಿತ್ತಾ, ಡೊಂಕ ಇಟ್ಟ್ ಪಿಡ್ಚಿತ್ತಾ, ಒನ್ಚಿ ದೆಚ್ಚಿತ್ತಾ, ಜೆಂಡ್‌ 'ಕೂಟ' ಕೆಟ್ಟಿ ಒರ್ತಿರೊ ಕಣ್ಣ್‌ರೊ ಮುಚ್ಚಿಪಿಡ್ಚಿತ್ ಬಾಕಿಲಙ ಓರೋರಾಲೇ ಬಂತ್ ಅವುಲೊ ನೆತ್ತಿಗ್ ಸೊಂಟಿತ್ ಪಿನ್ನೆ ಕಣ್ಣ್‌ರೊ ಬುಟ್ಟು 'ಸೊಂಟ್ಯಙ ಆರ್ರ್ಂಟ್ ಚೊಲ್ಲೂಂಟು' ಕೇಕ್‌ರೊ ಕಲಿಯಾಯಂಗುಂ ನಙ ಕಲ್ಚೊ ಇನ್ನ. ನಂಕ್ ಅಙನ್ತೆಲ್ಲಾ ಬಾರೀ ಚಂದ ಚಂದತ್ತೆ ಕಲಿ ಕಲ್ಚಿತ್ತ್ ಗೊಂತುಂಡು. ಅದ್ಲೆಲ್ಲಾ ನಂಕಪ್ಪ ಕೊಸಿ ಎತ್ರೆ ಕಿಟ್ಟು.

ಈ ಲೇಖನ ಓದಿದ್ದೀರಾ?: ಬಹು ಕರ್ನಾಟಕ - ಬುಡಕಟ್ಟು ಮರಾಟಿ | ಜತಿಂಚು ಗುರುವಾನಿ ಗೆತ್ತಿಲ್ಲಿ ಕೋಣು? ಏ ಕೊಣಚೆಟೆವೂ ಮೊಣನಸೆಲೆ ಮೊಂತೆರ್!

'ಮೈ, ಮೈ, ಇನ್ನ್ ಕಲಿ ನಿಪ್ಪಾಟೊರು ಊನು ತೀನ್‌ಗ್ ಬರೂಂಟಾ... ಮೋಂದಿಯಾಯ್ತ್ ಕುಲಿಕೊ ಬರೂಂಟಾ... ಉಮ್ಮರಙ ಎರಂದಿ ಬಿಲಿಕುಂಬೊ ನಂಕ್ ಪೋಂಬೊ ಬುಲ್ಪೇ ಬರು. ಕಲಿಬುಟ್ಟು ಅವುತು ಪೋಂಬೊ ಒಟ್ಟುಗು ಕಲ್ಚೊ ಚಙಾಯಿಮಾರೊ ಅರ್ಗಿ ಪಿಡ್ಚಿತ್ ನಾಳೆ ಕಿಟ್ವಾ, ನಾಳೆಗ್ ನಙ ಅದ್ ಕಲಿಕ್ವಾ, ಇದ್ ಕಲಿಕ್ವಾ ಚೆಲ್ರೊ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತುಟು ಪಿರ್ಸಕಾಟಿತೇ. ತಿರ್ಞಿ ಅವುತು ಬನ್ನೋಂಟಿನ್ನ. ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ನಙಲೆ ಚಟ್ಟೆಲ್ ದೂಳು, ಮಣ್ಣ್ ಮೆತ್ತಿಟಿಕ್ಕು ಆಯೆಂಗಾ ಮನಸ್ಸ್‌ ಶುದ್ಧಮಾಯ್ತ್ ಕೊಸಿ ಕೊಸೀಲ್ ಇಂತ್.

ಈ ಓಡಿತ್, ತುಳ್ಳಿತ್ ಕಲಿಕ್ರೆ ಪೋಲ್ತೊ ತಡಿಗ್ ನಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಕಿಟ್ರೆ ಅದೆತ್ರೋ ಕಲಿ ನಙಲೆಲ್ ರೆಡೀ ಇಂತ್. ಬಾರೀಯೊರು ಕೊಸಿ ತಂಡೊ ರೋಚಕಮಾಯೊ ಕಲಿಯುಂ ಅದೆತ್ರೋ ಇಂತ್. ಅದೆಲ್ಲ ನಙ ಎತ್ರೆ ಇಷ್ಟಪೆಟ್ಟದ್ ಚೆನ್ನೆಂಗ್ ಇಪ್ಪ ಕುಟುಂಬ ಸಮ್ಮಿಳನಾಂಟ್ ಆಕಿತ್ ಪಂಡತ್ತೊ ಆ ಕಲಿರೆಲ್ಲಾ ನೆನಪಾಕಿತ್ ಕಲಿಕ್ರಾರ್. ಅಙನಾಯ್ತೆಂಗುಂ ಆಳ್ಮಾರಿಪ್ಪ ಕೊರಿಯ ನೇರತ್ತೆ ಮಟ್ಟ್‌ಗ್ ಕೊದಿಚ್ಚಿತ್ತ್ ತಂಡೆ ಇಷ್ಟತ್ತೆ ಆ ಪಲೇ ಬಾಲ್ಯತ್ಗ್ ತಿರ್ಞಿ ಪೋಂಡಾರ್.

