ಬಹು ಕರ್ನಾಟಕ - ತುಳು | ಆಟಿ ಪೆಲಕಾಯಿ ನಂಜಿ ಮಗಾ ಅಮ್ಮೆ ಬತ್ತೆನಾ ತೂಲೆ ಮಗಾ

ಆಟಿ ಎನ್ನುವ ತಿಂಗಳು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ತೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಸುರಿಯುವ ಸೋನೆ ಮಳೆಗೆ ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ, ಆಚರಣೆ, ನಂಬಿಕೆ, ಆರಾಧನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಪರಿಸರದ ಕುರಿತಾದ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ಬದುಕಿನ ಆವರ್ತನದಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ ಸಾವು ಎರಡನ್ನೂ ಅರಿಯುವ ಮಹತ್ವದ ತತ್ವ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಕಾರ್ತೆಲ್ ತಿಂಗೊಲುದ ಸಂಕ್ರಂದಿ ಕರಿದ್ ಮನದಾನಿಗ್ ಸುರುವಾಪಿನಿ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲು. ತುಳುವೆರೆನ ಆಟಿ ಬಾರಿ ಪುದರ್ಪೋಪಿನಿ ಆಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ, ಆಟಿದ ತಮ್ಮನ, ಆಟಿದ ಆಚರಣೆ ಇಂಚ. ಬಡಕಾಯಿ, ತೆನ್ಕಾಯಿ, ಮೂಡಯಿ, ಪಡ್ಡಾಯಿ ಮಾತ ದಿಕ್ಕ್ ಡಲಾ ಆಟಿದ ಆಚರಣೆ ನಡತೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಆಟಿ ರಡ್ಡ್ ಕಾರಣೊಗು ನಂಕ್ ಮುಖ್ಯ ಆಪುಂಡು; ಪಗ್ಗುಡ್ದು ಸುಗ್ಗಿ ಮುಟ್ಟದ ತಿಂಗೊಲುದ ನಡುಟು ಬರ್ಪಿನ ಆಟಿ, ಪುಟಿನೆಡ್ದ್ ಸೈಪಿಮುಟ್ಟದ ಬದ್‌ಕ್.

ಉಂದೆನ್ ರಡ್ಡೆನ್ಲಾ ಜತೆ ಸೇರಿ ಸಾವುನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲು ಇತ್ತ್ಂಡ ಅವು ಆಟಿ. ನರಮಾನ್ಯ ಬದ್‌ಕ್‌ನ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲದ ಅದೆತ ಉಲಮರ್ಗಿಲ್‌ಡ್ ತೂಯೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು. ತುಳುವೆರೆನ ಒಂಜಿ ಮದಿಪು ಇಂಚ ಉಂಡು.

"ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲೆನ್ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲೆಕ ತೂದು
ಅಪ್ಪೆ ಆದ್ ಮಾಯೊದ ಮಿರೆಪೇರ್ ಕೊರ್ದು
ತಮ್ಮಲೆ ಆದ್ ಅಂದ್ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಬುದ್ಧಿ ನೀತಿ ಪಂಡ್‌ದ್
ಮಟ್ಟೆಲ್‌ಡ್ ದೀದ್ ತಾಂಕೊನುವೆ
ಇಡೀ ಊರುಗು ಮಾಯೊದ ಬೇಲಿ ಆದ್
ಪೂತ ಬಿತ್ತ್ ಲ್ ದಲೆಕ ತೂವೊನುವೆ..."
- ಪನ್ಪಿನ ನುಡಿ ತುಳುವೆರೆನ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆನ ಈ ಪಾತೆರ ಮಾತೆರೆನ್ಲಾ ಒಟ್ಟುಗು ಕೊನೊಯೆರೆ ಪೊರುಂಬುದುಂಡು.

