ಬಹು ಕರ್ನಾಟಕ - ಕೊಂಕಣಿ | ರಾನಾಕ್ ತಾಚೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೀತ್-ನಿಯಮ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕಲಾಂ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹತ್ಯೆಗಳದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ. ದೂರದ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮದೇ ರಾಜ್ಯದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಹತ್ಯೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಜನರು ಆಡಿಕೊಂಡ ಮಾತುಗಳು, ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಸಮಾಜದ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕದಡುವ ಬಗೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾದ್ಯಮಗಳ ಪಾತ್ರ, ಇವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಪಾಡು... ಈ ಕುರಿತ ಸಮಗ್ರ ಅವಲೋಕನವಿದು

ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆಶಾಚಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಖಂಯ್ಚೋಯ್ ಏಕ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಮಸ್ಸೊ ಉದೆತಾನಾ ವಾ ಲೋಕ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಕ್ ವಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಪಾಡ್ತೆಚ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ದುರ್ಸತಾನಾ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಸಮಸ್ಸೊ ಫುಡ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಲಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಮಸ್ಸೊ ಧಾಂಪುನ್ ವೆತಾ. ಅಸಲೆ ಚರ್ಚಾ ಜಾಯ್ಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಸಮಸ್ಸೆ ಧಾಂಪುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಉದೆಂವ್ಚೆ ನವೆ ಸಮಸ್ಸೆ ಧರ್ಮಿಕ್ ಸಿಂತಿಮೆಮತಾಂಕ್ ಸಂಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲೆಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಿಂದುತ್ವವಾದಿ ಅಜೆಂಡಾ ವಾಪಾರುನ್ ಲೊಕಾಚಿ ಶೆಂಡಿ ಮುಟಿಂತ್ ಆನಿ ಅಧಿಕಾರಾಚೊ ಕುರೊವ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಒಂಪ್‍ಲ್ಲೆಂ ಧರ್ಮಿಕ್ ದ್ವೇಶಾಚೆಂ ಬಿಂ ಆಜ್ ದರಬಸ್ತ್ ಬೆಳೆಂ ಜಾವ್ನ್ ದೇಶ್‍ಭರ್ ವಾಡೊನ್ ರಾವ್ಲಾಂ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆಪಾಯ್ ಆಯಿಲ್ಲೆತೆದಾಳಾ ಶೆತಾಕ್ ಚೋರ್ ರಿಗ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಿರಾಂತ್ ಉಬ್ಜಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ, ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ.

ನೂಪುರ್ ಶರ್ಮಾಚ್ಯೆ ಗಜಾಲೆಥಾವ್ನ್ ಅಂತರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಪಾಡ್ತೆಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಭೊಗಜೆ ಪಡ್ಲೊ. ಇತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ಗಲ್ಫ್ ರಾಶ್ಟ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾಂಕ್ ಭೊಲ್ಚೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ನೂಪುರ್ ಶರ್ಮಾಕ್‍ಚ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡೊವ್ನ್ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ‘ಫ್ರಿಂಜ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್’ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯ್ಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ವೊಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ವೊಲಾವ್ನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಿಕ್ ದ್ವೇಶಾಚಿಂ ಭಾಶಣಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ವಾ ಭಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭಾಶಣ್‍ಕಾರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಲ್ಯೊ ಫಟಿ ಆಯ್ಕೊನ್, ತೆಂ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ವಾಡೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಧುನಿಕ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ವೊಗೆ ರಾವಜೆ ನೆ... ತಾಣಿಂಚ್ ಟ್ವಿಟ್ಟರಾರ್ ‘ಮೌಲಾನಾ ಮೋದಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ವ್ಹಡ್ ಸಮಸ್ಸೊ ಲೊಕಾಮುಕಾರ್ ದವರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಕೊಣಾಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಅಂದಾಜ್ ಕರ್ಯೆತಾ!  