Image

ಅದಲ್ಲೆಂಗ್ ಉಮ್ಮರವುತು ಪೋಯ್ತ್ ಮಕ್ಕಯೆಲ್ಲ ದೆಚ್ಚಪ್ಪ, ಅವುಡೆ ಒಟ್ಟುಸೇರಿತ್ತ್ ಪಂಡತ್ತೆ ಕಲಿ ಕಲಿಕೊಗುಂಡು. ಇಪ್ಪ ತಡಿಲ್ ಬಾಲ್ಯತ್ತೆ ಆ ತ್ರಾಣ ಇಲ್ಲೆಂಗುಂ ಮನಸ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊರಿಯ ಘಲಿಗೆಗಾಯೆಂಗುಂ ಚೆರಿಯೆ ಮಕ್ಕಾಯ್ತ್‌ಬುಡ್ರು. ಆ ಘಲಿಗೆಲ್ ನಙಲೆಲ್ ಏದೇಯೊರು ತಲೆಬೆಚ್ಚ ಬೇಜಾರ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡೆಂಗುಂ ಮರನ್ನಿಟಿ ಬಾಲ್ಯತ್ತೆ ಅದೇ ಪಂಡತ್ತೆ ಮುಗ್ಧ ಮಕ್ಕಾಯ್ತ್ ನಙ ಕಲಿಕೊಗು ನಿಕ್ಕ್‌ರ. ನಙಲೊ ಮನಸ್ಸ್ ಆಯೆಂಗುಂ ಅತ್ರೆ, ಪೊರ್ತುಟುಲ್ಲೆ ದಿನ್ನತ್ತೆಲ್ಲಾ ಕೀಲ್ ಬೆಚ್ಚಿತ್ ರಾಹತ್ಲ್ ಕೊಸಿ ಕೊಸೀಲ್ ಇಕ್ರ್.

ಪಂಡೆಲ್ಲ ಚೊಮ್ಮೆ ಆಳ್ಮಾರ್ ಒಟ್ಟಾಯಿತಿನ್ನೊ ನೊರಞ್ಞೊ ಕುಟುಂಬ ಒರೇ ಅವುತು ಜೀವಿಚ್ಚೊ ಇನ್ನಾರ್. ಹಿರಿಯಙಲೆದೇ ಒರು ಗುಂಪಾಯೆಂಗ್, ಮಕ್ಕಳೆದೇ ಒರು ಗುಂಪು ಆಯ್ಟಿಂತ್. ಅವುತೆ ಮಕ್ಕಯೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಯ್ತ್ ಅಙಲೆ ಹಾಲ್ಗ್ ಚಂದತ್ಲ್ ನಾಲ್ ಕಲ್ಞೊ ಇನ್ನಾರ್. ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯಙಲೆಲ್ ಏದೇ ಒರು ಬಿಸಯತ್ಲ್ ಅರ್ಸ, ಚದಿ, ನಂಜಿ ಮತ್ಸರ ಪೋಲ್ತೊ ಬಿಯಾರಮಾ ಪಲ್ಕಮಾ ಬನ್ನೆಂಗುಂ ಮಕ್ಕಗ್ ಅದ್ ಎತ್ಯೊ ಇಲ್ಲಾಂತ್. ಮಕ್ಕ-ಮಕ್ಕ ಒಟ್ಟಾಯ್ತ್ ಅಙಲೆ ಹಾಲ್‌ಗ್ ಬೆರಙ್ಯೋಂಟು, ಕಲ್ಚೋಂಟು ಕೊಸೀಲಿನ್ನಾರ್. ಇಪ್ಪ ಅಙನಲ್ಲ, ಅವುತುಲು ಮಾಪ್ಲೆ ಪೆಞ್ಞಯಿ ಜೆಂಡಾ. ಮೂನಾ ಮಕ್ಕ ಇಕ್ರೊ. ಅವುತೆ ಹಿರಿಯಙ ತಂಡೆಲುಲ್ಲೊ ಭಾವನೆ ಶೇರಾಕ್ರೊ ಈ ಮಕ್ಕಲೆ ಎದುರುಲೇ. ಕೊರಿಯಙ ಮಕ್ಕಲೆಲೇ... ಚೊನ್ತುಂ ಬೇಜಾರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಕ್ರೊಮಾ... ಆರೆ ಮೇಲಾಯೆಂಗ್ ನಂಜಿ, ಮತ್ಸರ ಕಾಟ್ರೊಮಾ... ಆಕ್ರಾರ್. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಕಿತ್, ಕೇಟ್ತ್ ಅದ್ರೊ ನಙಲೊ ಮಕ್ಕವುಂ ಪಡಿಕ್ರಾರ್, ಅದ್ರೊಮೇ ತಲೆಲ್ ಪೊರ್ತುಟು ಆದತ್ತಾಕ್ರಾರ್.

