ಬಹು ಕರ್ನಾಟಕ - ತುಳು | ಬೆಂದ್ ತಿನ್ಪಿನಾಯೆ ಬೆನ್ಪಿನಾಯೆ ಆದೇ ಒರಿಯೆ

agriculture 2

ಯಕ್ಷಗಾನದ ಗೆಜ್ಜೆ ಬಿಚ್ಚುವ ವಿಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಕೃಷಿ ಕಾಯಕ, ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ಆಲೋಚನೆ, ಶ್ರಮ ಗಮನಾರ್ಹ. ತುಳುವರ 'ಪತ್ತನಜೆ'ಯ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಆಶಯಗಳು, ಭೂಮಿಯ ಒಡೆತನ ಮತ್ತು ಪಾಳೇಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಜನತೆ ಗ್ರಹಿಸಿದ ರೀತಿ, ದುಡಿಯುವ ಬಡ ಕೃಷಿಕರ ಸಂಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮುರಾನಿ ಬೇಷದ ಸಂಕ್ರಂದಿ ಕರಿದ್ ಮಗ್‌ತ್‌ ಪತ್ತ್ ದಿನೊಕ್ಕು ಪತ್ತನಜೆ ಆದ್ ಆಟದ ಮೇಲೊಲು ಪೂರಾ ಉಲಯಿ ಪೊಗುದು ಆಂಡ್.‌ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಗಣೊಲೆಡ್ ಗೌಜಿದ ಆಟೊಲು ಆದ್ ಗೆಜ್ಜೆ ಗಿದ್ಪುನ ಕಜ್ಜ ಆದ್ ಆಟ ಕೂಟೊಲು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಸೊಗಾಂಡ್. ಒಂಜಿ ಕಾಲೊಡು ರಾತ್ರೆಡ್ದ್ ಪುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟಲಾ ಆಟ ತೂದು ಮನದಾನಿ ಸಾಲೆಗಾ, ಬೇಲೆಗಾ ಪೋತಿನ ತುಳುವೆರ್ ತುಳುತ ನಡುಟೆ "ಬಲ್ಲಿರೇನಯ್ಯಾ ಏನೆಂದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು," ಪನ್ಪಿ ಪಾತೆರ ಕೇಂಡ್ ಕೇಂಡ್ದೇ ಆಟದ ಐಸಿರೊನು ಜುವನಿಲ್ಕೆ ದಿಂಜಾವೊಂತಿನತ್ತಂದೆ ಸರಾಗ್ ಕನ್ನಡಲಾ ಪಾತೆರೆರೆ ಕಲ್ತೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ತುಳುವೆರೆನ ಕನ್ನಡ ʼಬೂಕುದ ಕವ್ನಡʼದಲೆಕ ಪಂದ್ ಮಸ್ಕಿರಿ ಕೋಂಗಿ ಪೂರಲಾ ಪನುವೆರ್.

Eedina App

ಆಂಡಲಾ ಆಟೊನು ಬುಡಂದೆ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಸೆ ತುಳುಟು ಪಾತೆರೊಂದೆ ಸಾಲೆಡ್ ಕನ್ನಡೊಡು ಓದುದು ಬರೆದ್ ತುಳು ಕನ್ನಡ ರಡ್ಡೆಟ್ಟ್‌ಲಾ ಅಕಲೆ ಗೇನೊಲೆನ್ ಲೋಕೊಗು ತೊಜಪಾಯೆರ್. ಆಟದ ಗೌಜಿಡ್ದ್ ಬಾಸೆದಂಚಿ ಪೋಯೆ ಪಂದ್ ಎನ್ನೊಚ್ಚಿ. ದಾಯೆಪಂಡ ಆಟದ ಚೆಂಡೆದ ಪೆಟ್ಟ್‌ಗ್‌ಮೈ ಮರ್ಲಂದಿನಕುಲು ಏರುಲ್ಲೆರ್? ರಾತ್ರೆ ಪುಲ್ಯದ ಆಟ ಇನಿ ಮೂಜಿಗಂಟೆ ಆಜಿ ಗಂಟೆಗ್ ಬೈದ್ಂಡ್. ಒಂಜಿ ಕಾಲೊಡು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಆಟ ತೂಯೆರೆ ಪೋಪಿನಿ ಪನ್ನಗನೆ ಇಲ್ಲದಕಲೆನ ದರಿಯಪ್ಪುಗು ಅಡ್ಪಿಲ್ಲ್‌ದ ಮೂಲೆ ಸೇರೊಂತಿನಕುಲು. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಮೈ ಮರ್ಲುನ ರಂಗಸ್ಥಲತ ಇಂದ್ರಗ್ ಚಂದ್ರಗ್ ಮರ್ಲ್ ಯೆರ್ಡ ಪಂದ್ ಪೋಡಿನ ಜನಮಾನಿ. ರಾತ್ರೆಡ್ ಆಟದ ತಲೊಕ್ಕು ಬರ್ಪಿನಿ ಪಂಡ ಮರ್ಯಾದಿ ಅತ್ತ್ ಪಂದ್ ಎನ್ನಿಯೆರ್.