ಹ್ಯೆಚ್ ಆವ್ದೆರ್ ರಾಜಸ್ಥಾನಾಚ್ಯಾ ಉದಯ್‍ಪುರ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕನ್ಹಯ್ಯಾ ಲಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಟಯ್ಲರಾಕ್ ದೊಗಾಂ ಮುಸ್ಲಿಮಾಂನಿ ಮಾರ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸಗ್ಳೊ ದೇಶ್‍ಚ್ ಉದ್ರೇಕಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹೆಂ ಏಕ್ ಪಕ್ಕಾ ‘ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮರ್ಡರ್’ ಮ್ಹಣ್ ತವಳ್‍ಚ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದೆಶಾಚ್ಯೊ ರಾಜಕೀಯಾಚ್ಯೊ ಶಿಂತ್ರ್ಯೊ ಜಾಣಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ದುಬಾವ್ ಉದೆಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂನಿ ಹೆ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಲೆ ಬಿಜೆಪಿಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಚ್ಯಾ ವರ್ತುಳಾಂತ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಚ್ ಪೂರಾಯ್ ಧಾಂಪುನ್ ಘಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಚೆಪಯ್ಲೆಂ ಹ್ಯಾ ಮಾದ್ಯಮಾಂಚ್ಯಾನಿ ಗಿದಾಬರಿ ರಾಸ್ ಪಡೊನ್ ಕರಿಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾಚೊ ಫಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್‍ಚ್ ಅಶಿಂ ದೋನ್ ಘಡಿತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅನ್ಭೊಗಾಕ್ ಆಯ್ಲಿಂ.

Image
ಕಲಾಕೃತಿ ಕೃಪೆ: ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಫೇತ್ ಜಾಲತಾಣ

ಉದಯ್‍ಪುರಾಚೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರೆದಿಸಾ ಹಾಂವ್ ಸೆಲುನಾಂತ್ ಕೇಸ್ ಕಾಡೊಂವ್ಕ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊಂ ಆನಿ ಕೆಲ್ಶಿ ಮ್ಹಜೆ ಕೇಸ್ ಕಾಡ್ತಾಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಭಿತರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಆಪ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್ ಕರಾವಳೆಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಪತ್ರಾಂತ್ ರೊಂಬೊವ್ನ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ – “ಕಾಲೆಂ ಸಾಯ್ಬಾ! ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್‍ಯೀ ಹಿಂದ್ವಾಂಕ್ ಲಗಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ನಾಯ್ತ್ಯಾಂಚೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಘಾಲ್ತೇ ಆಸಾತ್ ಕಂಯ್! ಆನಿ ದೋನ್ ದೀಸ್... ಅಶೆಂಚ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್‍ಯೀ ಆಮ್ಕಾಂಯ್ ಲಗಡ್ ಕಾಡ್ತಿತ್!” ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಲೊ ಅರ್ಧಿ ಪ್ರಾಯ್ ಉತ್ರಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಆಕಾಂತ್‍ಯೀ ನಾತ್ಲೊ, ತೊಂಡಾರ್ ಖಂತ್‍ಯೀ ನಾತ್ಲಿ. ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಉರ್ಬಾ! ಹಿಂಸಾಕ್ ಹುಂಬ್ರಾರ್ ಆಪೊವ್ನ್ ಶೊಲ್ ಘಾಲ್ಚೆತಿತ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್! ಹಿ ಎಕೆ ರಿತಿಚಿ ಹಿಂಸಾಪ್ರಜ್ನಾ!

