ಬಹು ಕರ್ನಾಟಕ - ತುಳು | ಹೆಣ್ಣಿನ ಕನಸಿನ ಕದಿರು ತುಳು ಕಬಿತೆಗಳು

Kabita 4

'ಕಬಿತ' ಎನ್ನುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರವು ದುಡಿಮೆ, ಬದುಕಿನ ಗರಿಮೆ ಸಾರುತ್ತದೆ. ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಸೇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಕಬಿತಗಳ ಮೂಲ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ ಯಾರೂ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ. ಏನನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ತಿರುಚುತ್ತಿರುವ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅನನ್ಯ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ತಿಳಿಯುವುದು ಬಹಳ ಇದೆ

ನಮ್ಮ ಎರಿಯಾಯಿನಕುಲು ಬರೆತಿನಿ ಕಡಿಮೆ, ಪಂತಿನಿ ಎಚ್ಚ.ಪಂಡಿನೆನ್ ಕೇಂದ್ ಐನ್ ಅಪಗಪಗ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕಲೆನ ಕಜ್ಜೊಲೆಡ್ ಐನ್ ಗಲಸೊಂದು ಬೈದಿನೆಡ್ದಾವರ ತುಳುನಾಡ್‌ಡ್ ತುಳು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದ್ಂಡ್. ಒಂಜಿ ಕಾಲೊಡು ಐನ್ ಕೆಬಿಯಾರೆ ಕೇಂದ್ ಊರೂರು ತಿರ್ಗ್‌ದ್ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್‌ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಕೆಬಿಟ್ ಕೇನ್‌ದ್ ಬರವುದ ಒರುಕ್ಕು ಕನದಿನಕುಲು ಕರಿನ ಒಂಜಿ ತರೆ ಪಿರವುದಕುಲು. ಇನಿ ಅಂಚಿನ ಕಬಿತೆ, ಪಾಡ್ದನ ಪನ್ಪುನಕುಲು ಕೇನುನ ಜನಮಾನಿ ಕಮ್ಮಿಯಾತ್ಂಡ್. ಆಂಡ ಐತ ಗೇನ ಇನಿಕ್ಕ್‌ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ಕರಿದ್ ಪೋತಿ ಕಾಲಮಾನದ ಗೇನೊಲು ಮೂಲು ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ತಿಕ್ಕುವ. ಇನಿ ಗಲಸಂದಿ ಪದೊಕುಲುಲಾ ಅವುಲು ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಉಂಡು.

Eedina App

ತುಳುವೆರೆನ ಆಲೋಚನೆ, ಅನುಭವ, ಚಿಂತನೆಲೆನ್ ಬಿಂಬಿಸಾವುನ ಜಾನಪದ ಕಲಾತ್ಮಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಪನ್ಪಿನವು ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಸಂಗತಿ. ತುಳು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯೊನು ಪದ್ಯ ಬಕ್ಕ ಗದ್ಯ ಪಂದ್ ರಡ್ಡ್ ಪಾಲ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಪಾಡ್ದನ, ಸಂದಿ, ಕಬಿತೆ, ಉರಲ್, ನಲಿಕ್ಕೆದ ಪದೊಕ್ಕುಲು ಉಂದು ಪೂರಾ ಪದ್ಯ ಪ್ರಕಾರೊಡು ಸೇರುಂಡು. ಜನಪದ ಕತೆ, ಕಟ್ಟ್ ಕತೆ, ಐತಿಹ್ಯ, ಗಾದೆ, ಎದುರುಕತೆ, ನುಡಿಗಟ್ಟ್, ಮದಿಪು  ಉಂದು ಮಾತ ಗದ್ಯ ಪ್ರಕಾರೊಡು ಬರ್ಪುಂಡು.