ಇನಿ ಆಟದ ಕಲೊಟ್ಟು ಅಂಜೊವೊಲೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಪೊಂಜೊವುಲಾ ಸರಿಸಮನಾದ್ ಉಲ್ಲೆರ್. ರಂಗದ ಎದುರು ಬಕ್ಕ ಪಿರವು ರಡ್ಡ್ ಕಡೆಟ್ ಇತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಬಾಲೆಲು ಆಟದ ರಂಗ್‌ನ್ ಎಚ್ಚಾದೆರ್. ಊರು ಪರವೂರು ತಿರ್ಗ್‌ದ್ ಬೈದಿ ಆಟೊನು ತೂಪಿನ ನೋಟಲಾ ಬದಲಾವೊಂದು ಬೈದ್ಂಡ್. ಇಂಚ ಆಟದ ಒಟ್ಟುಗು ಜನಕುಲೆನ ಗೇನದ ಪೊಲಬುಲಾ ಬದಲಾವೊಂದು ಬೈದ್ಂಡ್ ಪಂದ್ ತೆರಿಯುಂಡು. ತುಳುವೆರೆಗ್ ಆಟದ ಕಾರಣೊಗು ಮಾತ್ರ ಪತ್ತನಜೆ ಮಲ್ಲ ಬಿರ್ದ್ ದವು ಅತ್ತ್. ಪತ್ತನಜೆ ಇಲ್ಲದ ಕುಟುಮದ ದೈವ ದೇವೆರೆಗ್ ಬಲಸೊಂದು ಕೈಮುಗ್ಯೊಂದು ಮರಿಯಾಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕರಿಯಡ್ ಪಂದ್ ನಟ್ಟೊನಿನ ಕಾಲ. ಆತೇ ಅತ್ತ್. ಜಾತ್ರೆ ಕೋಲೊಲುಲಾ ಕೈದ್ ಆದ್ ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆ ಸುರುವಾದ್ ವಡ್ಕ ದಾಂತೆ ಬೆನಿಯೆರೆ ಆಪಿನ ಕಾಲ ಅವು.

AV Eye Hospital ad
agriculture

ಪತ್ತನಜೆ ಬೇಸಡ್ ಪತ್ತ್ ಪೋದು ಮರಿಯಾಲದ ಅಟ್ಟಣೆಗ್ ಅನು ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲುನ ಕಾಲ. ಅವು. ವರದ ತಯಾರಿ ಆದ್ ಕೂಲಿಕುಂಬರುನ ಚಲಿಕ್ಕ್ ಬೆಪ್ಪುಡು ಕುಲ್ಲುನ ಕಾಲ ಅತ್ತ್. ಕಾರ್ತೆಲ್‌ಡ್ ಕೀರ್ ಕುಟ್‌ದ್ ಬರ್ಪಿನ ಬರ್ಸೊಗು ಎಣೆಲ್‌ದ ಸಾಗೊಲಿಗ್ ಕಂಡ ಅದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎರು ಪೊರಿ ಕಟ್‌ದ್ ದಪ್ಪೊಡು ನೇಜಿ ಪಾಡೊಡು ಇಂಚ ತುರ್ತದ ಬೇಲೆದ ಕಾಲ ಅವು. ಇಲ್ಲದ ಉಲಯಿಡ್ ತೆಡಿಲ್ ಮಿಂಚ್‌ಗ್ ಪೋಡಿದ್ ಉಲಯಿ ಕುಲ್ಲೆರೆ ಆತಿನ ಪೊರ್ತು ಅತ್ತ್. ಕೈ ನಿಲ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಬೆಂದಡ ತಿನ್ಬ ಪನ್ಪಿ ತೆಂಬರೆದ ಸೊರೊ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿಟ್ ಕೇನೊಂದು ಬೆಂದ್ ತಿಂದ್ ಬದ್ಕೆರೆ ಪೊರುಂಬೊಂತಿನ ಕಾಲ ಉಂದು. ಇನಿತ ಪೇಂಟೆದ ಜವನಿಯೆರೆಲಕ ಮರಿಯಲೊಡು ಊರು ತಿರ್ಗೆರೆ ಈ ಮಣ್ಣ್‌ ದ ಪೊರ್ಲು ತೂಯೆರೆ ಆತಿನ ಕಾಲ ಉಂದು ಅತ್ತ್. ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆದ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಏನ ಗೇನೊಲುಲಾ ಬದಲಾತ್ಂಡ್.            