ತ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಹೊಟ್ಲಾಂತ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್ ಘಡ್ಲಿ. ಚಾ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಗಿರಾಯ್ಕಾಕಡೆ ಹೊಟ್ಲಾಚೊ ಯೆಜ್ಮಾನ್‍ಚ್ ಯೇವ್ನ್ ಫೊಣ್ಣ್ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೊ – “ಕಾಲೆಂ ಆಮ್ಚಿ ಆವಸ್ಥಾ! ರಾಜಸ್ಥಾನಾಂತ್ ಹಿಂದ್ವಾಕ್ ಮಾರ್ನ್ ನಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಕ್‍ಯೀ ಆವಾಜ್ ಘಾಲಾ ಕಂಯ್!”. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಪಾವ್ಲೆಂ, ಚಾ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ಲೆಂ ವೀಕ್ ವೊಂಕೊನ್‍ಚ್ ಗೆಲೊ – “ವ್ಹಯ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ನಾಯ್ತೆಚ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಹಾಂಗಾ ಭಾಯ್ರ್ ರಸ್ತ್ಯಾದೆಗೆನ್ ವೆಪಾರ್ ಕರ್ಚೆ ಪಳೆ, ಪೂರಾಯ್ ನಾಯ್ತೆಚ್! ಆದಿಂ ಆಮ್ಚೆ ಮಾತ್ರ್ ಕೇಸ್ ಕಾಡ್ತಾಲೆ. ಆತಾಂ ಸೆಲೂನಾಂತ್ ಕೇಸ್ ಕಾಡ್ಚೆಯ್ ನಾಯ್ತೆಚ್! ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಭಾರಿ ಭೊಂಗ್ ಆಸಾ ಆಮ್ಕಾಂ. ಹಾಂಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಪುಣೀ ಕರಿಜೆ”. ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೊಯ್ ತರ್ನಾಟೊ ನ್ಹಯ್, ಅರ್ದೆ ಕೇಸ್ ಪಿಕ್‍ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್! ಹಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಹಿಂಸಾ ಘಡಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾಚ್!

ಹಿಂ ದೋನ್ ಘಡಿತಾಂ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಿ ಮನಾಸ್ಥಿತಿ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಹಾತೆರ್ ನಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಪುಣ್ ಮತಿಂತ್ ಹಿಂಸಾ ಜರೂರ್ ಆಸಾಚ್! ಸಗ್ಳೊ ದೇಶ್ ಎಕೆ ಭ್ರಮಿದೆರ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಎಕ್ಲೊ ದುಸ್ಮಾನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್‍ಚ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ಚಿಂತುನ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ದುಸ್ಮಾನಾಕ್ ಜಿವಾಳ್ ದವರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಬಿಜೆಪಿ ತಸಲ್ಯಾ ಪಾಡ್ತೆಕ್ ಆಸಾಚ್. ಎಕ್‍ಚ್ ಪಾಕಿಸ್ಥಾನ್ ವಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ವಾ ಪೊರ್ಬು - ಅಶೆಂ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಫಾಯ್ಲಾಂತ್ ಜಾಯ್ ತಸಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ತಸಲೆ ದುಸ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕೊಂವ್ಚೆ ಪಾತ್ರ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಜಾಯ್‍ಪುರ್ತೊ ಪ್ರಚಾರ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರಚ್ಪಿಯ್ ಆಸಾತ್! ಆನಿ ಹಾಂಚ್ಯೆಚ್ ಪಾಡ್ತೆಂತ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತಾಂಚ್ಯೊ ಮೋರ್ಚಾ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ತಾಂತುಂ ನಾಯ್ತೆ ಆನಿ ಪೊರ್ಬುಂಗೆಲೆ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಆಸಾತ್. ವ್ಹಾ! ಕಸಲೆಂ ಏಕ್ ಸೆಟಪ್! ಉದಯ್‍ಪುರಾಚ್ಯಾ ಹತ್ತ್ಯಾಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಎಕಾ ಸೆಟ್ಟಪ್ಪಾನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸೊಂಕ್ ನ್ಹಜೊ?

