ಬಹು ಕರ್ನಾಟಕ - ಬುಡಕಟ್ಟು ಮರಾಟಿ | ಗೋಂದೊಲು ಪುಜಲೆ ಗದ್ದಿಗೆ ಬೊಸೊವುಂಚೆ ಎಸೆ!

ಮರಾಟಿ ನಾಯಕ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಗೋಂದೊಳು ಪೂಜೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ, ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾದ ಆಚರಣೆ. ಈ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ದೇವಿಯ ಗದ್ದುಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಎನಿಸಿದ ಪೂಜೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಾಗುವುದು

ಮರಾಟಿ ಜತಿಂತು ಎಜ್ಜಿರ್ ಪುಜ ಮೊಂತ್ಲತೆರು ಗೋಂದೊಲು ಪುಜ. ಏ ಅಂಚೆ ಜತಿಲೆ ಮಾಂತೆರ್ ಉಂತೆಲೆ ಪುಜ. ಬೊದೊಲು ಕೆಯಿಲ್ ಜತಿಂಚಿವು ಏ ಪುಜ ಕೆರುತ್ನಾಯಿ. ಅದ್ದಿಸುಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ ಏಕ್ ಕ್ರಮ ಗೋಂದುಲು ಪುಜಲೆ ಹಾ. ಅಂತ ತೊಂಬೊ ಬೊದುಲು ಜಲತೆರೂ, ತೊಡೆಂಚೆ ಕ್ರಮ ಅಂತವೂ ಅದ್ದಿಚಿ ಮೊಂತ್‌ಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟುಚ್ಚಿ ಒತ. ಪುಜ ಸುರು ಕೆರುಣು ಗದ್ದಿಗೆ ಬೊಸೊವುಂಚೆ ಕೆಸೆ ಮೊಣೊಣು ಆಜಿ ಬೆರೊವ್ಯ. ಪುಜಚೆ ಉರ್ಲೆಲೆ ಕ್ರಮ ಅಂತ್ಯೆದ್ದ ಬೊಗ್ಯ.

ಪುಜಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಜೇನ್?

ಪುಜ ಕೆರ್ತೆಲಿ, ಬಿತ್ರು ಬೊಸ್ತೆಲಿ ಸೇರ್ಪೊಣು ಸಾತ್ ಜೇನ್ ಅಸ್ತೆತಿ. ನೀತೆರ್ ಗೆರ್ಲಗಿಚಿ ನಿಗಂಟ್ ಕೆರ್ಲೆಲೆ ತಿತ್ಗೆ ಜೇನ್ ಪುಜ ಚೆ ದೀಸ್ ದೆಂಪರ ಕ್ರಮ ಸುರು ಕೆರ್ತೆತು. ಗೆರ್ಲಚೆ ಗುರುವರ್ಣಿಕೆ ಉಂತೆಲೆ ಏಕ್ ಬಯಕುವು ಸೇರ್ಪೊಣು ಪಾಂಚ್ ಜೇನ್‌ ಬಯ ದೆಂಪರ ಏಕ್ ದಿವೊ ಪೆಟೊವುಣು, ಬಿತ್ರು ಬೊಸ್ಲೆಲಿ ಪೂರ ತೇಲ್ ಗೇವುಣು ನವುಂಚೆಲೆ ಕ್ರಮ. 

