ಬಹು ಕರ್ನಾಟಕ - ಬುಡಕಟ್ಟು ಮರಾಟಿ | ಸೊರೊವು, ಕೊವುಂಡೆವು... ಏ ಅಮ್‌ಚೆ ಜತಿಂಚೆ ಗುರೊತು

ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮರಾಟಿ ಜನರೆಂದರೆ, ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ಕೋಳಿ ಹಿಡಿದು ಸಾಗುವವರು ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ. ಕಾಳಗಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಗೇರುಹಣ್ಣಿನ ಸಾರಾಯಿ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಡುವುದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಜನಪ್ರಿಯ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಕಾಲದ ಒಂದು ನೆನಪನ್ನು ಸಮುದಾಯದ ಆಡುಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ

ಅದ್ದಿಚೆ ಕಾಲಚಿ ಕೆಸೆ ಉಂತಿ? ಕೆದತೆರ್ ತೆರ್ಲೆಂಸಿ ಇಚ್ಚರ್ಲೆವುಗಾ? ನೊವೆ ಶತಮಾನಂತು ಉಪಜ್‌ಲ್ಲಿ ಮರಾಟೆಂಚೆ ಕೆಸ್ಟಚೆ ಕಾಲ ಬೊಗೊತ್ತಿಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ.

ಅಂತ ಪೂರ ಸರ್ಕಾರಚೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಗವುಲ್ಲೆ ಮಿಂಗೆ ಅಮಿ ಅದ್ದಿಚೆ ಕೆಸ್ಟಚೆ ಕಾಲ ಇಸ್ರೊಲವು. ಅದ್ದಿ ಕಾವುಲೆ ಜೆವಣುವೂ ಗವೊತ್ ನಾಯಿಂತೆ, ಗೇರ್ ಬಂದೊಲೆ ತುಂಡು ಜಗೊವು ನಾಯಿಂತೆ. ತೆದ್ದ ಅಮ್‌ಚೆ ಅಜ್ಜನ ಕೆಸೆ ಬವ್ಣಂಚೆ ಅಗ್ರಂತ್, ಗೆರ ಜಾವುಣು ವವೊರು ಕೆರುತುಂತಿ, ಬಿತ್ರು ಜಾವುಲೆವೂ ನಾಯಿಂತೆ. ಬಯೆರಿಚ್ಚಿ ರೊವೊಲೆ, ಕೆಜಿಕ್ಕಿಂತು ಚಾಯೊ ಗವೊತುಂತೆ. ತೇ ಕೆಜುಕಿ ದೊವುಣು ತೊವುಣು ಮಿಂಗೇಕ್ ದೀಸ್ ತೇಂತುಚ್ಚಿ ಚಾಯ ಕಾವುಲೆ!

ತೆದ್ದ ಪೂರ ಸೊಮ್ಮು ಜೆವಣು ಗವೊಂತ್ನಾಯಿಂತೆ. ಅಮ್‌ಚೆ ಜತಿಂತು ಇಜ್ಜಿರಿ ವವೊರು ಕೆರ್ತಿಲಿ ವೂ ಕಮ್ಮಿ ಉಂತಿ. ತೆರ್ಲೆ ವವ್ರಂತು ಉಂತೆಲಿ ಕೊಣಿ ಏಕ್- ದೋಣು ಉಂತಿ. ಜತಿಚೆ ಬಾಕಿ ವೊವುಗ್ಗಿ ಬವ್ಣಂಚೆ ಅಗ್ರರ್‌ ನಿತೆರ್ ಪೊಪ್ಲ ನೊಟಿತ್, ಗೊರು ಬೊಗ್ತೆಲೆ ವವೊರು ಕೆರ್ತೆಲಿ. ತಿನಿ ದೆಲ್ಲೆ ಉರ್ಲೆಲೆ ಮೆರ್ಗೊಳು, ಪೇಜಿ ಗೇವುಣು ಗೆರ ಎವುನು ದಕ್ಲೆಂಸುವು ದೇವುಣು ಕಾವುಂಚೆ. ಇಜ್ಜನ್ ನಿತೆರ್‌ ತಾಕ್ ಗವುಳೆತೆರ್‌ ತೆರ್ಲೆ ಕಾಯಿತೆಗಾ ಗವುಲೆಲೆ ಮೊಟ್ಟು ಖುಸಿ ಓತುಂತೆ. ಜೆಂಬರಚೆ ಜೆವ್ಣಚೆ ಸಂತೊಸ್ ಓತುಂತೆ.