ತುಳುವೆರೆನ ಬೆನ್ನಿದ ಪೊಲಬುದ ಪರತರೆಕುಲುಲಾ ಒಂಜೊಂಜೇ ಮಣ್ಣ್ ಸೇರ್ನಗ ಆ ಗೇನೊಲೆನ್ ಪಟ್ಟೊನುನಲಾ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜನೇ ಆದುಂಡು.ಮುರಾನಿ ತುಳುವೆರೆ ಬೆನ್ನಿದ ಪೊಲಬುನು ಒಂಜಾತ್ ಪಟೊಂದಿನ ಗುಲಾಬಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯ ಬುಡ್ದ್ ಕೈಲಾಸ ಸೇರ್ಯೆರ್. ಅರೆಡ ಕುಲ್ದು ಪಾತೆರಕತೆ ಮಲ್ಪುನಗ ತೆರಿದಿ ಸಂಗತಿಲು ಸುಮಾರ್ ಉಂಡು. ಬಿತ್ತ್ ಸೆರಂಗ್‌ದ ಕೊಡಿಟ್ ಕಟ್‌ದ್ ಬಿದೆನ್ ಒರಿಪಾದಿ ಕತೆಡ್ದ್, ಅಂಜೊವೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಪನೆಟ್ ನೀರ್ ಒಯಿಪುನಗ ಪಿರ ಲಾಗಿದಿನ ಅಮಸರೊಗು ಸೊಂಟ ಪೊಲಿದಿನ ಕತೆಲಾ ಉಂಡು. ಇಂಚ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಗರ್ ಸೀಂಟ್ ದ್ ಬೆಂದ್ ತಿಂತಿನ ಕಜ್ಜ ಅವು. ಆಂಡಲಾ ಬಂಜರ ಉಂತಿನ ಪಂದ್ ಇಜ್ಜಿ. ಪುಂಡಿ ನುಪ್ಪು ತುಂಡು ಕುಂಟುಗು ರಾತ್ರೆ ಪಗೆಲ್ ಸೊಂದುದು ದಿನ ಕರಿದಿನಕುಲು ತುಳುವೆರ್.

ಈ ಲೇಖನ ಓದಿದ್ದೀರಾ? : ಬಹು ಕರ್ನಾಟಕ - ತುಳು | ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲಾದ್ ಬದ್‌ಕಿನ ಕತೆ