ರಂಪ ಕೆರುಂಚೆಲೆ ಅದ್ದಿ

ತೇಲ್ ಗೇವುಣು ಜಲ್ಲೆ ಮಿಂಗೆ, ಸಾಂಚರಿ ಭೈರವ ಕೆರ್ಪುತೆಲಿ ಭೈರವೆಚೆ ರಂಪ ಕೆರ್ತೆಲೆಂಸ್ ಪಾಣ್ ಪೋಡು ದೆತೆತು. ಪುಜ ಕೆರ್ತೆಲೆಂಸುವು ಪಾಣ್ ಪೋಡು ದೆತೆತು. ತೆಚ್ಚೆ ಮಿಂಗೆ ತೀರ್ತ್, ಪಾಣ್ ಪೋಡ್ ಗೇವುಣು ಉಟೊಣು ನಾವುಳೆ ಜಾವುಂಚೆ. ಮಿಂಗೆ ಶುದ್ಧ್ ಕೆರುಂಚೆ. ಶುದ್ಧ್ ಮೊಂತ್ಲತೆರು ಕುರ್ದಿವು ಪುಣ್ಯಚೆ ಪಣಿವು ಗೇವುಣು, ತೆಚ್ಚೆನ್ ಮಿಂಗೆ ರತಿಲೆ ಪುಜಲೆ ಉಂತೆಲಿ ಕೊವುಂಡೆಗಾ, ಡೊಕೊರುಗಾ ತೆಲ್ಲೆ ಶುದ್ಧ್ ಗಲ್ಲುನು, ಪಾಯಿದ್ ಗಲುಲೆ, ಪಾಯಿದ್ ಮೊಂತ್ಲತೆರು ಗೆಂದ್, ಕುಂಕಮಚೆ ಬೊಟ್ಟು ಗಲುಂಚೆ. ಪುಳ, ಪಿಂಗಾರ್, ತಂದುಲು, ಮೊತ್ತಿ ಒಪ್ಪಿಸೊವುಣು ಕೊವುಂಡೆಲೆ, ಓವುಂದೆ ಡುಕ್ರಲೆ ಓವುಂದೆ ಕಣೆ ದೇವುಂಚೆ. ಕಣೆ ಮೊಂತ್ಲತೆರು ಎಣ್ಣ್ ಮೆರ್ಗೊಳು. ಬಿತ್ರು ಬಯ ರಂಪ ಕೆರ್ತೆತು. ತೇ ರಂಪ ಕಣೆ ತೊವುಂಚೆ. ರಂಪ ಮೊಂತ್ಲತೆರು ಎಣ್ಣ್ ಮೆರ್ಗೊಳು ವೊವುಗೆ ಪಣಂತ್ ವಡುನು ದೇವುಂಚೆ. ತೆಚ್ಚೆ ಮಿಂಗೆ ಬಾಕಿ ಬಿತ್ರು ಬೊಸ್ಲೆಲೆಂಸು ಜೆವಣ್. 

ದೆವಸ್ ಗದ್ದಿಗೆ ಕೆರುಂಚೆ

ದೆಂಪರ್ಚೆ ಜೆವಣ್ ಓವುಣು, ರತಿಚೆ ಗೋಂದುಲು ಪುಜಲೆ ಕಾಯಿತೆ ಒವುಗ್ಗೆ ಅಬೆ ಬೊಗುಂಚೆ. ತೆಲ್ಲೆ ಅಬೆಯಲ್ಲೆ ಒವುಗ್ಗೆ ತೊವುಣು ಗೇವೊಲೆ. ಮುಖ್ಯ ವೊವುಣು ದೆವಸ್ ಗದ್ದಿಗೆ ಕೆರುಲೆ. ದೆವಚೆ ಅಟ್ಟೆ ತಯಾರ್ ಕೆರುನು ಅಲಂಕಾರ ಕೆರುನು ತಯಾರ್ ಕೆರುಂಚೆ. ಅಬೆಯಲ್ಲೆ ಪಾಣ್- ಪೋಡು ನರಳ್, ಬಿತ್ತುರ್ಲೆ ಕೆಯ್ಲೆ ಒವುಗ್ಗೆ ಅಬೆ ತೇ ಒವುಗ್ಗೆ ರೆಡಿ ಕೆರುಣು ತೊವುಲೆ. ಏ ರೆಡಿ ಕೆರುತು ಅಸ್ತನ, ಭೈರವಲೆ ಕೆರ್ಪುಲೆ ತೀ ರಂಪ ಕೆರಿತ್ ಅಸ್ತೆತ್. ಏಕ್ ಚಾರ್ನರ್ದ್ ಗಂಟೆ ಒತನ ಬೈರವ ಕೆರ್ಪುಲೆ ಜಾವುಂಚೆ. 

ಈ ಲೇಖನ ಓದಿದ್ದೀರಾ?: ಬಹು ಕರ್ನಾಟಕ - ಬುಡಕಟ್ಟು ಮರಾಟಿ | ಜತಿಂಚು ಗುರುವಾನಿ ಗೆತ್ತಿಲ್ಲಿ ಕೋಣು? ಏ ಕೊಣಚೆಟೆವೂ ಮೊಣನಸೆಲೆ ಮೊಂತೆರ್!