Image

ಅದ್ದಿ ಪೂರ ಸಾಂಚರಿ ಒವ್ಲತೆರು ಗೆರಚಿ ತೆರ್ಲಿ ಸೊರೊ ಕಾವುಲೆ ಬೊಸ್ತೆತು. ತೇವು ಕಜುವಚೆ ಸೊರೊ. ಗೆರಚ್ಚಿ ಕೆರ್ಲೆಲೆ. ಮರಾಟಿ ಜತಿಚೆ ಸಂಗತೆ ಕಜುವಚೆ ಸೊರೊ ಪುಜಂತುವು ಅಸೊಲೆ. ಪುಜ ಕೆರ್ತನ ಕಜುವಂಚೆ ಸೊರೊ ಅಮಲೆ ಪ್ರಸಾದ. ತೆಸೆ ಅಮ್‌ಚೆ ಜತಿಚೆ ಸಂಗತೆ ಏ ಕಜುವಚೆ ಸೊರೊ ಅದ್ದಿಚೆ ಕಾಲಸೊಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲೆಲೆ ಅಸ. ತೆದ್ದ ಪೂರ ಸೊರೊ ಕಾವುಂಚೆ ಇಜ್ಜಿರ್ ಅಬ್ಬೆಸ್ ನೀ ಮೊಣೊನು ಕೋಯಿ ಮೊಂತೆಲಿ ನಾಯಿಂತೆ. ದೆಕ್ಲೆ ದಕ್ಲೆಂಸುವು ಪ್ರಸಾದಂತು ಸೊರೊ ದೇತುಂತಿ.

"ಇಜ್ಜಿರ್ ಬೋಳೊ ಮೊಂತೆತ್ತು..." ಮೊಣೊನು ಗುರುವಾರಿಕೆ ಕೆರ್ತೆಲಿ ಪುಜ ಕೆರುಲೆ ಬೊಸೊಣು ನಿತೆರ್ ರೊವೊಣು ಬೊಳೊಳೆ ಸುರು ಕೆರ್ತನ ದಕ್ಲಿ ಪೂರ ಮಿಣ ಮಿಣ ಬೊಗುತುಂತೊ. ವರ್ಷಲೆ ಏಕ್ ಪಾನಕ ಪುಜ ನಿತೆರು ಮಂಗ್ಲವಾರ ಪುಜ ಒತನ ಒವ್ಗಿ ತರವಾಡಚೆ ಗೆರ ಸೇರ್ಪೊಂಚೆ ದಕ್ಲೆಂಸ್ ಖುಸಿ ಓತುಂತೆ. ಜತಿಚೆ ತೆರ್ಲೆಂಸು ಕಜುವಚೆ ಸೊರೊಚೆ ಸಂಗತೆ ಬೊಸೊಣು ವರ್ಕಚೆ ಪೂರಾ ಸುದ್ದಿ ಬಯೆರು ಎತ್ತ. ಕಾಯ್ತೆ ಜಲ, ಕಾಯಿ ವೊವುಲೆ ಮೊಣೊನು ಬೊಳ್ತೆಲೆ ಸಮಯ.

ಈ ಲೇಖನ ಓದಿದ್ದೀರಾ?: ಬಹು ಕರ್ನಾಟಕ - ಬುಡಕಟ್ಟು ಮರಾಟಿ | ಅಮಿ ಭೈರವೊಲೆ ಕೊವುಂಡೆ ದೇವುಂಚೆ ಕೆಸೆ, ಕಾಯ್ತೆಸು?

ತೇ ಕಾಲಚ್ಚಿ ಬೊದೊಲು. ತೆದ್ದ ಗುರುವಾರಿಕೆ ದೆರ್ತೆಲಿ ಮೊಂತ್ಲತೆರು ಜತಿಂಚು ತೆರ್ಲೆ ಜನ. ಅಂತಾವೂ ತಿತ್ಗೆಚ್ಚಿ ಕ್ರಮಂತು ರೊವುತೆತು. ತಾತೆರುವು ತೆದ್ದಚೆ ಕಾಲಲೆ ಅಂತಚೆ ಕಾಲಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹಾ.