ಈ ಲೇಖನ ಓದಿದ್ದೀರಾ?: ಬಹು ಕರ್ನಾಟಕ - ತುಳು | ಆಟಿ ಪೆಲಕಾಯಿ ನಂಜಿ ಮಗಾ ಅಮ್ಮೆ ಬತ್ತೆನಾ ತೂಲೆ ಮಗಾ

ಜೆನ್ನಾ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಸಾಂಗಾತಾ ಹೆ ಖುನಿಗಾರ್ ಮುಸ್ಲಿಮಾಂಚೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ತಸ್ವೀರ್ಯೊ ವೈರಲ್ ಜಾಲ್ಯೊ, ತೆನ್ನಾ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಥಂಡ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ತೆಂ ಮಾಜ್ವೊನ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಡಯ್ಲೆಂ. ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿತ್ಲ್ಯಾನ್ ಗುಪಿತ್ ತರೀ ಹ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಚಿಂ ದುರಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಿಂ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಬಸ್ಸಾಚ್ಯೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯೆ ಸಿಟಿರ್ ಬಸೊನ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ದೋಗ್ ದೀಸ್‍ಕಾಮೆಲಿ ಅಶೆಂ ಉಲಯ್ತಾಲೆ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾನಾರ್ ಪಡ್ಲೆಂ – “ಹ್ಯಾ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಪೂರಾಯ್ ಲಗಡ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ ಸಾಯ್ಬಾ!” ಅಸಲಿಂ ಪೂರಾಯ್ ದುರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಾಚೆಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆನಿ ತಿಂ ದುರಾಂ ನಿವ್ರಾಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಗುಪ್ತ್‍ದಳ್‍ಚ್ ಬಿಜೆಪಿಲಾಗಿಂ ಆಸಾಗೀ ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವ್ ಮಾರ್ತಾ. ಹೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಎಕ್‍ಚ್ ದೀಸ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಸುಳ್ಳ್ಯಾಂತ್ ಮಸೂದ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಚೆಡ್ಯಾಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಂತರಾರ್ ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮುಕೆಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ನೆಟ್ಟಾರಾಚಿ ಖುನ್ ಜಾಲಿ. ಆತಾಂ ಲೋಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾಂಕ್ ಪೂರಾ ವಿಸ್ರೊನ್ ಫಕತ್ ಹಿಂದ್ವಾಕ್ ಲಗಡ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಧರ್ಮ್, ಮರ್ಡರ್, ಪ್ರತಿಕಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೊ. ವಯ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಕ್ ಆನಿ ಪಾಡ್ತೆಕ್ ಸಂಬಂದ್ ನಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಹರ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ನೀಜ್ ಸಮಸ್ಸೊ ಏಕ್ ಫುಡ್ ಜಾತಾನಾ ಆನಿ ಲೋಕ್ ದುರ್ಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾಂಚ್ ಅಸಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘಡ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾ ಕರ್ತಾನಾ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ್ ಮನ್ಶಾಂಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ದುಬಾವ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಸಹಜ್‍ಚ್.

ಆತಾಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ತೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಚ್ಯಾಕ್‍ಯೀ, ಆವ್ರಾಂತ್ ವೊಮ್ತಿ ಪಡೊನ್ ದಿಕ್ಕ್ ದಿಶಾ ನಾಸ್ತಾಂ ಆವ್ರಾಚ್ಯಾ ಲೊಟಾಕ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ವೆಚಿ ದೋಣ್ ಆನಿ ತಾಚೆರ್ ಚಡೊನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮ್ಹಣ್‍ಚ್ ಭೊಗ್ತಾ. ‘ಚಾರ್ಲಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಿನೆಮಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಪೆಟ್ಯಾಖಾತಿರ್ ದುಕಾಂ ಗಳಯಿಲ್ಲೊ ಮುಕೇಲ್ ಮಂತ್ರಿ, ಎಕಾಚ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಎಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಂತರಾರ್ ಸರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರವೀಣಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಯೆತಾ ಆನಿ ಮಸೂದಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ವಚನಾ, ಪರಿಹಾರ್ ದೀನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಸಿನೆಮಾ ಪಳೆವ್ನ್ ದೆಂವ್‍ಲ್ಲಿಂ ದುಕಾಂ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಫುಟ್‍ಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವ್ ಯೆತಾ! ಆನಿ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಥರಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೊ ದಿತಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ತಸಲೊ ಸಂಸದ್ ಫೊನ್ ಕರ್ನ್ ಭುಜೊವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ – “ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್ ಫಾತರ್ ಉಡೊವ್ಯೆತೆ!”. ಹೆ ಉಜೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ, ಫಾತರ್ ಉಡೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಸ್ತಾಚೆ ಪೂರಾಯ್ ಪರ್ಜೆನ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆ ಮುಕೆಲಿ ಆನಿ ಹಾಂಚೆತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿಂಚ್‍ಲ್ಲಿಯ್ ಏಕ್ ಪರ್ಜಾ! ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಿಂತುನ್ ಪಳಯಾ, ಬಿಜೆಪಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ತ್ ರಾಶ್ಟ್ರ್‍ಮಟ್ಟಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಹಿಂದೂ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಚಿ ಹತ್ತ್ಯಾ ಜಾಲ್ಲಿ ಆನಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಡ್ತ್ ಗಾದಿಯೆಕ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಹಿಂದೂ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೊ? ತರ್ ಹಿಂದೂ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಆಪಾಯ್ ಕೊಣಾಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಅಶೆಂ ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಪಯ್ಕಿ ಗುಪಿತ್ ಥರಾನ್ ಪತ್ರಾಂ ಬರೊವ್ನ್, ಲೇಖನಾಂ ಬರೊವ್ನ್, ಭಾಶಣಾಂ ದೀವ್ನ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಚಾಳ್ವಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಆನಿ ದುಬ್ಳ್ಯಾ, ಮಾದ್ಯಮ್ ವರ್ಗಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಕಿತ್ಲಿಂ? ಭೊಗ್ಶಿಯಾ, ಹೆಂ ಪೂರಾ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆತಸಲಿ ಮನಾಸ್ಥಿತಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ಕೆದಾಳಾಗೀ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲ್ಯಾ.

ಇತ್ಲೆಂ ಬರಯ್ತಾನಾ ಸುರತ್ಕಲಾಂತ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಚಿ ಖುನ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಗಾಂವಾರ್ ಸೆಕ್ಶನ್ ಘಾಲಾಂ. ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ರಜಾ ದಿಲ್ಯಾ! ತಾಚ್ಯೆ ಖುನಿಯೆಚೆಂ ಕಾರಣ್ ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ಬರಯ್ತಾನಾ ಕಳೊನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ ತರೀ ‘ಪ್ರತಿಕಾರ್ ಜೊಡ್ಲೊ’ ಮ್ಹಣ್ ಆಪುಣ್ ‘ಹಿಂದೂ’ ಆಲ್ಕುಂಜ್ ದವರ್ಲಲ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಮೆಸೇಜಿ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತೇ ಆಸಾತ್. ಕರಾವಳೆಂತ್ ವೊತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಕ್, ಬುಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಂಚಿ ತಾನ್ ಆನಿಕೀ ಭುಜ್‍ಲ್ಲೆಬರಿ ದಿಸನಾ. ರಾಜಕೀಯ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂನಿ ಹಿಂಸಾಖಾತಿರ್ ಉದ್ರೇಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಭುಜೊವ್ನ್, ತಾಂಕಾಂ ಬೂದ್ ಬಾಳ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ತಾಂಚೆಭಿತರ್ಲೊ ದ್ವೇಶ್‍ಚ್ ಚಡ್ ಕರ್ತೇ ಆಸಾತ್.

