ದೇಸಿ ನುಡಿಗಟ್ಟು - ಕುಂದಾಪುರ ಸೀಮೆ | ಕಣ್ಣದಂಗೆ ಮನ್ಕಂಡ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡದ್ ನೆನಪ್

ನಮ್ದ್ ಬರೀ 10-12 ಮನಿ ಇಪ್ಪ್ ಚಣ್ ಊರ್. ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಮನಿ ಅರೇ ಅಲ್ಲೊಂದ್ ಮನಿ. ಮಳೆಗಾಲದಂಗೆ ಗುಡುಗ್ - ಶಿಡ್ಲ್ ಬಂದ ಲೈನ್ ಹಾಳ್ ಆಯ್ತ್ ಅಂದ್ಹೇಳಿ ಕರೆಂಟ್ ಸಮ ಇರ್ತಿರ್ಲಾ. ಬ್ಯಾಸಿಗಿ ಲೋಡ್ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅದ ಇದ ಅಂದ್ಹೇಳಿ ಸಸೂತ್ರ ಕರೆಂಟ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಾ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೈಯಾಪತೆಂಗೆ ಆರ್ ಗಂಟಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೊರೆ ಬಪ್ಪುದ್ ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತ್ ಗಂಟಿ ಮೇಲೆ

ನಾವ್ ಶಾಲಿಗೆ ಹೋಪಂಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕಸ್ಲಿ ಆಪ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೋಂವರ್ಕ ಮಾಡಿ ಬೆಚ್ಕಂತಿದಿತ್. ನಾಕ್ ಗಂಟಿಗೆ ಶಾಲಿ ಬಿಟ್ರೂ ನೆಡ್ಕಂಡ್ ಮನಿಗೆ ಬಪ್ಪಂಗೆ ಐದ್ ಗಂಟಿ ಆತಿದಿತ್. ಮನಿ ಬಪ್ಪುಕು ಅಮ್ಮ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಮುಷ್ಠಿ ಉಂಬುಕ್ ಹಾಕಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಳ್, "ಮಗಾ ಇವತ್ ಶಾಲೆಂಗೆ ಎಂತೆಲ್ಲಾ ಬರುಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅದ್ನೆಲ್ಲಾ ಬೇ ಬೇ ಬರ್ದ್ ಮುಗ್ಸಿ ಆಡುಕೆ ಹೊಯ್ನಿ ಆರ್ ಗಂಟಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೊರೆ ಬಪ್ಪುದ್ ರಾತ್ರಿ ಎಷ್ಟ್ ಗಂಟಿಗೋ ಏನೋ," ಅಂದ್ಹೇಳಿ. ನಾವ್ ಅದ್ಕೆ ಬೆಳ್ಕ್ ಇಪ್ಪಂಗೆ ಪಟ ಪಟ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಹಿಂದಿ ಕೋಪಿ, ಮಗ್ಗೀ, ಗಣಿತ ಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ಲಾ ಬರ್ದ್ ಮುಗ್ಸತಿದಿತ್.

ನಮ್ದ್ ಬರೀ 10-12 ಮನಿ ಇಪ್ಪ್ ಚಣ್ ಊರ್. ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಮನಿ ಅರೇ ಅಲ್ಲೊಂದ್ ಮನಿ. ಮಳೆಗಾಲದಂಗೆ ಗುಡುಗ್ - ಶಿಡ್ಲ್ ಬಂದ ಲೈನ್ ಹಾಳ್ ಆಯ್ತ್ ಅಂದ್ಹೇಳಿ ಕರೆಂಟ್ ಸಮ ಇರ್ತಿರ್ಲಾ. ಬ್ಯಾಸಿಗಿ ತಿಂಗಳಂಗೆ ಲೋಡ್ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅದ ಇದ ಅಂದ್ಹೇಳಿ ಸಸೂತ್ರ ಕರೆಂಟ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಾ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೈಯಾಪತೆಂಗೆ ಆರ್ ಗಂಟಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೊರೆ ಬಪ್ಪುದ್ ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತ್ ಗಂಟಿ ಮೇಲೆ. ಕೆಲವ್ ಸಲ ಅದೂ ಇರ್ಲಾ. ನಮ್ಗೆ ಕತ್ಲಿ ಜೀವನ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಯ್ ಇದಿತ್.  