ತೆಸೆ ಬೊಗೊತ್ಲತೆರ್ ಸೊರೊ ಅಮ್‌ಚೆ ಜತಿಚೆ ಸಂಗತೆ ಅದ್ದಿಚ್ಚು ಸೇರ್ಪೊನು ಇಲ್ಲೆಲೆ ಏಕ್ ಕಾಯಿಲೆ. ಕಜುವಚೆ ಸೊರೊ ಗೆರಚ್ಚಿ ಕೆರುಲೆ ಸುಲಭ ಉಂತೆ. ತೆದ್ದ ಊಳಿಗಮಾನ್ಯಂತು ಅಮ್‌ಚೆ ಜತಿಂಸು ಡೊಂಗೊರು ಗವುಳೆಂತೆ. ಡೊಂಗ್ರರ್ ಕಾಯ್ತೆ ತೋಟ ಕೆರೊದು. ತೆಸೆ ವೊವುಗ್ಗಿ ಕಜುವಚೆ ರುಂಕಚ್ಚಿ ಗೆತ್ಲಂತಿ. ತೆಸೆ ತೇ ಕಜುವ ಕಡುಣು ಸೊರೊ ಕೆರುಂಚೆವೂ ವೊಗ್ಗಿ ಸುರು ಕೆರ್ಲಂತಿ.  ಓದ್ಪುಲ್ಲಿವು ದಯಿತೆ ನಾಯಿಂತಿ. ಅಂತ ಜತಿಂತು ಓದ್ಪುಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಓತು. ಇಂಜಿನಿಯರ್- ಡಾಕ್ಟರ್ ಓದ್ಪುಲ್ಲಿವೂ ಅಂತ ಗವುತೆತು. ಅದ್ದಿಚಿ 1970- 1980 ಕಾಲಂತು ಇತ್ಗೆ ತೆರ್ಲೆ ವವೊರು ಗೇವುಣು ಉಂತೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ. 

Image

ಕಾವುಲೆ ಗೆರಚೆ ಬಿತ್ರು ಕಾಯಿ ನಾತೆರೂವೂ, ಮತ್ಯೆಚೆ ಮೊಡ್ಕೆಂತು ಸೊರೊ ಬೊರೊನು ಅಸುತುಂತೆ. ತೆಸೆಚ್ಚಿ ಕಳೆಂತು ಕೊವುಂಡೆ ಕುವ್ವೆ.. ಕುವ್ವೆ.. ಕೆರಿತು ಎವುಣಿಸು ತೊವುಣಿ ಜವೊತು ಅಸೊತುಂತೆ. ಮರಾಟೆಂಸು ಏ ಶಾಪಗಾ ವರಗಾ ಮೊಣೊಲೆ ಓತ್ನಾಯಿ.

ಮರಾಟೆ ಮೊಂತ್ಲತೆರು ಕೊವುಂಡೆ ದೆರುನು ಕಟ್ಟಲೆ ಜತಿಲಿ ಜೇನ್ ಮೊಣೊಣು ಗವಾಂತು ಪೂರ ಬೊಳೊತುಂತಿ. ಎಸೆ ಕೊಂವುಡೆ ದೆರುನು ಕಟ್ಟಲೆ ಜತೆಲಿ ಗೆರಲೆ ಮಾತೆರು ನೀ, ಜತಿಲೆಚ್ಚಿ ಏಕ್ ನಾವು ದೆಲಿಂತಿ. ತೇ ಇಜ್ಜಿರ್ ನಾವು ಗಾ ನೀಗಾ ಬೊದೊಲು. ತಾತೆರುವು ಅದ್ದಿಚೆ ಕಾಲಂತು ಮರಾಟೆಂಸು ಕೊವುಂಡೆ ದೆರುನು ಕಟ್ಟಲೆ ಜತೆಲಿನು ಬೊಗಿತುಂತೆಲಿ ಚ್ಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂತಿ. ಸೊರೊವು... ಮಿಂಗೆ ಕೊವುಂಡೆವು... ಮರಾಟಿ ಜತಿಂಚೆ ವೊವುಗ್ಗೆಂಚೆ ಗೆರವೂ ಕೆದ್ದಾವೂ ಅಸೊತುಂತೆ.

ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು?
2 ವೋಟ್
Image
av 930X180