ಬಹು ಕರ್ನಾಟಕ - ಬುಡಕಟ್ಟು ಮರಾಟಿ | ಅಮಿ ಭೈರವೊಲೆ ಕೊವುಂಡೆ ದೇವುಂಚೆ ಕೆಸೆ, ಕಾಯ್ತೆಸು?

ಪ್ರತೀ ಮರಾಟಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿಯೂ ಭೈರವ ಆರಾಧನೆ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದವರೂ ಭೈರವ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬುಡಕಟ್ಟು ಮರಾಟಿ ಸಮುದಾಯದವರೇ ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮರದ ಬುಡಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆರಾಧನೆ ಕುರಿತ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಭೈರವ ಮೊಣೊಂಚೆಲೆ ಮರಾಟಿ ಜತಿ ಚಿ ಕೆರೊಂಚೆಲೆ ಮುಖ್ಯ ಪುಜ. ತೇ ಮರಾಟಿ ಜತಿ ಚಿ ಮಾತ್ರ ಕೆರುಂಚೆಲೆ ಏಕ್ ಪುಜ. ತೇ ಮೊಣೊಣೊ ಬಾಕಿ ಜತಿ ಚಿ ವೂ ಏ ಪುಜ ಕೆರ್ತೆತ್. ತೊಡೆ ಜಗರೊಟ್ಟು, ಬೊದಲು, ಅದ್ದಿ ತೊವ್ಲೆಲೆ ಭೈರವೊಚೆ ದೊಂಡು ಹಾತೆರು ತೆಸೆ ಪುಜ ಕೆರ್ತೆತೆ. ತೇ ಪುಜ ಕೆರುಲೆ ಮರಾಟಿ ಜತಿ ಚಿ ಜತೆತು. ಬೊದೆಲ್ ಜತಿ ಲೆ ಕೆರ್ಲೆ ಓತ್‌ನಾಯಿ.

Eedina App

ತೇ ಪುಜ ಕೆರುಂಚೆ ಕಿ ಮೊಂತ್ಲತೆರು ತೇ ಗೆರಚೆನು ಬಯೆರ್ ರಣಂತು ಚ್ಚಿ ಪುಜ ಕೆರ್ಲೆ. ಕಿತೆರ್ ಏಕ್ ಡೊಂಗ್ರರ್, ರುಂಕ ಚೆ ಮುಂದ ಕೆರ್ಲೆ. ರುಂಕಚೆ ಮುಂದ ದೊಂಡೊ ಗಲ್ನು ಪುಜ ಕೆರ್ತೊ. ತೇ ಏಕ್ ಶಾಶ್ವತ ದೊಂಡೊ ಅಸ್ತ. ಏಕ್ ಗೆರ ಲೇ ಏಕ್ ದೊಂಡೊ ನಿತೆರ್ ರೂಂಕು ಅಸ್ತ. ತೀಚ್ಚಿ ಪುಜ ಒತ. 

ಈ ಲೇಖನ ಓದಿದ್ದೀರಾ?: ಬಹು ಕರ್ನಾಟಕ - ಬುಡಕಟ್ಟು ಮರಾಟಿ | ಗೊಂದೊಳು ಪುಜ, ಭೈರವಸ್ ಕೆರ್ತನ ಡುಕ್ರ- ಕೊವುಂಡೆ ಕೆರ್ತೊ...