Kabita 1

ಬಾಯಿ ಪಾತೆರೊಡಿಪ್ಪುನ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ತುಳು ಜಾನಪದತ್ತ ಮಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ. ತುಳುವೆರೆ ಪರಪುದ ಮಲ್ಲ ಕೋಪೆನ್ ನಮ ಮೂಲು ತೂವೊಲಿ. ಕಬಿತೆಲು ನೆಟ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾಗೊ. ಜನಮಾನಿದ ಅನುಬೋಗೊಡು, ಸಾರ ಕಲ್ಪನೆಡ್, ಗೇನದ ಪೊಲಬುಡ್, ಪೊಸ ಪೊಸ ದೇಕಿಡ್ ಸಾರ ನಮುನೆಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಬೆಂದೊಂದುಪ್ಪುನಗನೆ ಆಯಾಯ ಸಂದರ್ಬೊಗು ಒಪ್ಪುಲೆಕ್ಕಂತಿನ ಸಹಜವಾಯಿನ ಕೆಲವು ಪದೊಕುಲೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತ್ ದೆರ್. ಪುರುಸೊತ್ತು ದಾಂತಿನ ಬೇಲೆದೊಟ್ಟುಗೆ ಅಕಲೆನ ಬೆಂಗ್ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರ್ ಸುಕೊ-ದುಕ್ಕೊ ಆಸೆ ಅಂಗಲಪ್ಪುನು ಪದೊಟ್ಟು ನಲಿಕೆಡ್ ಪಂಡೊಂದು ಬೈದೆರ್. ಈ ರಚನೆಲೆಡ್ ಅಕಲೆನ ಅನುಬವೊ, ಪುಗರ್ತೆ, ಗೆರತೊಂದಿನ ಪಾಕ ನಮುನೆಲೆನ್ ತೆರಿನಗ ಆಚಿರಾಪುಂಡು. ಈ ಕಬಿತೆಲೆನ್ ಪನೊಂತಿನಿ ಗಾಡಿದೇರ್ನಗ, ಓಡ ಒಚ್ಚಿನಗ, ಸಂತೋಸೊಡು ನಲಿಪುನಗ ಆತೇ ಅತ್ತಂದೆ ಪುರುಸೊತ್ತು ದಾಂತಿನ ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆದೊಟ್ಝುಗು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಪದೊಕುಲೆನ್ ಕಟ್ಟ್‌ದ್ ಪನೊಂತೆರ್. ಬೆನ್ನಿ ದ ಬೇಲೆದ ಬಚ್ಚೆಲ್ ಬಕ್ಕ ಬೇಲೆದ ಏವುದೆಪ್ಪು ಮ ದಪುನಂಚ ಕಬಿತೆಲೆನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ಅರ್ಥೊಡು ಪಂತೆರ್.

AV Eye Hospital ad

'ತುಳು ಜನಪದ ಸೋಹಿತ್ಯ' ಪನ್ಪಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗೆಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಬೂಕುಡು ಬಿ ಎ ವಿವೇಕ ರೈಕುಲು ಇಂಚ ಪನ್ಪೆರ್: "ಕವಿತ' ಪನ್ಪಿನೆಡ್ದ್ ಕಬಿತ ಪನ್ಪಿ ಪದ ಬತ್ತುಪ್ಪೊಡು ಮೂಲು ಕಬಿತ ಪನ್ಪಿನವು ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿದ ಪದ್ಯೊಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸಾವುಂಡು... ಕಬಿತೊಲೆಡ್. ಶಬ್ದೊಲೆನ ಸರಮಾಲೆ, ಹಾಸ್ಯ, ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಘಟನೆ. ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಇಚಾರ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಕಬಿತೊಲು ಕೆಲಸದ ಪದೊಕುಲಾಯಿನೆಡ್ದಾವರ ಮೂಲು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೌಲ್ಯ ವಿಶೇಷವಾದ್ ತೋಜುಂಡು."

