ದೇಸಿ ನುಡಿಗಟ್ಟು - ಕೆ ಆರ್ ಪೇಟೆ ಸೀಮೆ | ನಮ್ ಕೇರ್ಪೇಟೆ ಸೀಮೆಲೀ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬುದ್ ಸಂಬ್ರಮ ಇಂಗ್ ಇರ್ತದೆ

ಚಿಕ್ಕ ಹೈಕ್ಳಿಂದ ಹಿಡ್ದು ಕಾಲೇಜ್ಗೋಗೊ ಹುಡುಗ್ರೆಲ್ಲ ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ಅಪ್ಪ-ಅವ್ವನ ಕೈಗೆ ಸಿಗದಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ-ಅವ್ವಂದ್ರೂ ಇವ್ರನ್ನ ಹುಡ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗವೆ, ಬರ್ತವೆ ಅನ್ಕಂಡ್ ಸುಮ್ನಿರ್ತರೆ; ಉಣ್ಣೋ ಟೈಮ್ಗೆ ಮನೆಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ರಜಾಯಿದ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಡು-ಕುರಿ ಮೇಯ್ಸಕ್ಕೆ ಮಂಟಿಗೆ ಹೋಯ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗ್ರು, ಹಬ್ಬ ಇದ್ದಾಗ ಆಡು-ಕುರಿ ಕಡೆ ತಲೆನೆ ಕೆಡುಸ್ಕಳ್ಳಲ್ಲ

ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬ ಬತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೂರ್ ಹೈಕ್ಳುಗೆ ಕುಸ್ಯೋಕುಸಿ. ಹಬ್ಬಕ್ಕಿಂತ ಮೂರ್ ದಿನ ಮುಂಚೆನೇ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಸುರು ಮಾಡ್ಕಬುಡ್ತರೆ. ಮನೆ-ಮನೆಗೋಗಿ ಗಣಪತಿ ತರಕೆ ಅಂತ ದುಡ್ಡು ವಸೂಲಿ ಮಾಡದು, ಚಪ್ಪರ ಹಾಕರೆ ಪಾರೆಸ್ಟ್ಗೋಗಿ ನೀಲ್ಗಿರಿ ಗಳ ಕಡ್ಕಂಡ್ಬಂದ್ ಮನೆತವು ಹಾಕಳದು, ತೆಂಗಿನ್ಗರಿ ಕಡ್ಕಂಡ್ ಬಂದು ಎಣಿಯೋದ್ರಲ್ಲ ಹೈಕ್ಳು ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಆಗೋಗ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ಹೈಕ್ಳಿಂದ ಹಿಡ್ದು ಕಾಲೇಜ್ಗೋಗೊ ಹುಡುಗ್ರೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ಅಪ್ಪ-ಅವ್ವನ ಕೈಗೆ ಸಿಗದಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ-ಅವ್ವಂದ್ರೂ ಇವ್ರನ್ನ ಹುಡ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗವೆ, ಬರ್ತವೆ ಅನ್ಕಂಡ್ ಸುಮ್ನಿರ್ತರೆ. ಉಣ್ಣೋ ಟೈಮ್ಗೆ ಮನೆಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. 

Eedina App

ರಜಾಯಿದ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಡು-ಕುರಿ ಮೇಯ್ಸಕ್ಕೆ ಮಂಟಿಗೆ ಹೋಯ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗ್ರು, ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬ ಇದ್ದಾಗ ಆಡು-ಕುರಿ ಕಡೆ ತಲೆನೆ ಕೆಡುಸ್ಕಳ್ಳಲ್ಲ. ಎಣ್ಣೆ-ದನನಾದ್ರು ಇರ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇರ್ಲಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪ-ಅವ್ವನ್ ಪಾಡು. ತಮ್ಗೂ-ಅವ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗೆ ಊರೊಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಳಾದ್ ಹೈಕ್ಳು ಎಲ್ ಆಳಾಗೋದ್ವೊ ಅಂತ ಬೈಕಂಡು, ಅಪ್ಪ-ಅವ್ವ ದನ-ಎಣ್ಣೆ ಹಿಂಡ್ಕಂಡ್ ಮಂಟಿಕಡಿಕೆ ಹೋಯ್ತರೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಕತೆಯಂತೂ ಕೇಳಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಹಬ್ಬುಕ್ಕೆ ಅಂತ ಎಲ್ಡ್ ದಿನ ರಜಾ ಕೊಟ್ರೆ, ಹೈಕ್ಳು ನಾಲ್ಕ್ ದಿನ ರಜಾ ತಕಂಡ್, ಗಣಪತಿನ ಕೆರೆಗೆ ಬಿಡೋವರ್ಗು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಡೆಗೆ ತಲೆ ಹಾಕಕಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವರ್ಸವೂ ಮಿಸ್ಸಾಗ್ದೆ ನಡಿಯೋ ಕತೆ.