AV Eye Hospital ad

ತೇ ದೊಂಡು ಗಲುಲೆವೂ ಏಕ್ ಕ್ರಮ ಮೊಂತೆಲೆ ಹಾ. ವೊವುಗ್ಗಿ ಸೇರ್ಪೊಣ್‌ ತೆಸೆಲೆ ಏಕ್ ಜಗೊ ಬೊಗುನು ದೊಂಡೊ ಗಲುಲೆ, ಗೆರಚಿ, ಜತಿಚಿ ಮಿಂಗೆ ಗಂವಾಂಚಿ ಸಂಗತೆ ಸೇರ್ಪೊಣು ಏ ದೊಂಡ ಗಲ್ತಲೆ ಕೆರ್ತೆತು. ಒವುಗ್ಗಿ ಸಂಗತೆ ಸೇರ್ಪೊಣು ಏಕ್ ಗೆರಲೆ ನೀತೆರ್ ಏಕ್ ಕುಟುಂಬಲೆ ಏಕ್ ದೊಂಡೊ ಗಲ್ತೆತು. ತೇ ಗೆರಲೆ ಉಂತೆಲೆ ದೊಂಡೆಲೆ ವರ್ಕಾವೂ ಪುಜ ಕೆರುಲೆ. ವರ್ಕಲೆ ಏಯ್ದ ಇಜ್ಜಿರ್ ದೀಸ್ ಬೊಗುನು ಗೊಟ್ಟೆಸೆಂಚು, ಜತಿಸು ಮೊಣೊಣು ಏ ಪುಜ ಕೆರ್ತೊ. 

ತೇ ಮಾಂತೆರ್ ಗೆರಚೆ ಬಯೆರ್ಚ್ಚಿ ಪುಜ ಓವುಲೆ. ಡೊಂಗ್ರರ್ ನೀತೆರ್ ರುಂಕಚೆ ಮುಂದ ಏ ದೊಂಡೊ ಗಲುನು ಪುಜ ಕೆರುಲೆ. ಬೊದುಲು ಜಗ ಕೆರುಲೆ ಓತ್ನಾಯಿ. ಎಸೆ ಏಕ್ ಜಗಂತ್‌ಚ್ಚೀ ದೊಂಡೊ ಗಲಿನಸೆ ಪುಜ ಕೆರುಲೆತೆರುವೂ ಕೆರೊದು. ಪುಜ ಕೆರ್ತೆಲೆ ವರ್ಕ ಏಕ್ ಜಗೊ ಸೊದುನು ದೊಂಡೊ ಗಲುನು ಪುಜ ಕೆರೊದು. ಎಸೆ ಏಕ್ ಪುಜ ಕೆರ್ತೊ ಮೊಣೊನು ಮಣಂತ್‌ಚ್ಚಿ ಮೊಣೊನು ಗೆವುನ್ ಪುಜ ಕೆರೊದು. ತೆಸೆ ಏಯ್ದಲೆ ಗೆತ್ತ್‌ಲ್ಲೆ ದೊಂಡೊ ಮಿಂಗೆ ಕಡುಲೆ, ನೀತೆರ್ ಚಲೊವ್ಲೆ. ತೆಸೆ ಚಲೊವ್‌ನು ನಾಯ್ತೆರು ತೇ ದೊಂಡೊಚ್ಚಿ ವರ್ಕವೂ ಪುಜ ಕೆರ್ತೆಲೆ ದೊಂಡೊ ಒತ. ಎಸೆ ಜಲೆತೆರು ಮಿಂಗೆ ವರ್ಕವೂ ತೇ ದೊಂಡೆಲೆ ಸೊಡಿನಸೆ ಪುಜ ಕೆರುಲೆ. 

ಭೈರವಚೆ ದೊಂಡೊ ಮೊಂತ್ಲತೆರ್ ದೋಣು ದೊಂಡೊ ತೊವ್ತೆತು. ಏಕ್ ಭೈರವಚೆ ದೊಂಡು. ಮಿಂಗೆ ಏಕ್ ದಿವೊ ತೊವ್ತೆಲೆ ದೊಂಡು. ಕೆಯ್ಲ್ ಏಕ್ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಕೆರ್ತನವೂ ಎಸೆ ದೋಣು ದೊಂಡೊ ತೊವಿತ್ನಾಯಿ. ಭೈರವಲೆ ಪುಜ ಕೆರ್ತನ ಮಾತೆರು ಎಸೆ ದೋಣು ದೊಂಡೊ ತೊವುಂಚೆ. ಎಸೆ ದೋಣು ದೊಂಡೊ ತೊವುಂಚೆಲೆಸು ಬೊದೊಲು ಬುತಚೆ ದೊಂಡೊ ಕೆಯ್ಲು ಮಿಂಗೆ ಭೈರವಚೆ ದೊಂಡೊ ಕೆಯ್ಲುನು ಬೊಗ್ತನಚ್ಚಿ ಅಮಲೆ ಗೊಂತೊತ. 