Kabita 2

ಕಬಿತೆದ ವಸ್ತ್ ವಿಷಯೊಲೆನ್ ಗಮನಿಸಾದ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮುನೆಡ್ ಗುರುತಿಸಾವೊಲಿ. ಬೆನ್ನಿದ  ಬೇಲೆಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ್‌ದ್, ಪದ್ದೆಯಿ ಬಂಗಾರ್ ದುತ್ತೈತೊಲೆನ ಪುದರ್ ಉಪ್ಪುನ ಕಬಿತೆಲು, ಕಾಯಿ ಕಜಿಪುದ ಪುದರುಲುಪ್ಪಿನ ಕಬಿತೆಲು, ಮರತ್ತ ಪುದರ್, ಪೂತ್ತ ಪುದರ್ ಮುರ್ಗೊಲೆನ ಪುದರಾ ಪನ್ಪಿನ ಕಬಿತೆಲು, ಊರುದ ಪುದರ್, ನರಮಾನ್ಯ ಪುದರುಲು, ಜಾತಿದ ಪುದರುಲು, ರಂಗ್‌ದ ಕಬಿತೆಲು, ಪುಗಾರ್ತೆದ ಕಬಿತೆಲು, ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮುನೆದ ಕಬಿತೆಲೆನ್ ಪೂರಾ ಗಲಸೊಂದು ಇತ್ತೆರ್.

ಪೊಂಜೊವುಲು. ಕಂಡೊಡು ನೇಜಿ ನಡ್ ನಗ ಪನ್ಪಿ ಕಬಿತೆಲೆಡ್ 'ಈಜೋ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಗೋಣ,' 'ಏದಾ ಬಲ್ಲ ಮಗಾ ದೂಜಕೆಮ್ಮೈರಾ', ಈ ಓಲು ಪುಟ್ಯಂಬೆ ಚನಿಲಣ್ಣ ಈ ಓಲು ಬಲಿತ್ತಂಬೆ ಚನಿಲಣ್ಣ 'ಇಂಚಿತ್ತಿ ಕಬಿತೆಲೆನ ಕಡೆಕ್ ಪಿಲಿಪತ್ತುನ' ಪರ್ಸಂಗ ಉಂಡು. ಅಪಗ ಪೆತ್ತೊನು ಪಿಲಿ ಪತ್ತಿಲೆಕ ಒರಿಯನೊರಿ ಅರಂಟೊಂದು, ಪಿಲಿತಲೆಕ ಕೊರೆತೊಂದು, ಕೂಕುಲು ಪಾಡೊಂದು, ಒರಿಯಗೊರಿ ಕೆಸರ್ ರಟ್ಟಾವೊಂದು ಉಪ್ಪುವೆರ್. ಆಂಡ ಈ ಕಬಿತೆನ್ ಕಂಡೊಡು ಅಂಜೊವುಲು ಎರು ಕಟ್ ದ್ ದತ್ತೊಂದುಪ್ಪುನಗ ಪನಿಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿ ರಿವಾಜ್ ಉಂಡು.

ಕಬಿತೆಲೆನ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಪನ್ಪಿನಕುಲು ಪೊಂಜೊವುಲು. ಅಕುಲು ಕಟ್‌ದ್ ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಪನೊಂತಿನೆಡ್ದಾತ್ರ ಉಂದು ಬೆನ್ಪಿನ ಪೊಂಜೊವೆಲೆನ ಜೀವಂತೊ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ. ಅಕ್ಲೆನ. ಉಡಲ್‌ದ ನುಡಿಕ್ಕ್ ಸುಯ್ಲ್‌ಗ್ ಉಂದು ಮಹತ್ವದ ಆಕರೊ. ಇಂಚಿತ್ತಿ ಕಬಿತೆಲೆಡ್ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದ್‌ಕ್‌ಡ್ ಆಲ್ ಎದುರಿಸಾವೊನ ಕಷ್ಟೊ ನಷ್ಟೊ, ಬೇನೆ ಬೇಜಾರ್, ಸುಕ-ದುಕ್ಕ ಪಾಡ್ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಮೆನ ಅಂಚೆನೆ ಬದ್‌ಕ್‌ದ ಗೇನ ಅನುಬವೊಲೆನ ಒಟ್ಟುಗು ನಡಪು ಸಂಗತಿಲೆಗ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಲಾ  ಉಪ್ಪುಂಡು. ಐನ್ ಓದೊಂದು ಪೋನಗ ತಿಕ್ಕುನ ಅರ್ತೊಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗ್ರಹಿಕೆಲಾ ಮೂಲು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅವು ತೆರಿಯೊಡ್ಡ ಅರಿ ಬಾರ್ ಬುಲೆಪಾವುನ ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೇದ ಪೊಲಬು ಪೂರಾ ಉಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಇಂಚ ಅರಿಬಾರ್ ಪರಪುದ ತೆರಿಪು, ನೇಜಿ ನಡೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಬೇಲೆದ ತೆರಿಪು ಉಂದೆನ್ ಗೆರತೊಂದೇ ಕಬಿತೆಲೆನ ಅರ್ಥೊನು ಗ್ರಯಿಸೊಡು ಆಪುಂಡು.