ನಮ್ ಬದೆಂಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮನಿ ಎದ್ರಿಂದ್ ಕಣ್ಣಾ ಸಾಪ್ ಮಾಡಿ ಸಗಣಿ ಹಾಕಿ ಒಡ್ದ್ ನಯ ಮಾಡಿ ಬೆಚ್ಚತ್ರ್. ಹಾಂಗ್ ಮಾಡ್ರೆ ಮನಿ ಒಳಗೂ ತಂಪ. ಆಚೀಚಿ ಮನಿ ಒಳಗೆ ಹೊರ್ಗೆ ತಿರ್ಗುವತಿ ಕಾಲ ಕಸ ಹೆಚ್ಚ್ ಮನಿ ಒಳಗೆ ಬತ್ತಿಲ್ಲ. ಮನಿ ಬಾಗಲ್ ಚೊಕ್ಕ ಇರತ್. ಹಂಚೇಸಿ, ಭಾರತ್ ತಿಂಗಳಂಗೆ ಶೆಕಿ ಸುರು ಆತ್. ಉರಿ ಶೆಕೆಂಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದೇ ಮನಿ ಒಳಗೆ ಇಪ್ಪುಕ್ ಆತ್ತಾ.

ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಓದಿದ್ದೀರಾ?: ದೇಸಿ ನುಡಿಗಟ್ಟು - ನಂಜನಗೂಡು ಸೀಮೆ | ಮರ್ವಾದಿ ಅನ್ನದು ಅದೆಷ್ಟುದ್ದ ಅದ್ಯಾಪಾಟಿ ಇದ್ದದು?

ನಾವ್ ಬೈಯಾಪತೆಂಗೆ ಶಾಲಿ ಹೋವರ್ಕ್ ಮುಗುಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ ಆಟ ಆಡಿ ಹಂಡೆಂಗೆ ಕಾಸಿ ಇಟ್ ಬೀಸಿ ನೀರಂಗೆ ಮಿಂದ್ ಕಂಡ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ, ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ದೀಪ ಬೆಚ್ಚಿಕಿ ಭಜನಿ ಮಾಡಿ ಆರ್ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣದಂಗೆ ಬಂದ್ ಕೂಕಂತಿದಿತ್. ತಂಪ್ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಿದಿತ್. ಕಣ್ಣದಂಗೆ ಖಾಲಿ ನೆಲದ್ ಮೇಲೆ ಆಕಾಶದ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಕಾಂತ ಮನಿಕಂತಿದಿತ್. ದೂರದ ರಸ್ತೆಂಗೆ ಬೈಕ್, ರಿಕ್ಷಾ ಹೊಪ್ ಶಬ್ದ ಕೇಂತಿದಿತ್. ನಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜನೂ ಕೂಕಂಡ್ ಅವರ ಕಾಲದ್ ಕಥಿನಾ ಹೇಳ್ತಿದಿರ್, ಕುಶಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದಿರ್.

ಅಮ್ಮ - ಅತ್ತಿ ಅವರವರ ಅಡ್ಗಿ ಕೆಲ್ಸ, ಹಿಟ್ ಕಡುದ್ ಅದ ಇದ ಅಂದ್ಹೇಳಿ ಚುಮಣಿ ಬೆಳಕಂಗೆ ಅಡ್ಗಿ ಮನೆಂಗೆ ಕೆಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇ ಇರ್ತಿದಿರ್. ನಂಗೂ ನನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದಾಗಳಿಕೆ ಬೋರ್ ಆತಿದಿತ್. ಚುಮಣಿ ಬೆಳಕಂಗೆ ಚನ್ನಮಣಿ ಆಡ್ತಿದಿತ್. ನಾನ್ ನಮ್ ಮನಿ ಎದ್ರಿಂದ್ ಮರಕ್ಕೆ ತೊರದ್ ಒಂದ್ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿ ಜೋಕಾಲಿ ಮಾಡ್ಕಂಡ್ ಇದಿದೆ. ಕರೆಂಟ್ ಹೋದಾಗಳಿಕೆ ಹೊಯ್ ಆ ಜೋಕಾಲೆಂಗೆ ಕೂಕಂಡ್ ಆಡ್ತಿದಿದೆ. ಮನಿ ಕಣ್ಣದಂಗೆ ಗೋಲಿ ಆಡುದ್, ಕುಂಟೆಬಿಲ್ಲೆ ಆಡುದ್, ಹಾಡುದ್, ಕುಣುದ್ ಅಂದ್ಹೇಳಿ ಹೊತ್ ಕಳು ಹಾದಿ ಕಂಡಕಂಡ್ ಇದಿತ್.