Image

ಹೆಂ ಪೂರಾಯ್ ಚಿಂತ್ತಾನಾ ಅಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾಕೀ - ಹ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ವಿಂಚುನ್ ಯೇವ್ನ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಚಿಂ ಮೊಲಾಂಚ್ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಸ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂಪ್ರಾಸ್, ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಕ್ ಏಕ್ ಸಮಾಜ್‍ಮುಕಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಚ್ ಗರ್ಜ್ ಕೊಣ್ಣಾ! ಆಜ್ ಪಾಟಾರ್ ಬಸೊನ್ ಧರ್ಮ್-ದ್ವೇಶಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲಿ ದಾಳ್ ಶಿಜಯ್ತಲೆ ಫಾಲ್ಯಾಂ ದೆಂವ್ತೆಲೆ. ಪುಣ್ ಲೊಕಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ವೀಕ್ ಕಶೆಂ ದೆಂವತ್? ಹಾಕಾ ಪೂರಾಯ್ ವೊಕತ್ - ತುಮ್ಚೊ ತುಮ್ಚೊ ಧರ್ಮ್ ಘರಾ ದವರಾ, ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡಿನಾಕಾತ್, ಸರ್ವಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೊಗಾನ್ ಜಿಯೆಯಾ. ಲೊಕಾಜಿಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಎಕ್ಟಟಾಕ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ತುಟೊಂಕ್ ಪಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಜೀಣ್‍ಭರ್ ಕುಡಾಂವ್ಚೆತಸಲಿ ಏಕ್ ವೆವಸ್ಥಾ ಗರ್ಜೆಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ.

ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಬರಿ ಹ್ಯೆ ಖುನಿಯೆಂಚ್ಯಾ ಖಬ್ರೆಂಮದೆಂ ಕಾಲ್ ರಾತಿಂ ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಸಪಣ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ. ಏಕ್ ಖಂಯ್ಚೊಗೀ ಗಾಂವ್. ತ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಎಕ್ಲೊ ಈಶ್ಟ್ ಬಾಯ್ಕಾರ್ ವೆತೇ ಆಸಾಂವ್.. ರಾತಿಚೊ ವೇಳ್ ತೊ. ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‍ಲಾಯ್ಟಾಂಚೊ ಮಂದ್ ಉಜ್ವಾಡ್. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಮಂದ್ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ದೃಶ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್‍ಚ್ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ನಿದೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿಂ ಶಿಂವಾಂ. ರಸ್ತೊಭರ್ ಶಿಂವಾಂಚ್ ಶಿವಾಂ! ಥಂಯ್ ಥಂಯ್ ಪೊಲಿಸ್. ಆಮ್ಚೆತಸಲ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾರ್ಯಾಂಕ್ ರಾವೊವ್ನ್, “ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಶಿಂವಾಂ ನಿದ್ಲ್ಯಾಂತ್, ತಾಂಕಾಂ ಉಪದ್ರ್ ಕರಿನಾಶೆಂ ವಚಾ” ಮ್ಹಣ್ ಟಿಪ್ಸ್ ದಿತಲೆ ಪೊಲಿಸ್! ಪುನ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಶಿಂವಾನ್ ಎಟ್ಯಾಕ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಸಪಣ್.

ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್ತಚ್ ಸಪ್ಣಾವಿಶಿಂ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಮತಿಂತ್ ಉದೆಲೆಂ - ಪೊಲಿಸಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ನಿದ್ಚ್ಯಾ ಶಿಂವಾಚಿ ನೀದ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿ? ವಾ ತಾಂಕಾಂ ಮನಿಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ, ಭುರ್ಗಿಂ-ಬಾಳಾಂ ಖೆಳ್ಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾನಾಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ? ಹ್ಯಾಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ದೊಳೆ ಘಶ್ಟುನ್ ಹಾತಿಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಧರ್ನ್ ಫೇಸ್‍ಬುಕಾರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಚರಯ್ತಾನಾ, ಸಂವರ್ಥ ಸಾಹಿಲಾನ್ ಅನುವಾದ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ! ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಪ್ಣಾಕ್, ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಕ್ ಆನಿ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ಕಸಲೊ ಏಕ್ ಸಂಬಂದ್! ಹಿ ಕವಿತಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ತರ್ಜುಮೊ ಕೆಲ್ಯಾ.