ಮರಾಟಿ ಜತಿಂತು ತೆರ್ಲಿ, ಗುರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂತೆಲಿ ಹೋತು. ಇಣಿ ಭಸ್ಮ ಒಟ್ಟು ಗಲ್ನು ಜತಿಚೆ ವ್ರತ ಪೂರ ಕೆರುಣು ಶುದ್ಧಂತು ರೊವ್ತೆತು. ಇಣಿ ಮರಾಟಿ ಜತಿಸುಚ್ಚಿ ಒವುಲೆ. ಗುರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮೊಂತ್ಲತೆರು ಹಿರಿಯರುಚೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂತೆಲಿ. ಎಸೆ ತೆರ್ಲಿ ಪಾಂಚಿ ಜೇನ್, ಮಿಂಗೆ ಪುಜ ಕೆರುಂಚೆಲಿ ದೊಂಪರ ನಾವುಣು ಒಟ್ಟು ಓವುನು ರೊವ್ತೆತು. 

ಭೈರವಲೆ ದೆತೆಲೆ ಕೊವುಂಡೆಲೆ ತೇ ದೀಸ್ ಕಾಯ್ತೆ ಕಾವುಲೆ ದೇತ್ ನಾಯಿ. ಉಪಾಸ ರೊವೊಳೆ. ಬೊದುಲು ಕಾಯಿ ಕಾವುಲೆ ಗಲಿತ್ ನಾಯಿ. ದೊಂಪರ ಒವುಗ್ಗಿ ಎಜ್ಜಿರ್ ಬೋಳು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಟ್ಟು ಕೆರ್ನು, ಕೊವುಂಡೆಲೆ ಕಾವುಳೆ ತೊವುಂಚಿ. ರಾತ್ ಓವುಂಚೆಲೆ ಅದ್ದಿ, ಸಾಂಚರಿ ಒತನ ಪುಜ ಕೆರ್ತೆಲೆ ಪೂರ ಸಾಮಾನ್ ಗೆವುಣು ಡೊಂಗ್ರರ್ ಜಾವುಂಚೆ. ನರೊಳು ಅಬೆ, ಪುಳ, ಗೆಂದ್ ಅಬೆ. ಸಂಗತೆ ಭೈರವಲೆ ವಡುಂಚೆಲೆ ಜೆವುಣು. ಜೆವುಣು ಮೊಂತ್ಲತೆರ್ ಪಾಂಚ್ ಕೊಂಡೆ ತಂದ್ಲಚೆ ಎಣ್ಣ್, ಮಿಂಗೆ ಪಾಂಚ್ ಕೊಂಡೆ ತಂದ್ಲಚೆ ರೊಟ್ಟಿ/ಪುಂಡಿ/ ದೋಸೆ ಒಯಿದ್. ತೀ ಅದ್ದಿಚೆ ಕಾಲಂತ್ ಕೆಸೆ ಅನುಷ್ಟಾನ ಕೆರ್ಲೆತೆರು ತೆಸೆ. ಕುಡು ಚೆ ಮೆರ್ಗೊಳುವು ಸಂಗತೆ ಗೇವುಣು ಜತೆತು. ತೆಸೆ ಡೊಂಗ್ರರು ಜಾವುಣು ಪುಜ ಕೆರುಂಚೆ.