ವೊವುಗ್ಗೆಂಚೆ ತೀ ಭೈರವ ಕೆರ್ಪೊಲೆ ಅಸೊತ್ನಾಯಿ. ಏವುಕ್ ಏವುಕ್ ಬರಿಂತ್ ಭೈರವ ಕೆರ್ಪುತೆತು. ತೇ ಬರೀಲೆ ಹೊಂದುಪೊಣು ಅಸ್ತ. ತೊಡೆ ಬರಿಚಿ ಪುಜಚೆ ತೀ ಭೈರವ ಕೆರ್ಪುಲೆ ಅಸೊತ್ನಾಯಿ. ತೆನ್ನೆ ಆಯಿತ್ವಾರ್ ಪುಜ ಗಾ ಸೋಮ್ವಾರ್ ಪುಜಗ ಅಸ್ತ. ತೇ ಪುಜ ಕೆರುಣು ಏ ಗೋಂದೋಳು ಪುಜ ಕೆರ್ತೆತು. ಉರ್ಲೆಲಿ ತೊಡೆ ಬರಿಂತ್ ಭೈರವ ಕೆರ್ಪುಲೆ ಅಸ್ತ. ಬರಿಸು ಬರಿಲೆ ಏ ಬೊದಲು ಅಸ್ತ. 

ಸಾಂಚರಿ ಭೈರವ ಕೆರ್ಪೊಣು ಓವುಣು ಬಿತ್ರು ತೇಲ್ ಗೇವುಂಚೆ. ತೇಲ್ ಗೇವುಣು ಓವುಣು ನಾವುಂಚೆ. ನಾವುಣು ಏವುಣು ಸುದ್ದು ಗೇವುಂಚೆ. ಸುದ್ದು ಗೇವುಣು ಮಿಂಗೆ ಪುಜಲೆ ಬೊಸೊಂಚೆ. ಪುಜಲೆ ಬೊಸೊಣು ಓವುಣು ಅದ್ದಿ ದೇವಿಚೆ ಗದ್ದಿಗೆ ಬೊಸೊವುಲೆಲೆ ತೀ ಟೆಕ್ಲಿ ಗಲುಂಚೆ. ಬೊಸೊಮು, ಗೆಂದ್, ಕುಂಕುಮ ಮೊಣೊಣು ಟೆಕ್ಲಿ ಗಲುನು ಮಿಂಗೆ ಕಾಶಿ ಕಾಲ ಭೈರವಲೆ ಏಕ್ ಟೆಕ್ಲಿ ಗಲುಂಚೆ. ಟೆಕ್ಲಿ ಗಲುನು ಮಂಡಲ ಸೊಡೊವುಂಚೆ. ಮಂಡಲ ಸೊಡುವುಣು ಓವುಣು ಗದ್ದಿಗೆಚೆ ಮುಂದ ಏಕ್ ಪತಿರ್ ಅಸ್ತ. ತೇ ಕಲಶ ಪಾತ್ರಚೆ ತೆಸೆ ಅಸ್ತ. ಬಸಂತ್ ತೆಲ್ಲೆ ಗೇಟ್‌ನು ಮೊಂತೆತು. ಏ ಗೇಟ್ ಬೊರುಲೆ. ಗೇಟ್ ಬೊರ್ತನ ವೊವುಗ್ಗೆಂಚೆ ಕ್ರಮವೂ ಏಕ್‌ಚ್ಚಿ ಮೊಟ್ಟು ಅಸಣ. ತೊಡೆ ಜೇನ್ ಸೊರೊವು ಮಡಿವು, ತೊಡೆ ಜೇನ್ ಪಂಚಗವ್ಯ ಮೊಣೊಣು ಕೆಲಿ, ದೂದ್, ಬೊಂಡೊ, ಮೊವಚೆ ತೂಪು, ಸಕ್ಕರೆ ಗಲುಣುವೂ ಕೆರ್ತೆತು. ತೇ ವೊವುಗ್ಗೆ ಬೊರುಣು ಗೇಟ್ ಬೊಸೊವುತೆತು.