ವ್ಹಯ್ ಮೊನ್ಜಾತಿಂಕ್ ಪೊಟಾಚಿ ಭುಕ್. ತಾಂಚೆಂ ಪೋಟ್ ಭರ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಧೊಶಿನಾಂತ್. ಪುಣ್ ಮನ್ಶಾಚಿ ಭುಕ್ ಪೊಟಾಚಿ ನ್ಹಯ್, ತಾಚಿ ಮತಿಚಿ ಭುಕ್ ಆನಿ ಹಿಂಸಾಚಿ! ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಥಾವ್ನ್ ರಾನ್‍ಚ್ ಸೇಫ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ!

* * * * *

Image

ರಾನಾಕ್ ತಾಚೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ
ನೀತ್-ನಿಯಮ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕಲಾಂ

ಪೋಟ್ ಭರ್‍ಲ್ಲೊ ವಾಗ್
ಶಿಕಾರಿ ಕರಿನಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕಲಾಂ
ತೊ ಅಶೆಂಚ್ ರುಕಾಪಂದಾ
ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ಸುಶೆಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾ
ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಜಾಣಾಂ.

ವ್ಹಾಳ್ಚೆಂ ವಾರೆಂ
ವ್ಹಡ್ ರುಕಾಕ್‍ಚ್ ಹಾಲಯ್ತಾನಾ
ಮೈನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಿಲಾಂಕ್ ಖಿಣ್‍ಭರ್ ಸಾಂಡುನ್
ಕಾವ್ಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಿಲಾಂಕ್ ರಾಕಣ್ ದಿತಾ.

ಫಾಂಟ್ಯಾಪಯ್ಲ್ಯಾ ಘೊಂಟೆರಾಥಾವ್ನ್
ಏಕ್ ಪೀಲ್‍ಯೀ ನಿಸ್ರಲ್ಯಾರ್
ರಾನಾಕ್ ರಾನ್‍ಚ್ ಜಾಗ್ತಾ!

ಗೀಜಗಾಚೊ ಘೊಂಟೆರ್
ನ್ಹಂಯ್‍ಲಾಗಿಂ ಉಮ್ಕೊಳೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್
ಉದ್ಕಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ ಪೂರಾ ತಾಕಾ
ಆಪ್ಲೊ ಸೆಜಾರಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದ್ತಾತ್!

ಝೊಡ್‍ವಾರೆಂ ಮಾರುನ್ ಸಾಂಕೊವ್ ತುಟ್ಲ್ಯಾರ್
ಎಕಾಚ್ ರುಕಾಕುಡ್ಕ್ಯಾರ್
ಚಾನಿ, ಜಿವ್ದಾಳ್, ಬೊಕ್ಡಿ, ಚೀತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ತಾತ್.

ರಾನಾಕ್‍ಯೀ ತಾಚೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ
ನೀತ್-ನಿಯಮ್ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕಲಾಂ

ದೆವಾ, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ
ಸಮ್ಜಣೆಚ್ಯಾ, ಸಕ್ತೆವಂತಾ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್
ರಾನಾಚೆಂ ನಿಯಮ್ ಪುಣೀ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್
ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ರೀತ್ ಏಕ್ ದಾಕಯ್

ರಾನಾಕ್‍ಯೀ ತಾಚೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ]
ನೀತ್-ನಿಯಮ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕಲಾಂ...

ಉರ್ದು ಮೂಳ್: ಜೆಹರಾ ನಿಗಾಹ್
ಕನ್ನಡಕ್: ಸಂವರ್ತ ಸಾಹಿಲ್
ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್: ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್

ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು?
0 ವೋಟ್