ಇಂಚಿತ್ತಿ ತುಳುವೆರ್ ತನ್ಕುಲೆನ ಭಾಷೆ, ರೀತಿ, ನೀತಿ, ಪರ್ಬೊ, ನಂಬಿಕೆಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನೊನು ಪಡೆತೆರ್. ತುಳುವೆರೆ ಬದ್‌ಕ್‌ಡ್ ಜಗತ್ತ್‌ನ್ ಎಂಚ ತೂತೆರ್ ಪನ್ಪಿನೆಕ್ 'ಆಟಿ' ತಿಂಗೊಲುದ ಆಚರಣೆಲಾ ಮುಖ್ಯ ಸೆಲೆ ಆಪುಂಡು. ಆಟಿಡ್ ಬರ್ಪಿನ ನಾಲ್ ನಕ್ಷತ್ರದ ಬರ್ಸೊಲುಲಾ ಪನಿ ಕಡಿಯಂದೆ ಬರ್ಸ ಬರಿಯೆರೆ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು. ಪುನರ್ವಸು, ಪುಷ್ಯೆ, ಆಶ್ಲೇಷೆ ಬಕ್ಕ ಮಘೆ. ಸೋಣ ಸಂಕ್ರಂದಿಗ್ ಮಘೆ ಬರ್ಸ ಸುರುವಾಪುಂಡು. ಪುನವರ್ಸುತ ಬರ್ಸೊಗು ಪುನ ಪಿದಯಿ ದೀಯೆರೆ ಬುಡಂದ್. ಪುಷ್ಯೆಡ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತ್ಂಡ ಪುಚ್ಚೆಗ್ ಲಾ ನುಪ್ಪು ತಿಕ್ಕಂದ್. ಬರ್ಸ ಬತ್ತ್ಂಡ ಇಂಚ ಆನೆಗ್ಲಾ ನೀರ್ ತಿಕ್ಕು. ಅವ್ವೇ ದೊಂಬು ಕಾಯಿಂಡ ಆಟಿದ ದೊಂಬುಗು ಆನೆದ ಬೆರಿ ಲಕ್ಕು ಪನ್ಪಿ ಗಾದೆದ ಪಾತೆರಲಾ ಬಳಕೆಡ್ ಉಂಡು.

Image

ಆಟಿದ ಬರ್ಸ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ್, ಆ ತಿಂಗೊಲು ದೈವದೇವೆರ್ ಪೂರಾ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡ್ದ್ ಗುಂಡದುಲಯಿ ಉಪ್ಪುವೆರ್. ವಾ ನಮುನೆದ ಪೂಜೆ ಕಜ್ಜೊಲು ಇಜ್ಜಿ. ಬೂತಸಾನೊಲೆಗ್ ಆಟಿಡ್ ಪಾಡಿ ಬಾಕಿಲ್ ಸೋಣ ಸಂಕ್ರಂದಿಗೇ ದೆಪ್ಪುನು. ಪಂಡ ವಾ ನಮುನೆದ ಎಡ್ಡೆಮೆಲ್ಲಿಲಾ ನಡಪಂದ್. ಅಂಚಾದೆ ಉಂದು ಸೈತಿನಕಲೆನ ತಿಂಗೊಲು. ಆಟಿಡ್ ಆ ವರ್ಸ ಸೈತಿನಕಲೆಗ್ ಅಮಾಸೆದಾನಿ ಪದಿನಾಜಿ ಇರೆ ಬಲಸ್‌ದ್ ಒಂಜಿ ಇರೆ ದುಂಬು ಒಯಿಪುನಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಇರೆ ಪಿರ ಒಯಿತ್‌ದ್ ಹಿರಿಯೆರೆನಕಲೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರಿಸಾವುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲು ವಾ ನಮುನೆದ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಲ್ಲಿಲಾ ನಡಪಂದ್. ಆಂಡ ಅಮಾಸೆದಾನಿ ಕಡಲ್, ಸುದೆಕ್ ಲೆಡ್ ಅಮಾಸೆ ಮೀಯೆರೆ ಪೋಪೆರ್. ಅಮಾಸೆದ ತೀರ್ಥ ಮೀಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕಾರಿಂಜದ ಶಿವ-ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನೊಡು ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆದ ತೀರ್ಥ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನವು.

ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆ ತುಳುವೆರೆಗ್ ಕೈಪೆ ಪರ್ದ್ ಚೀಪೆ ತಿನ್ಪುನವು. ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆದ ಕಸಾಯೊಗು ಪುಲ್ಯಕೊಲೊಗು ಬಿರ್ದುಲಿ ಪೋದು ಕೆತ್ತೆನ್ ಕಲ್ಲ್‌ಡ್ ಗುದ್‌ದ್ ದೆಪ್ಪುವೆರ್. ಮರತ ಮುದೆಲ್‌ಡ್ ಉಂತುದು, "ಮರ್ದಾಯಿ ಮರ್ದ್ ಪೂರಾ ಈ ಮರಕ್ಕ್ ಬತ್ತ್ ಸೇರಡ್," ಪಂದ್ ನಟ್ಟುವೆರ್. ಕಸಾಯೊಗು ಎಡ್ಡೆಮುಂಚಿ, ಓಮ, ಬೊಲ್ಲುಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ದ್ ಕಡೆದ್ ಬೊಲ್ಕಲ್ಲ್‌ದ ವಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ದು ಪರುವೆರ್. ಕೈಪೆ ಕಸಾಯ ಪರ್ದ್ ಐಕ್ ಚೀಪೆ ಬಾಯಿಗ್ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೆರ್. ವಂತೆ ಪೊರ್ತಾನಗ ಮೆಂತೆ ತಾರಾಯಿ ಕೂಟುದು ಮಲ್ದಿನ ಬೊಲಂತೆದ ಗಂಜಿಗ್ ಬೆಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಕೂಟುದು ಪರುವೆರ್. ಕಸಾಯದ ಉಷ್ಣೊಗು ಮೆಂತೆ ಗಂಜಿದ ತಂಪುಲಾ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ರಾತ್ರೆಗ್ ನಂಬಿ ದೈವೊಲೆಗ್ ಅಡುಬಲಸುನ ಸೈತಿನಕಲೆಗ್ ಪದಿನಾಜಿ ಇರೆ ಬಲಸುನ ಕ್ರಮಲಾ ಉಂಡು. ಆತೇ ಅತ್ತ್ ನಟ್ಟಿ ನಡ್ತಿನ ಕಂಡೊಗು ಕಾಯೆರ್ದ ಕೋಲು ಊರ್ದು ಪೊಟ್ಟೆ ಆಪಿ ಕೆಯಿಕ್ ಜನಕುಲೆನ ಕಣ್ಣ್ ಬೂರಂದಿನ ಮೂಲಿಗೆದಂಚಿನ ಕ್ರಮಲಾ ಉಂಡು.

ಅಮಾಸೆದ ಆಚರಣೆಲಾ ತುಳುನಾಡ್ ಒರ್ಮೆಲಾ ಒಂಜೇ ಲೆಕ ಇಜ್ಜಿ. ಅಮಾಸೆದಾನಿ ದಾನ ಕೊರ್ಪಿ ಕ್ರಮಲಾ ಉಂಡು. ಐನ್ ಬಗೆತ ಕಾಡ್‌ದ ಪೂ, ಮೂಜಿ ಬಗೆತ ಧಾನ್ಯ, ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ, ಐನ್‌ಗ ಗುಂಪು ಜಪಬಚ್ಚಿರೆ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಾಸ್, ಬಜ್ಜೆಯಿ, ಗಂಧ, ಬತ್ತಿಲೆನ್ ಕದೊಳಿದ ಇರೆಟ್ ದೀದ್ ತುದೆ ಬರಿಕ್ ಪತೊಂದು ಪೋಪೆರ್. ತುದೆಟ್ ಚೌಳಿ ಮೀದ್ ಕಂತಿ ದಾನೊನು ಮಾತೆರೆ ತರೆಕ್ ತೊರತ್ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಇಲ್ಲ ಗುರ್ಕಾರೆ ಒಡ್ಡ ನೀರ್‌ಡ್ ಬಡ್ಪೆ. ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡೊಂದು ದಾನ ಪಾಡ್ನೆನ್ ಪಿರ ತೂವಂದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರೊಡು. ಬನ್ನಗ ಸಾದಿಡ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಫಲತ ಮರಕ್ ಲೆಗ್ಬಲಿ ಬರ್ಪೆರ್. ಸಾದಿಡ್ ತಿಕಿನ ಪೇರ್‌ದ ಮರತ ಗೆಲ್ಲ್ ಕಡ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆರ್. ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ್ ಕಾಂಡೆದ ಮರ್ದ್ ಪರ್ಪಿ ಕ್ರಮಲಾ ಉಂಡು.