ಈ ಲೇಖನ ಓದಿದ್ದೀರಾ?: ಬಹು ಕರ್ನಾಟಕ - ತುಳು | ಬೆಂದ್ ತಿನ್ಪಿನಾಯೆ ಬೆನ್ಪಿನಾಯೆ ಆದೇ ಒರಿಯೆ

'ಓಬೇಲೆ' ಕಬಿತೆ ಬಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯ ವಾಯಿನ ಎಚ್ಚಾದ್ ಮಾತಾ ಕಡೆಟ್ ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆಡ್ ನೇಜಿ ನಡ್ನಗ ಪನುವೆರ್. ಸತ್ಯದ ಬುಲೆ ಅತಿಕಾರ ಬಿದೆನ್ ಬುಲೆಪಾವುನ ವಿವರ, ಕಣಿಲೆದ ಮುಂಗು ಬತ್ತಿಲೆಕ ಬತ್ತಿನ ಕೊಡಿಪುಗು ಪಿರಾಣಿ ಪಕ್ಕಿಲೆನ ಉಪದ್ರದ ವಿವರ, ನೇಜಿ ನಡಿಯೆರೆ ದನಿಕುಲೆನ ಪಾತೆರದಂಚ ಬೇಲೆಗ್ ಅಂಜೊವು ಪೊಂಜೊವುನಕಲೆನ್ ಲೆತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ವಿವರ 'ಓಬೇಲೆ' ಕಬಿತೆಡ್ ಉಂಡು. ಐತ ಕೆಲವು ಸಾಲ್ ಇಂಚ ಉಂಡು:

ಓಬೇಲೆ/ಪ/
ಓ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲು
ಓ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲ್ಲೆಕ
ಓ ತೆಲಿತೊಂದ ನಲಿತೊಂದು
ಓ ದನಿ ಒಯ್ತ್ ಪನ್ಲೇ
ಓ ನಮ್ಮ ಸೊರ ದನಿಯೇ
ಓ ಮಾತೆರಪ್ಪಾ ಕೇನಡ್
ಓ ರಂಗೀತೊ ಕೇನಡ್...

- ಇಂಚ ದುಂಬೊತ್ತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಬೇಲೆನ್ ಪನೊಂದೆ ತುಳುವೆರೆ ಬದ್‌ಕ್ದ ಗೇನಲಾ ಮೂಲುಂಡು. ಮೂಲು ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲು ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿ ವರ್ಗೊದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಬೆನ್ಪಿನ ಪೊಂಜೊವುಲು ಕಂಡೊಡು ಒಂಜೇ ಕುಟುಮದಲೆಕ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದ್, ಪೆತ್ತದ ಪಿರವು ಕಂಜಿಲು ಪೋಯಿಲೆಕ, ಕಲೆಂಬಿಗ್ ಪಣವು ಪಾಡಿಲೆಕ, ಬಾರೆದ ಪುಂಡೆಲ್ಡಿತ್ತಿನ ಬಾವೊಲಿ ರಾನಗ ಆಪಿನ ಸೊರತಲೆಕ ಒಂಜೇ ಲಯೊಟ್ಟು ರಾಗೊಡು ಕಬಿತೆ ಪನೊಂದು ಒಟ್ಟುಗು ಮಾತೆರ್ಲ ಬೆನ್ಪಿನ ಸಂದರ್ಭ ಉಂದು. ಪೊಂಜೊವುಲು ಸಾಲಾದ್ ಬಗ್‌ದ್ ನೇಜಿ ನಡ್ನಗ ಬಕ್ಕೊರ್ತಿನ ಬೇಲೆದ ಪ್ರಗತಿನ್ಲಾ ತರೆಟ್ ದೀವೊಂದೆ ತನ್ನ ಬೇಲೆನ್ ದುಂಬೊತ್ತೊನುಡು. ಒಂಜಿ ಸೂಡಿ ನೇಜಿಡ್ದ್ ಒಂತೆ ನೇಜಿನ್ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ನಡ್ಪುನ ಬೇಲೆಡ್ಲಾ ಒಂಜಿ ಲಯೊ ಉಂಡು. ಈ ನೇಜಿ ನಡ್ಪುನ ಕೆಲಸದ ಲಯೊ ಕಬಿತೆಡ್ಲಾ ತೂವೊಲಿ. ಪಂಡ ಬೇಲೆನ್ ಬೀಸ ಬೀಸ ಮಲ್ಪೆರೆಲಾ ಉಂದು ಸಕಾಯ ಆಪುಂಡು. ಬೇಲೆದ ಬಚ್ಚೆಲ್‌ನ್ ಮದಪೆರೆಲಾ ಆಪುಂಡು. ನಡಿನ ನಟ್ಪಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬುಲೆ ಬರೊಡುಂದುಲಾ ಉಂಡು.