ಬೆನ್ನಿ ಪಂಡ ಬೆಂದ್ ತಿನ್ಪಿನ ಬಕ ಬೆನ್ಪಾದ್ ತಿನ್ಪಿನ ರಡ್ಡ್ ಕಜ್ಜಲಾ ನಡತ್ ದ್ಂಡ್. ಕಣ್ಣ್ ತೋಜುನಾತ್ ಉದ್ದ ಅಗೆಲ ಇತ್ತಿ ಬೈಲ್‌ಡ್ ಬೆನಿಯೆರೆ ಒಂಜಾತ್ ಜನ ಬೋಡು. ಐಕಾತ್ರ ತುಂಡು ಬೂಮಿದ ಯಜಮಾನಿಕೆ ದಾಂತಿ ಜನಕುಲೆಗ್ ಕುಲ್ಲೆರೆ ತುಂಡು ನೆಲತ ಅಡಿ ಕೊರ್ದು ಜೋಕುಲು ಬಾಲೆಲೆನ್ ರಾತ್ರೆ ಪಗೆಲ್ ಬೆನ್ಪಾದ್ ಕುಡೊಂಜಾತಿ ಬೂಮಿದ ಯಜಮಾನೆರಾದ್ ಮಲ್ಲ ಉಷ್ಟೋಲಿದಾರ್ ಪಂದ್ ಪನ್ಪಾವೊಂಡೆರ್. ಬೆಂದ್ ತಿನ್ಪಿನಾಯೆ ಬೆನ್ಪಿನಾಯೆ ಆದೇ ಒರಿಯೆ. ಪಾಳೇಗಾರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೆನ್ನಿಡ್ದ್‌ಲಾ ಬೈದ್ಂಡ್. ಇನಿಕ್ಕ್‌ಲಾ ಬೂಮಿದ ಯಜಮಾನೆರ್ ಏರ್ ಕೇಂಡ ಕಾಸ್ ಉಪ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದಕುಲು.

ಊರಾನ ಊರು ಬೆನ್ನಿ ಇತ್ತ್‌ದ್ ಬೆನ್ಪಾಯೆರೆ ಜನಕುಲು ಇತ್ತ್‌ದ್ ಕಣ್ಣ್‌ಡ್ ಕನಮರಿ ದಾಂತಿಲೆಕ ಬೆನ್ಪಾದಿನೆಡ್ದಾತ್ರ ಬೂಮಿ ನನಲಾತ್ ಮಲ್ಲೆ ಆಂಡ್. ಬೆಂದ್ ತಿಂದಿನಕುಲು ಬಂಜಿದ ಬಡಪತ್ತ್‌ಗ್ ಗಂಜಿಯಾ ತೆಲಿಯಾ ಪರ್ದ್ ಬದ್ ಕ್ಯೆರ್. ಗೇಣಿಗ್ ಕಂಡ ಬೆಂದ್‌ದ್ ಗೇಣಿ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಗೋಣಿ ಕುಡ್ಬನು ಪಂದ್ ಬದ್ಕ್ ಯೆರ್. ಉನಿಯಿರೆ ನಿಂಗಲಾ, ಕೊಡಿಯರಿ, ಬೈತರಿಟ್ ಬಂಜಿ ದಿಂಜಾಯೆರ್ ಮರಿಯಲೊಡು ಪೊಲಿಕ್ಕ್ ಅರಿ ಕಂತ್‌ದ್ ಬದ್ಕಿನಲಾ ಉಂಡು. ಪೊಲಿಯರಿತ ಸಾಲ ಎಚ್ಚಾಪಿನತಂದೆ ಕಮ್ಮಿಯಾಪಿನಿ ಪಂದ್ ಇಜ್ಜಿ.

ಮರಿಯಾಲದ ಬಡವು ಬಕ್ಕ ಬಡಪತ್ತ್‌ದ ಕತೆನ್ ಇಂಚಿಪೊಗು ರುಕ್ಕಯಮೂಲ್ಯೆರೆನ ಬಗೆಟ್ ಬರೆನಗ ಅರೆನ ಮಗಲ್ ಸರಸಕ್ಕಲಾ ಬಕ ನಾಲ್ ಬರವು ಕಲ್ಪಾದಿ ಅರೆನ ಮಗಲ್ ಗೀತಲಾ ಕಣ್ಣ್ ಕಟ್ಟುನಂಚ ಪಂಡೆರ್. ಅವು ಬಡಪತ್ತ್ ಬಂಜಿಗ್ ದಾಂತಿನ ಗೇಣಿಗ್ ಕಂಡ ಬೆಂದ್ ತಿಂತಿ ಕಾಲ. ಇಲ್ಲಡ್ ಉನಿಯೆರೆ ಅರಿ ಇಜ್ಜಿ.ಕೊಡಿನಿಂಗಲ್‌ಲಾ ಇಜ್ಜಿ. ಪೊಲಿಕ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಕಲಸೆ ಬಾರ್ ಕಂತ್‌ದ್ ಬೆಯ್ಪಾದ್ ದಿಕೆರಂಗಲ್‌ಡ್ ನುಂಗಾದ್ ಬಾರಗುರಿಟ್ಟ್ ಉಜ್ಜೆರ್‌ಡ್ ಮೆತ್ತ್‌ದ್ ಅಬೆತ್‌ದ್ ಉರ್ಪೆಲರಿತ ಗಂಜಿ ಮಲ್ತೆರ್. ನಾಲ್ ಸೇರ್‌ದ ಗಂಜಿ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಇರ್ವತ್ತೈನ್ ಮುಪ್ಪ ಜನತ ಬಾಯಿಗ್ ಪಾಡೊಡು.

ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿಗ್ ಒಂಜಿ ಪನಿ ತಾರಾಯಿದೆಣ್ಣೆ ಪಾಂಡ ರುಚಿಯಾಪುಂಡು, ಪಂದ್ ರುಕ್ಕಯಜ್ಜೆರೆನ ಮೆಗ್ಗೆ ಬೂಬಣ್ಣೆ ಕಲೆಂಬಿಡ್ ಒಟ್ಟುಗು ದೀತಿನ ಕುಪ್ಪಿಡ್ದ ಒಂಜೆನ್ ದೆತ್ತ್ ಒಂಜಿ ತಕ್ಕನ ಬಟ್ಟಲ್‌ಗ್ ಪಾಡೊಂಡೆರ್. ಅವು ಚಿಮಿಣಿದೆಣ್ಣೆ ವಾಸನೆ ಬರಿಯೆರೆ ಸುರುವಾಂಡ್. ಉಂದು ದಾದನಾ ಬೇಂತರಿ ಪಂಡ್‌ದ್ ಮಡೆ ಪಾಡಂದಿ ಬಟ್ಟಲ್‌ನ್ ಕೊನೊದು ಕರಕ್ಕ್ ತಮೆತ್ ಕೈಲ್ ಪಾಡ್ಯೆರ್. ಕುಡೊಂತೆ ಗಂಜಿ ಪಾಡ್ದ್ ಉನಿಯೆರೆ ಕುಲುಂಡ ಉನಿಯೆರೆ ಆಪುಜಿ. ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲು ಬಾಲೆಲು ಬಡವುಗು ಕಣನೀರೇ ಪರೊಡಾಂಡ್. ಆತ್ ಪೊರ್ತು ಬಡವು ಕಟ್‌ದ್ ಬೆಂದಿ ಬೇಲೆ ವರಾನೆ ಇಂಚಾನಗ ಬಡಪತ್ತ್‌ದ ಜೋಕುಲು ಬಾಲೆಲು ಕಿನ್ನಿ ಕಿರ್ತಲೆಗ್ ಎಂಚಾವು. ಇಂಚ ಬೆನ್ನಿ ಬಕ್ಕ ಬಡಪತ್ತ್‌ದ ಕತೆಕುಲು ನನಲಾತ್ ತಿಕ್ಕುವ.

ಇನಿ ಕಂಡೊಡು ಉರಲ್, ಸಂದಿ, ಪಾಡ್ದನದ ಸೊರ ಕೇನೊಂದುಜ್ಜಿ. ಅವು ಕಂಡೊಡ್ದು ಮೇಲ್ಮಂಚವುಗು ಬೈದ್ಂಡ್. ಐತ ನಡುಟು ಪತ್ತನಜೆ ಕರಿದ್ಂಡ್. ಬೆನ್ಪಿನ ತಿನ್ಪಿನ ಪಾತೆರೊಲೆಡ್ದ್ ಎಚ್ಚ ಬೆನ್ಪಾವುನ ಪೊಲಬು ಎಚ್ಚೊಂದುಂಡು. ಬಡವೆರೆ ಬಡವು ಕರಿದ್ ಬೂಮಿದ ಕನ ಬೇಗೊಡೇ ಕೈ ಸೇರಡ್ ಪಂದ್ ಬಯಕೊನುವೆ.

ಮುಖ್ಯ ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ರಾಮ್ ಅಜೆಕಾರು
ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು?
1 ವೋಟ್
eedina app