ಗೇಟ್ ಬೊಸೊವುಣು ಜಲ್ಲೆ ಮಿಂಗೆ ಅದ್ದಿ ದಿವೊ ಬೊಸೊವುತೆತು. ದಿವೊ ಬೊಸುವುಣು ಓವುಣು ಮಂಡಲ ಸೊಡೊವುಳೆಲೆ ಮೊದಿಂತ್ ಮೂಟು ತೊವುತೆತು. ತೆಚ್ಚೆ ಓರ್ ಗದ್ದಿಗೆ ಬೊಸೊವುಂಚೆ. ಗದ್ದಿಗೆ ಬೊಸೊವುಣು ಓವುಣ್ ಕಾಶಿ ಕಾಲ ಭೈರವಲೆ ಏಕ್ ನರೊಳು, ತ್ರಿಶೂಲ ತೂವುಣು ಜಲ್ಲೆ ಮಿಂಗೆ ವೊವುಗ್ಗೆಲೆವೂ ಪಾಂಚ್ ಪಾಂಚ್ ಪಣಚೆ ಇಡೊ ತೊವುತೆತು. ಪಾಂಚ್ ಪಾಣುವು ಏಕ್ ಪೊಪಳ್ವು ಇಡೊ ತೊವುಂಚೆ. ತೊವುಣು ಓವುಣು ಗದ್ದಿಗೆ ಚೆ ಸುತ್ತಲ್ ಪಾಣ್ ಪೋಡು ತೊವುಂಚೆ. 

ಗದ್ದಿಗೆಲೆ ಭಂಡಾರ್ ಬೊಸೊವುಂಚೆ

ಗದ್ದಿಗೆಚೆ ಎಡ ಭಾಗಲೆ ಭಂಡಾರ್ ಬೊಸೊವುಲೆ ಹಾ. ಭಂಡಾರ್ ಬೊಸುವಂಚೆ ಮೊಂತಣ, ಸೊರೊವು ಮಡಿವು ಉಂತೆಲೆ ಪತಿರ್ ತೊವುಂಚೆ. ತೇ ಬೊಸೊವುಣು ಸುತ್ತಲ್ ಪಾಣ್ ಪೋಡು ತೋವುಂಚೆ. ದೋಣ್ ದೋಣ್ ಪಣವು ಏಕ್ ಪೊಡಿವು ತೊವುಂಚೆ. ಉಂಚಲೆ ತುಂಡು ಕೆಲ್ಲೆ ಏಕ್ ಪೋಡು ತೊವುಳೆ. ತೇ ತೋವುಣು ತೆಚ್ಚೆ ಓರ್ ತುಳಸಿ, ಕೇಪಳ, ಪಿಂಗಾರ್ ತೇ ವೊವುಗ್ಗೆ ತೋವುಣು ಅಲಂಕಾರ್ ಕೆರ್ತೆತು.

ಮೋಕ್ಷ ಪತಿರ್‌ ತೊವುಂಚೆ

ಅಲಂಕಾರ ಕೆರುಣು ಜಲ್ಲೆ ಮಿಂಗೆ ನರೊಳು ತೋವುಣು, ಮೋಕ್ಷ ಪತಿರುಲೆ ಟೆಕ್ಲಿ ಗಲೊಲೆ. ಮೋಕ್ಷ ಪತಿರ್ ಮೊಂತ್ಲತೆರು ದೆವಲೆ ಚಾರ್ ಪತಿರುವು ಭೈರವಲೆ ಏಕ್ ಪತಿರುವು ತೊವುಂಚೆ. ತೆಸೆಚ್ಚಿ  ಬೊದಲು ಕ್ರಮ ಅಸ್ತ. ದೆವಲೆ ಚಾರುವು, ಭೈರವಲೆ ದೋಣುವು ತೊಡೆ ಪುಜಂತ್ ತೊವುತೆತು. 

ಮೋಕ್ಷ ಪತಿರ್ ಮೊಂತ್ಲತೆರು ಟಾಯಿ ವೊವುಗ್ಗೆ ತೊವುಂಚೆ. ಟಾಯಿ ಮೊಂತ್ಲತೆರು ದೆವಲೆ ಟಾಯಿ, ಬಂಡಾರ್ಲೆ ಏಕ್ ಟಾಯಿ. ಮಿಂಗೆ ಶಕ್ತಿಚೆ, ಕೊವುಂಡೆಲೆ ಕಣೆ, ಬಲಿ ಕಡ್ತಲೆ, ವಡ್ಲಂಚೆ, ದಾಂಚೆ ತೇ ವೊವುಗ್ಗೆ ಟಾಯಿ ಅಡುಣೊ ತೋವುಣು ಓವುಣು ಮಿಂಗೆ ಪುಜ ಸುರು.

ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು?
0 ವೋಟ್
eedina app