Kabita 3

ಓ ನಡಿ ಒಂಜಿ ನಟ್ಟಿ
ಓಟೆದ ಪುಂಡೆಲ್ದಲೆಕೊ
ಓ ಲಕ್ಕ್ ದ್ ಬರೊಡು
-ಮಲ್ತಿ ಬೇಲೆಡ್ದ್ ಎಡ್ಡೆ ಅರಿಬಾರ್ ಬುಲೆವೊಡು. ಬುಲೆತ ತುಪ್ಪೆಡ್ದ್ ಬದ್ಕ್‌ದ ಸೊರ್ಗೆಲು ಎಚ್ಚೊಡು ಪನ್ಪಿ ಮಲ್ಲ ಗೇನ ಅಲೆನವು.

ಅವತ್ತಂದೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಬಿತೆ ಮಾತೆರೆನ ಬಾಯಿಡುಪ್ಪುನ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನವು 'ವೋ ರಾವೋ ರಂಗ್ ರಾವಂದೇನೆ ದಾನ್ ಬೆ.' ಕೊರುಂಗುದೊಟ್ಟುಗು ಲೆತ್ತ್ ಪಾತೆರುನ ಪೊಣ್ಣುಮಗಲ್ ಐತ ಬಲ್ಮನದ ಬಗೆಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ರೂಪಕದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು:

ರಾವೋ ರಾವು ಕೊರುಂಗು ರಾವಂದೇನ್ ದಾನ್ ಬೆ
ಕೈಕ್ ಕಾಜಿ ದೀಡ್ ಕೊರುಂಗೊ ದೀವಂದೇನ್ ದಾನ್ ಬೆ
ಕೈಕ್  ಉಂಗಿಲ ದೀಡ್ ಕೊರುಂಗೋ ದೀವಂದೇನೆ ದಾನ್ ಬೆ
ಕಾರ್ ಗ್ ಉಂಗಿಲ ದೀಡ್ ಕೊರುಂಗೋ ದೀವಂದೇನ್ ದಾನ್ ಬೆ.‌..
-ಇಂಚ ದುಂಬೊತ್ತುಂಡು. ಪೊಣ್ಣ ಮನಸ್ ಬದ್ಕ್‌ದ ಪೊರ್ಲು ಬಕ ತಿರ್ಲ್‌ನ್ ಗೆರತೊಂದಿನ ಪೊಲಬು ಮೂಲುಂಡು. ತನನ್ ತಾನ್ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತೊನ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಲೋಕೊನು ಮೋಕೆದ ಕಣ್ಣ್ ಡ್ ಆಲ್ ತೂಪಲ್. ಇಂಚಿನ ಕಬಿತೆಲೆನ್ ಏತ್ ಉದ್ದೊಗುಲಾ ಪನೊಂದು ಪೋವೊಲಿ. ಅಂಚಾಂದ್ ಕಬಿತೆದ ಮೂಲ ಆಶಯೊಲೆನ್ ಅಕುಲು ಏಪಲಾ ಪಿಜಿಪುನ ಬೇಲೆನ್ ಜನಪದೆರ್ ಮಲ್ತಿಜೆರ್.

ಕುಡೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಪೋಯಿ ಕಬಿತೆ ಇಂಚ ಉಂಡು:
ಏದಾ ಬಲ್ಲಾ ಮಗಾ ದೂಜ ಕೆಮ್ಮೈರಾ
ಓಲುಡು ಪುಟ್ಯನಾಯೆ ದೂಜ ಕೆಮ್ಮೈರೆ
ಗಟ್ಟದ ಮಿತ್ತ್ ಡ್ ಪುಟ್ಯೆನಾಯೆ ದೂಜಕೆಮ್ಮೈರೆ
* * *
ಬಡವೆರೆ ಕೆಯಿ ಬಯಿ ಇಪ್ಪುಂಬೆ ಮಗಾ ದೂಜೆ ಕೆಮ್ಭೈರಾ
ಅಜ್ಜೆಗೊಂಜಿ ಮುಕ್ರು ದೀತೆ ದೂಜ ಕೆಮ್ಮೈರೆೃ
ಪುನಿಯೆ ಪೋಲ ಪುನಿಯೆ ಬಲ ದೂಜ ಕೆಮ್ಮೈರಾ.

Kabita 5

ಕಂಡ ದಪ್ಪುನ ದೂಜಿ ಕಣ್ಣ್ದ ಕೆಮ್ಮೈರಗ್ ನಾಲ್ ಪಾತೆರ ಪನೊಂದು ಉಂದು ಪೊಣ್ಣ ಕನತ  ಎಸಲುಲಾ ಅಂದ್. ಆಂಡ ಆತ್ ಪನ್ನಗಲಾ ಅಕುಲು ಅಕಲ್ ಕೆಟ್‌ದ್ ದಾಲಾ ಪನಯೆರ್. ಕೆಮ್ಮೈರಗ್ ಪನ್ಪಿ ಬುದ್ಧಿದ ನಾಲ್ ಪಾತೆರೊಲು ಮೂಲು ಉಂಡು. ಜನಕುಲೆಗ್ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದ್ ಬದ್‌ಗಾ ಎಡ್ಡೆ ಬೆನ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ತಿನ್ಕ ಪೊರ್ಲುಡು ಬದ್ಕ್‌ಗ ಪನ್ಪಿ ಆಶಯ ಉಂಡು. ಕಂಡ ದಪ್ಪುನ ಕೆಮ್ಮೈರನೊಟ್ಟುಗು ದಪ್ಪುನ ಕಂಡನಿಯನನ ಬಗೆಟ್ ಅಲೆನ ಮೋಕೆದ ಅಂಗಲಪ್ಪುಲು,  ಬಂಜರ ವನಸ್ ಪಾಡುನ, ಐತ ಬಲ್ಮನೊಲೆನ ವಿವರಲಾ ಉಂಡು.

ಜನಕುಲೆನ ಗೇನದ ಪೊಲಬುದ ಕ.ಬಿತೆಲು ಕೊರ್ಪಿನ ಗೇನದ ವಿವರೊಲು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಚಿಂತನೆದವು. ಐನ್ ನಂಕ್ ಬೋಡುತ್ತಿನಂಚ ಬದಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡು. ಆಂಡ ಜನಕುಲು ಐನ್ ಬೋಡಾಯಿನಂಚ ಬದಲ್ ಮಲ್ತಿಜೆರ್. ಇನಿತ ಕಾಲೊಡು ನಡಪುನಂಚ ನಂಕ್ ಬೋಡಾಯಿನೆನ್ ಬೋಡಾಯಿನಂಚ ತಿರ್ಗಾದ್ ಬರೆದ್ ಎಂಕುಲು ಪರಪುನು ಒರಿಪುನಕುಲು ಪನ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಉಪ್ಪುನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕಬಿತೆಲು ಕೊರ್ಪಿನ ವಿವರದ ಅಂಗಲಪ್ಪುಲು ಮಲ್ಲವು. ಐನ್ ತೆರಿಯೊನ್ನ ಈ ಕಾಲದ ತುರ್ತು.

ಚಿತ್ರಗಳು: ರಾಮ್ ಅಜೆಕಾರು
ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು?
0 ವೋಟ್
eedina app