ಈ ಲೇಖನ ಓದಿದ್ದೀರಾ?: ಬಹು ಕರ್ನಾಟಕ - ಅರವು | ಅರವು ಪೇಸ್ರೋಗೋ ಮಾಡ್ ಶೀಷೇವಿ ತಿನ್ನ್ರೋಗೋ ಶಾನ‌ ಜನು ಇಕ್ರಾಗಾ

ಆಟಿಡ್ ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನಿ ಕಳಂಜೆ. ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದಕುಲು ಕಳಂಜನ ಏಸ ಪಾಡ್ದ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಮಾರಿ ಕಳೆಪಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಕೆಂಪುದ ಅಂಗಿ, ಒಲಿತ ತತ್ರ, ಮೋನೆಗ್ ಪೂಜಿನ ಬೊಲ್ದು ಕಪ್ಪುದ ಏಸ, ಕೈಟ್ ತೆಂಬರೆ ಪತ್ ದಿನ ಪ್ರಾಯದ ಪೊಂಜೊವು ಇಜಿಂಡ ಅಂಜೊವು ಕಳೆಂಜನ ಪದ ಪನೊಂದು ಬರುವೆರ್. ಬತ್ತಿನಕಲೆಗ್ ತಡ್ಪೆಡ್ ಅರಿ, ತಾರಾಯಿ, ಸಾಂತಾನಿ, ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ದೆಯಿ, ಬಜಿಲ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಇಲ್ಲ ಗುರ್ಕಾರನ ಯಜಮಾಂದಿ. ಆಟಿ ಕಳೆಂಜೆ ಪನ್ಪಿ ಪದ ಇಂಚ ಉಂಡು. ಓಲೆ ತತ್ರೊನು ತಿರ್ಗಾವೊಂದು ನಲಿತೊಂದುಪ್ಪಿ ಮಾನಿ ಪನ್ಪಿ ಪಾತೆರ ಇಂಚ ಉಂಡು.

"ಆಟಿಡ್ ಬತ್ತೆನೋ ಕಳೆಂಜೆ ಮಾರಿ ಕಳೆಪೆನೋ
ಮೂಡಾಯಿದ ಮಾರಿನ್ ಮೂಡಾಯಿಗ್ ಕೊಂಡೇಪೆನೋ
ಆಟಿಡ್ ಮುಪ್ಪ  ದಿನೊ ಮಾಮಿ ಬುಡಾರೊ
ಬಾರೆದ ಕಂಡೆ ತಿಂದೆ ಕಳೆಂಜೆ ಬಂಜಿ ಬಳತ್ತ್ಂಡೆ
ಮೂಂಡಿದ ಕಂಡೆ ತಿಂದೆ ದೊಂಡೆ ಮೂರೊಂಡೇ
ಕಳೆಂಜೆ ಕಣ್ಣ್‌ಡ್ ತೂಪೆನೋ ಅಡ್ಡ ಬುಳೆತ್ತೇನೋ
ಮೂಡಾಯಿ ಕಳೆಪೆನೋ ಕಳಂಜೆ ಮಾರಿ ಕಳೆಪೆನೋ
ಮೂವೊಡುದ ಸಾಂತಾನಿ ನಟ್ಯೆನೋ ಕಳೆಂಜೆ
ಈವೊಡುತ ಪೆಲತ್ತರಿ ನಟ್ಯೆನೋ
ಬಾಕಿಲ್ ಬಾಕಿಲ್ ಪೋಪೆನೋ ಕಳೆಂಜೆ ಮಾರಿ ಕಳೆಪ್ಪೇನೋ
ಆಟಿಡ್ ಬತ್ತೇನೋ ಕಳೆಂಜೆ ಸೋಣೊಡು ಪೋಪೆನೋ..."