ಇನ್ನ ಹಬ್ಬದ್ ದಿನ ಅಂತೂ ಹುಡುಗ್ರೆಲ್ಲ ವತ್ತಾರೆನೇ ಎದ್ಬುಟ್ಟು, ಗಣಪತಿಗೆ ಪೆಂಡಾಲ್ ಆಕಕೆ ಓಗ್ಬುತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಗಳ ನೆಡಕೆ ಆರೆ ಇಡ್ಕೊಂಡ್ ಗುಂಡಿ ತೆಗಿಯಕೆ ಅಂತ ನಿಂತ್ರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅವ್ನು ಆರೆಲೀ ಸಡ್ಲ ಮಾಡಿದ್ ಮಣ್ಣ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಾಚಿ ಗುಂಡಿಯಿಂದ ಹೊರಿಕಾಕ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಗಳ ನೆಟ್ಕೊಂಡ್, ಕಲ್ಲು-ಮಣ್ಣ ಗಳುದ್ ಸುತ್ತ ಗುಂಡಿಗೆ ಹಾಕಿ, ಬಿಡಿ ಮಾಡ್ಕಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಸ್ಟೊತ್ಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಚಪ್ಪರದ್ ಗಳ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಕೆ ಸುತ್ಲಿ ದಾರ, ಪಿಂಜಿ ಉರಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕಂಡ್ ಬತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕಂಡು ಗಳ ನೆಟ್ಟು, ಮೇಕೂ ಗಳ ಕಟ್ಟಿ, ಅಡ್ಡಡ್ಡ-ಉದ್ದುದ್ದ ಗಳ ಹಾಕಿ, ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ, ಎಣ್ದಿರೋ ತೆಂಗಿನ್ ಗರಿನಾ ಚಪ್ರುದ್ಮೇಕೆ ಆಕಿ ಪೆಂಡಾಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 

AV Eye Hospital ad

ಗಣಪತಿ ಕೋರ್ಸಕೆ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಟೇಬರ್ ಇಟ್ಟಿರೋರ್ ಮನೆಗೋಗಿ, ಟೇಬರ್ ಈಸ್ಕಂಡ್ ಬಂದು, ಅದ್ನೋ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳ್ದು, ಅದ್ಕೆ ಬಾಳೆ ಕಂದು, ಕಬ್ಬಿನ್ ಗರಿ ಕಟ್ಟಿ ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡಿ, ಟೇಬಲ್ ಮೇಕೆ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಆಸ್ಬುಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕತಾರೆ.

ಇನ್ನು ಹೆಣೈಕ್ಳು, ಅಪ್ಪನೋ, ಅಣ್ಣನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಬಾಗಿಣದ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ತಕೊಂಡು, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಆಕಂಡು, ಮನೆಲಿ ಒಬ್ಬಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕದ್ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಆಕೋದ್ರಲ್ಲೇ ಮುಳುಗೋಗ್ತಾರೆ. ಮನೆ ಕೆಲ್ಸ ಎಲ್ಲನೂ ಮುಗ್ಸಿ, ಪ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕಂಡ್ ಗೌರಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಹರಟೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ.

ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಓದಿದ್ದೀರಾ?: ದೇಸಿ ನುಡಿಗಟ್ಟು - ನಂಜನಗೂಡು ಸೀಮೆ | ಮರ್ವಾದಿ ಅನ್ನದು ಅದೆಷ್ಟುದ್ದ ಅದ್ಯಾಪಾಟಿ ಇದ್ದದು?

ಗಂಡೈಕ್ಳೆಲ್ಲ ಪೆಂಡಾಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ, ಗಣಪತಿ ತರಕೆ ಒಂದ್ ಲಗೇಜ್ ಆಟೊ ತಕೊಂಡ್ ಕ್ಯಾರ್ಪೇಟೆ (ಕೆ ಆರ್ ಪೇಟೆ) ಕಡಿಕೆ ಹೊಯ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾರ್ಪೇಟೆ ಬೀದ್ಬೀದಿ ಸುತ್ತಿ, ಇಷ್ಟ ಆಗೋಅಂಗಿರೋ ಗಣಪತಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕಂಡು ಯಾಪಾರಿ ಜೊತೆ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡಿ, ಗಣಪತಿಗೆ ಆಟೋಗಾಕಂಡು, ಗಣಪತಿ ಮುಂದೆ ಇಡಕೆ ಬೇಕಿರೋ ಹಣ್ಣು, ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ತಕೊಂಡ್ ಊರ್ಕಡಿಕೆ ಬಂದ್ಬುಡ್ತಾರೆ.