Image

ಕೆಲವ್ ಸಲ ಶಾಲೆಂಗೆ ಬಾಯಿಪಾಠ ಮಾಡ್ಕಂಡ್ ಬಪ್ಪುಕ್ ಹೇಳದ್ ಪದ್ಯನ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೂಕಂಡ ಬಾಯಿಪಾಠ ಮಾಡ್ಕಂತಿದಿತ್. ಚುಮಣಿ ಹತ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ ಎರಡ ಸಲ ಓದಿ ಚುಮಣಿಯಿಂದ ದೂರದಂಗೆ ಬಂದ ಬಾಯಿಪಾಠ ಮಾಡುದು ಹಾಂಗೇ ಪೂರ್ತಿ ಪದ್ಯ ಕಲ್ತ್ ಆರ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೂಕಂಡ ಇಪ್ ಅಜ್ಜಯ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಎದ್ರ ಬಾಯಿಪಾಠ ಹೇಳ್ತಿದಿತ್.

ಕರೆಂಟ್ ಹೋದಾಗಳಿಕೆ ಬೇಜಾರ್ ಆತ್ ಅಂಬುಕು ನಮ್ ಅಜ್ಜಿ ಒಳ್ಳೆಳ್ಳೊ ಕಥಿ ಹೇಳ್ತಿದಿರ್. ನಮ್ಗೆ ಕತ್ಲೆಂಗೆ ಇಪ್ಪುದ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಯ್ ಹೊಯಿತಿದಿತ್. ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್, ಬಲ್ಬ್ ಬೆಳಕ್ ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗಿ ನಾವ್ ಚುಮಣಿ ಬೆಳ್ಕ್ ಕಂಡೀತ್. ಈಗಳೂ ಒಂಥರಾ ಚುಮಣಿ ಬೆಳಕೇ ಇಷ್ಟ ಆಪ್ದ್ ಕಾಣಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಂಗೆ ದಿನಾ ಮೂರ್ ನಾಕ್ ಚುಮಣಿ ಗಂಟಿಗಟ್ಲೀ ಉರಿತಿದಿತ್ ಹಾಂಗ ಅಪ್ಕ್ ಹೊಯ್ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ತಂದ ಚುಮಣಿ ಎಣ್ಣಿ ಬೇ ಖಾಲಿ ಆತಿದಿತ್. ಅಜ್ಜಯ್ಯ ಪ್ಯಾಟಿಗೆ ಹೊಯ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಿ ದುಡ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟ ಚುಮಣಿ ಎಣ್ಣಿ ತಂದ್ ಚುಮಣಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿದಿರ್.

ಕಸ್ಲೆಂಗೆ ಕಣ್ಣದಂಗೆ ಕೂಕಂಡಾಗಳಿಕೆ ಆಚೀಚಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಿಯೂ ನಿಶಬ್ಧ. ಹಾಡೆಂಗೆ ಗೊಯ್ ಮರದಿಂದ ಒಂದ್ ಹಣ್ ಬಿದ್ರೂ ಸಮಾ ಕೇಂತಿದಿತ್. ರಾತ್ರಿ ಆಪ್ಕು ಯಾವುದಾರೂ ಒಂದ್ ಬದಿಯಿಂದ ಚಂಡಿ ಶಬ್ದ ಕೇಂತೆ ಇರತ್. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲಾರೂ ಆಟ ಇದ್ದೆ ಇರತ್. ಕಸ್ಲಿ ಆಪ್ಕು ಬೇ ಉಡ್ಕಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಹಿಡ್ಕಂಡ್ ಗುಂಪ್ ಗುಂಪ್ ಆಯ್ ನಮ್ ಮನಿ ಎದ್ರಿಂದ್ ರಸ್ತೆಂಗೆ ಜನ ಆಟಕ್ಕೆ ನಡ್ಕ್ ಹೊಪುದ್ ಕಣ್ಣದಂಗೆ ಕೂಕಂಡ್ ಕಾಂಬ್ದ್ ಇದೀತ್.

ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಓದಿದ್ದೀರಾ?: ದೇಸಿ ನುಡಿಗಟ್ಟು - ಕೆ ಆರ್ ಪೇಟೆ ಸೀಮೆ | ನಮ್ ಕೇರ್ಪೇಟೆ ಸೀಮೆಲೀ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬುದ್ ಸಂಬ್ರಮ ಇಂಗ್ ಇರ್ತದೆ

ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಂಗೆ ತಿಂಗಳ್ ಬೆಳ್ಕಂಗೆ ಕಣ್ಣದಂಗೆ ಮನ್ಕಂಡ್ ಆಕಾಶ ಕಾಂಬುದೇ ಒಂದ್ ನಮೂನಿ ಚಂದ. ಅದ್ನ ಮಾಮೂಲಿ ಪದ ಇಟ್ಕಂಡ್ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುಕೆ ಆತಿಲ್ಲ ಕಾಣಿ. ನಾನ್ ದಿನಾ ಕಣ್ಣದಂಗೆ ಮನ್ಕಂಡ್ ಆಕಾಶದಂಗೆ ಇಪ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಕಾಂತಿದೀದಿ. ಕೆಲವ ಗುಂಪ್ ಇರ್ತಿದಿತ್. ಅದ್ನ ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಮಂಡಲ ಅಂದ್ಹೇಳಿ ಕರಿತ್ರ ಅಂತಿದೀರ್ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ. ಕೆಲವ್ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ್ ಬಣ್ಣ ಚೂರ್ ನೀಲಿ, ಕೆಂಪ್, ಇನ್ ಕೆಲವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಳಿತಿದಿದೋ. ನಿನ್ನೇ ಒಂದ್ ಬದೆಂಗೆ ತೋರ್ತಿದ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಾರನೇ ದಿನ ಇನ್ನೊಂದ್ ಬದೆಂಗೆ ತೋರ್ತಿದಿತ್. ನಂಗೆ ದಿನಾ ಕಂಡ್ ಕಂಡ್ ನಾನೇ ಅವುಗಳ ಚಲನೆ ಹೇಳುವಷ್ಟ್ ಅಂದಾಜ್ ಆಯ್ ಇದಿತ್. ಹೀಂಗೆ ರಾತ್ರಿ ಚುಮಣಿ ಬೆಳ್ಕಂಗೆ ಉಂಡ್ಕಂಡ್ ಮನಿಕಂತಿದಿತ್. ರಾತ್ರಿ ಎಷ್ಟೋ ಹೊತ್ತಿನ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತಿದಿತ್. ಈ ರಾತ್ರಿ ಗಟ್ಟಂಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ದಿದ್ದಾಗಳಿಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಮನಿ ಒಳಗೆ ಹಾವ್, ಕುರ್ಕ, ಚಿರತೆ, ಕಾಡ ಬೆಕ್ಕ್ ಹೊಗ್ಗದ್ ಪ್ರಸಂಗ ಇತ್. ಕಳ್ಳತನ ಆದ್ದೂ ಇತ್.

ಈಗ ಮುಂಚಿನ ಕಂಡಂಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೊತಿಲ್ಲ. ಅದೂ ಅಲ್ದೇ ಮನೆಂಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಲೈಟ್, ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಎಲ್ಲಾ ಇದ್ದೋ. ಕರೆಂಟ್ ಹೊಪ್ಕು ಪಟಕ್ಕನೇ ಆನ್ ಆತೋ. ಕರೆಂಟ್ ಹೊಯ್ತ್ ಅಂದ್ಹೇಳಿಯೂ ಗೊತ್ತಾತಿಲ್ಲ. ತಲಿಬಿಸಿಯೇ ಇಲ್ಲಾ. ಆರೂ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವ್ ಹೊತ್ತ್ ಕತ್ಲಿ ಅಂಬುದ್ ಬೇಕ್ ಕಾಣಿ - ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕಂಬುಕೆ, ಮನಿಯರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುಕೆ, ನಿಶಬ್ಧ ಇಪ್ಪಂಗೆ ಬಪ್ಪು ಯಾವುದೋ ಒಂದ್ ಶಬ್ದ ಆಲೈಸುಕೆ, ನೆನಪುಗಳನ್ನ ಎಣಿಸುಕೆ, ನಕ್ಷತ್ರ ಕಾಂಬುಕೆ... ಅಲ್ದಾ?

ಮುಖ್ಯ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಕಲಾಕೃತಿ ಕೃಪೆ: unsplash ಜಾಲತಾಣ
ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು?
0 ವೋಟ್