ಇತ್ತೆ ಮೊಂತ್ಲತೆರು, ಅದ್ದಿ ಕೆರ್ತೆಲೆ ಪೂರಾ ಪುಜಚೆ ದೆವಚ್ ಕ್ರಮ ತೆಸೆಚ್ಚಿ ಜತ. ಮೊಂತ್ಲತೆರ್ ನರೊಳು ಪುಟೊವುಂಚೆ, ಪುಳ ಗಲುಂಚೆ, ಗೆರ್ಸು ಅಡ್ಲೆಲೆ ಜೆವುಣು ಭೈರವೊಲೆ ವಡುಂಚೆಲೆ ಒತ. ಮಿಂಗೆ ಅಕೇರಿಲೆ ಭಸ್ಮ ಗಲ್ತೆತ್. ಒವುಗ್ಗಿ ಕೆರ್ತೆಲೆ ಮೊಟ್ಟು ಸೇಣ್ ಪೆಟೊವುಣು ಕೆರ್ಲೆಲೆ ಭಸ್ಮ ಗಲಿತ್ನಾಯಿ. ನಕಡ್, ಸುಕೆ ಬಜವು, ಕೇರ್ ಸಂಗತೆ ಸೇರ್ಪೊಣು ಆಗ್ ಗಲುನು, ತೇ ಭಸ್ಮ ಭೈರವೊಲೆ ಗಲ್ತೆತು. ಬೊದುಲು ಭಸ್ಮ ಓತ್‌ನಾಯಿ. 

ಈ ಲೇಖನ ಓದಿದ್ದೀರಾ?: ಬಹು ಕರ್ನಾಟಕ - ಕೊಂಕಣಿ | ರಾನಾಕ್ ತಾಚೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೀತ್-ನಿಯಮ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕಲಾಂ

ಭಸ್ಮ ಗೆತ್ತ್‌ಲ್ಲೆ ಮುಂಗೆ ಅಕೇರಿಲೆ ಕೊವುಂಡೆಸು ಬಲಿ ದೇವುಂಚೆ. ಗೆರಚೆ ಕೊವುಂಡೆ ಏಕ್ ಅಸ್ತ. ಇಲ್ಲೆಲಿವು ತೆಂಚೆ ಕೊವುಂಡೆಂಸು ಗೇವುಣು ಎತ್ತೆತು. ತೇ ಪೂರ ಸಂಗತೆ ಬಲಿ ದೆತೆತು. ತೇ ಕೊವುಂಡೆಸೂವು ಕಾವುಳೆ ದೇಯಿನಸೆ, ದೊಂಪರ ಪುಜ ಕೆರ್ನು ಕಾವುಳೆ ಗಲ್ತೆತು. ಮಿಂಗೆ ವೊವುಗೆಸು ಭೈರವಲೆ ವಡ್ಡಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲೆಲೆಂಸು ಪ್ರಸಾದ ದೆತೆತು. ತೇ ಜೆವಣ್‌ ಗೆರ್ಚೆ ಬಿತ್ರು ಗೇವುಣ್‌ ಜಾವ್ಲೆ ನಾಯಿ. ಡೊಂಗ್ರರ್‌ಚ್ಚಿ ಕಾವುಣು ಜಾವುಳೆ. ತೇ ರಣಂತು ಕತೆಲೆ ಜೆವಣ್‌. ತೆಸೆ ಭೈರವೊಚೆ ಪುಜ ಮುಟ್ಟ ಒತ.

ಭೈರವೊ ಪುಜ ಅದ್ದಿಸುಚ್ಚಿ ಆದಿವಾಸಿ ಜೆನಂಚೆ ಮೊಟ್ಟು ಕೆರುಂಚೆಲೆ ಏಕ್ ಪುಜ. ರಣಂತುಚ್ಚಿ ಪುಜ, ತೀಚ್ಚಿ ಜೆವಣ್ ಬೊಗೊತ್ಲತೆರು ಆದಿವಾಸಿ ಜೆನಂಚೆ ಪುಜಚೆ ತೆಸೆಚ್ಚಿ ಅಸ್ತ.

ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು?
30 ವೋಟ್
eedina app