ಈ ಲೇಖನ ಓದಿದ್ದೀರಾ?: ಬಹು ಕರ್ನಾಟಕ - ಅರವು | ಒರೆಲ್ಗ ರೊಂಡೆಲ್ಗ ಏರ್ಲಿ ಶಿಕ್ದು, ಒರು ಸಮುದಾಯತ್ಕೂ ಒರು ಭಾಷೆ ಇಕ್ದ?

ಇಪ್ಪತೆ ಮಕ್ಕಲೊಟ್ಟ ಫೋರು ನಿಙ ಪರ್ತ್ ಕಲಿಕೊರು ಚೊನ್ನೆಂಗ್ ಮೈ, ನಙ ಕೊರೋಡಿಲ್ ಅಂಞೂರು, ಆಯಿರ ಉರ್ಪೆ ಎದ್ರ್ ಬೈಕೊನು. ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಬಾಲ್-ಬ್ಯಾಟ್‌ ಪಿನ್ನೆಂದ್ರೆಮಾ... ಅಙಲೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ರೊ ಲಿಸ್ಟ್ ರೆಡೀ ಬಂಡ್. ಎಡ್ತ್‌ಕೊಡ್ತುಲ್ಲೆಂಗ್ ಪಿನ್ನೆ ಅಙ ಅವುತ್ರುಲ್ಗತ್ತೊ ಪಂದಲೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಪಿಡ್ಚಿತ್ ಅದ್ಲೇ ಮುಂಙಿತ್ ದೈಕ್ವಾರ್. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ‌ಲೇ... ಉಂಡಲೇ ಅಂಕ್ ಬೇಂಡ್ಯೊ ಪೋಲ್ತೊ ಎಲ್ಲಾ ಕಳಿಯುಂ.

ಬೆಲಿಯಙಗ್ ಒರು ಖಯಾಲ್ ಬೇನು. 'ಮೊಬೈಲ್ ಕಳಿ' ಏದುಂ ಮಕ್ಕಲೊ ಮನಸ್ಸ್‌ರೆ ತೆಲ್ಞಿತ್ತಿಕ್ಕೊಗು, ಶಾಂತಿಲಿಕ್ಕೊಗು ಬುಡುಲ್ಲೆ. ನಾನ್ ಇನೊರ್ತರೆ ಮೇಲ್ ಅಟಾಕ್ ಆಕೊನು, ಅವುನು ಸೋತು ಪೋವೊನು ಏ ವಿಧತ್ಲೆಂಗುಂ ಸಮ ನಾನ್ ಗೆಂದೊನು ಇಙನ್ತೊ ಬಿಯಾರಮೇ ಮಕ್ಕಲೊ ತಲೆಲ್ ಮನಸ್ಲ್ ಜಾವುಂ ಪೋಲುಂ ಪೊಯಚ್ಚೋಂಟಿಕ್ರ್. ನಙ ಇಙನ್ತೆ ಬಿಸಯತ್ತೆಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಲೆ ಮನಸ್ಸ್‌ರೊ ಮಾಯ್ಚಿತ್ ಬದಲ್ಗ್ ಅವುಡೆ ಶಾಂತಿ, ಸಂದೋಲ ಕಿರ್ಫ, ತೃಪ್ತಿ ನೆಲೆ ನಿಕ್ಕುಂಪಲೆ ಆಕೊನು. ಇದ್‌ಗುಲ್ಲೊರು ತೆರುವೇ ನಙ ನೆರೆಕರೆರಙಲೊಟ್ಟ ಪಿರ್ಸಪ್ಪಾಡ್‌ಲ್ ನಡಕೊನು ನಙಲೊ ಮಕ್ಕಲೊಟ್ಟುಗು ನೆರೆರೆ ಮಕ್ಕಲೊಂ ಪಿರ್ಸತ್ಲ್ ಒಟ್ಟುಗು ಕೂಟಿತ್. ನಙಮೇ ಮಕ್ಕಲೊ ಕಲಿಪಾಟೊಗು ನಿಕ್ಕೊನು. ನಙ ಬಾಲ್ಯತ್ಲ್ ಕಲ್ಚೋಂಟಿನ್ನೊ ಕಲಿಯೇ ಚೊಮ್ಮೆ ನಮುನ್ತೆದೆಲ್ಲ ಉಂಡಲ್ಲೆ ಅದುವೇ ನಾಲ್ಗ್ ಒನ್ನುರೆ ಪೋಲೆ ಮಕ್ಕಗ್ ಕಲಿಪಾಟೊನು. ನಿಙ ಬ್ಯಾರಿಕ್ಕಂಡ ಇಪ್ಪತೆ ಮಕ್ಕಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾವಲೇಂಟ್. ಮಕ್ಕಗ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿತ್ತ್ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಯ್ತ್ ಕಲಿಕುಂಬೊ ಇಷ್ಟಾವಾತೆ ಕಲಿ ಏದುಂ ಇಲ್ಲೆ. ಕೋಶಿಷಾಕಿತ್ ನೋಕೊರು ನಿಙ. ಇಙನೆಯುಂ ನಙ ನಙಲೆ ಮಕ್ಕಲೊಟ್ಟುಗೊರ್ಕ ನಙಲೆ ಆ ಚಂದತ್ತೊ ಬಾಲ್ಯತ್ಗ್ ತಿರ್ಞಿ ಪೋವ.