ಊರ್ಗೆ ಗಣಪತಿ ತಂದು, ಪೂಜಾರಿ ಕರ್ಸಿ, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಸಿ, ಪೆಂಡಾಲ್ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಟೇಬಲ್ ಮೇಕೆ ಗಣಪತಿ ಕೂರ್ಸಿ, ಚರ್ಪು ಹಂಚಿ, ತಿಂದು, "ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ ಮೋರ್ಯ..." ಅಂತ ಘೋಷ್ಣೆ ಕೂಗಿ ಖುಸಿಪಡ್ತಾರೆ.

ಗಣೇಸನ್ನ ಇಟ್ಟಾಗಿಂದ ಕೆರೆಗೆ ಬಿಡೋವರ್ಗು, ಪೆಂಡಾಲ್ ಬುಟ್ಟು ಹೈಕ್ಳು ಕದ್ಲಾಕಿಲ್ಲ. ಮನೆಗೋಗದು ಊಟ-ತಿಂಡಿ ಮಾಡದು, ಮತ್ತೆ ಪೆಂಡಾಲ್ ಕಡಿಕೆ ಓಡ್ ಬರದು. ಮೂರ್ನಾಕ್ ದಿನ ಹಿಂಗೇ ನಡೀತದೆ.

ಗಣಪತಿ ಕೂರ್ಸಿದ್ ಮೂರ್ನೇ ದಿನುಕ್ಕೆ - ಇಲ್ಲ ಐದ್ನೇ ದಿನುಕ್ಕೆ ಗಣಪತಿನಾ ಕೆರೆಗೆ ಬುಡೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ. ಅವತ್ತು, ಎತ್ತಿನ್ ಗಾಡಿನ ತೊಳ್ದು, ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಗಣಪತಿ ಮೆರ್ವಣ್ಗೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗಣಪತಿನಾ ಗಾಡಿ ಮೇಕೆ ಕೋರುಸ್ಕಂಡು ಊರ್ನ ಎಲ್ಲ ಬೀದಿಲೂ ಮೆರ್ವಣ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. "ಗಣಪತಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋಡು ಐಸಾ... ಅವ್ನ ಕಾಲ್ ನೋಡು ಐಸಾ... ಅವ್ನ ಸೊಂಡ್ಲು ನೋಡು ಐಸಾ..." ಅಂತ ಘೋಸ್ಣೆ ಕೂಕೊಂಡು ಹುಡುಗ್ರೆಲ್ಲ ಗಣಪತಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾರ್ ಮನೆ ಮುಂದೆನೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಚರ್ಪು ಹಂಚಿ, ಕೆರೆ ಕಡಿಕೆ ತಕಂಡ್ ಹೋಯ್ತಾರೆ.

ಕೆರೆ ದಡುಕ್ಕೆ ಗಣಪತಿ ಇಟ್ಟು, ಕೊನೆ ಸರಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಹೈಕ್ಳೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕಂಡು ಗಣಪತಿನಾ ಕೆರೆ ಒಳಿಕೆ ಎತ್ಕಂಡ್ ಹೋಗಿ, "ಚಿಕ್ ಕೆರೆಲಿ ಬಿದ್ದ, ದೊಡ್ ಕೆರೆಲಿ ಎದ್ದ," ಅಂತ ಘೋಸ್ಣೆ ಕೂಗಿ, ಮೂರ್ಸಾರಿ ಗಣಪತಿನಾ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ಸಿ, ಎತ್ತಿ ಕೊನೆಗೆ ಮುಳ್ಗುಸ್‌ಬುಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಗೆ ಗೌರಿ-ಗಣೇಸನ ಹಬ್ಬ ಮುಗಿತದೆ. ಹುಡುಗ್ರೆಲ್ಲ ಕೆರೆಲಿ ಈಜಾಡಿ, ಮೇಲೆದ್ದು ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕೇರ್ಪೇಟೆ ಸೀಮೆಲೀ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬುದ್ ಸಂಬ್ರಮ ಇಂಗ್ ಇರ್ತದೆ.

ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು?
4 ವೋಟ್
eedina app