Image

'ಹಿರಿಯಙ ನಙಲೊಟ್ಟ ಕಲಿಕೊಗು ಬಂಡಾರ್' ಚೆಲ್ರೊ ಬಿಸಯತ್ಲ್ ಮಕ್ಕಗಾವುರೊ ಕೊಸಿ ಉಂಡಲ್ಲೆ ಅದ್ ತೆಲ್ಲೆಂದುಂಮಲ್ಲ. ಇದ್ಕ್ ಆಯಿರಗಟ್ಲೆ ಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ, ಚೆರಿಯೆ ಚೆರಿಯೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಡ್ತ್ ಪಿಡಿಕೊರು ಪೆನ್ನಿಲ್, ಪೆನ್ನ್, ಬೂಕು, ಬಿಸ್ಕುಟು, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಲ್ಚೊ ಮಕ್ಕಗ್ ವಾರತ್ಲ್ ಒರ್ಕಾಯೆಂಗುಂ ಇದೆಲ್ಲಾ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ಕೊರು. ಅಪ ಮಕ್ಕೊಗುಂ ಬಾರೀ ಕೊಸಿ, ಒಟ್ಟುಗು ನಂಕುಂ ಚೊಮ್ಮೆತೆ ತೃಪ್ತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಕಿಟ್ರ್.

ಇಙನೆ ಪರಸ್ಪರ ಪಿರ್ಸಪ್ಪಾಡ್ ಚೆಲ್ರೊ ಪಕ್ಷಿರೆ ಚಂದತ್ತೆ ಗೂಡು ನಙ ಮಕ್ಕಲೊ ಮನಸ್ಸ್‌ಲ್ ಕೆಟ್ಟೊಗು ಸಹಾಯಿಕ್ಕೊನು. ಮಕ್ಕ‌ಮಕ್ಕಲೆಲ್ ಒರ್ಮೆಪ್ಪಾಡ್‌ರೊ ಸಂಕೋಲೆ ಕೋತುಟು ಅದ್ರೊ‌‌ ಮಿಡ್ಕಾಕೊನು. ಕಷ್ಟತ್ತಙಲೊ ಕಂಡೆಂಗ್‌ ನಙ ಕಿರ್ಫ ಕಾಟೊನು. ನಙಗ್ ಸಾಧ್ಯವುಲ್ಲೆ ನಮುನ್ತುಲು ಸೋತುಟುಲ್ಲಂಕ್ ಸಹಾಯಿಕ್ಕೊನು. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಕ್ಯೆ ನಙಲೆ ಮಕ್ಕ ಇದ್ರೆ ಪಡಿಕ್ರಾರ್. ಪಿನ್ನೆದ್ರೆ ಅಙವುಂ ಅನುಸರಿಚಿತ್ತ್ ಆದತ್ತಾಕಿ ಬುಡ್ರಾರ್. ಮಕ್ಕಲೊ ಮನಸ್ಸ್‌ಗ್ ನಙ ಚೊನ್ನೊ ಅಕಲ್ ಪಲಕತ್ತೊಕಾನ ಯಾರ ನಙ ನಡನ್ನ್‌ ಕಾಟ್ಯೊ ರೀದಿಯೇ ಯಾರ ನಾಟ್ರೊ. ಇಙನಾಯೆಂಗೇ... ನಲ್ಲೊರು ಸ್ವಭಾವ ನಙಲೆ ಮಕ್ಕಲೆ‌ ನಡೆ-ನೊಡಿ ಸ್ವಭಾವತ್ಲ್ ನೊರಞಿತ್ತ್ ನಾಳೆತ್ತೆ ನಾಲ್ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಮಾಜ ಸೃಷ್ಟಿಯಾವು.

ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು?
0 ವೋಟ್