ಇಂಚ ಪನೊಂದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೋದು ಅರಿ ತಾರಾಯಿದ ಪಡಿಯರಿ ಪತೊಂದು ಪೋಪೆರ್. ಮರಿಯಲದ ಸೀಕ್ ಸಂಟಡದ ಮಾರಿನ್ ಕಳೆಂಜೆ ಕೊನೊಪೆ ಪನ್ಪಿ ಕಾರಣೊಗಾದ್ ಆಯಗ್ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ ಬತ್ತಿನಾಯಗ್ ತಡ್ಪೆಡ್ ಅರಿತಾರಾಯಿ ಕೊರುವೆರ್. ಆಟಿ ಆ ಮಟ್ಟ್‌ಗ್ ಮಾತ ಜನಮಾನಿನ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಾದ್ ಕುಟುಮೊನು ಪುಂಡಿದುಲಯಿ ದೀವೊನ್ಬೆರ್. ಬಡವು ಬಕ್ಕ ಬಂಜರ್ ಉನ್ಪಿನ ಗೇನದ ಪೊರ್ತು ಆಟಿ. ಬಚ್ಚೆಲ್ ಬಕ್ಕ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ರಡ್ಡ್ ಲಾ ಒಟ್ಪಾಪಿ ತಿಂಗೊಲು. ದೊಂಬು ಬಕ್ಕ ಬರಸ ರಡ್ಡ್ ಲಾ ಒಟ್ಟಾಪಿನಿ ಮೂಲು. ಬದ್ಕ್ ಬಕ್ಕ ಸಾವುದ ಅರ್ಥ ನಾಡೊಕದು ಪೋಪಿನ ತಿಂಗೊಲು. ಅವುಲು ಬಡವುಲಾ ಉಂಡು.

Image

ಆಟಿಡ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಚೆನ್ನೆಮಣೆ. ಜೋಡುಪೆರ್ಗ, ಚೆನ್ನೆ, ಅರಸು ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂಚ ಪಾಕ ಆಟೊಲೆನ್ ಗೊಬ್ಬೆರ್. ಒಂಜೊಂಜಿ ಆಟೊಗುಲಾ ಮಸ್ತ್ ಅರ್ಥ ಉಂಡು. ಆತೇ ಅತ್ತ್ ಆಟಿಡ್ ಸೈತಿನಕಲೆ ಮದಿಮೆಲಾ ನಡಪುಂಡು.

ಒಂಜೇಲೆಕ ಬರ್ಸ ದೊರಿಯೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಮಣ್ಣ್ ಸದು ಆದ್ ಚಳಿ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸದ ಪೊರ್ತುಡು ಜುವ ಬೆಪ್ಪು ಒರಿಯೆರೆ ತೇವು, ತಜಂಕ್, ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿರ್, ಕಣಿಲೆ, ಪದೆಂಗಿ, ಬೋಲೆ, ಸಾಂತಾನಿ, ನೋಕಟೆ, ಪುಲ್ಕಟ್ಟೆ, ರಚ್ಚ, ಗೂಂಜಿ, ಪೆಲತ್ತರಿ, ತೇಟ್ಲ,ನುರ್ಗೆ, ಅಡು ತಿಂದ್ ನಮುನೆ ನಮುನೆದ ಕಾಯಿ ಕಜಿಪು ಅಡ್ಯೆ ತಿನಿಯೆರೆ ಮಾತೆರ್ಲಾ ತೊಡು ಬುಡ್ಪಿ ಕಾಲ ಉಂದು.

ಈತ್ ಪೂರಾ ಪಂಡ್‌ದ್ ಆಟಿದ ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಲ್‌ನ ಬಗೆಟ್ ಪಂಡ್ ಜಿಡ ಎಂಚ. ಪೊಸತ್ ಮದಿಮೆ ಆಯಿ ಪೊಣ್ಣು ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪಿನ ಆಟಿ ತಮ್ಮನ ಬಾರಿ ಗೌಜಿದವು. ಒಂಜಿ ಆಟಿಡ್ ಪೊಣ್ಣಗ್ ಬಂಜಿದ ನೀರ್ ಉಂತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ, ನನೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣ ಬದ್‌ಕ್ ಗೊಂಜಿ ಏವುದೆಪ್ಪು ದಾಂತಿ ಬೆಪ್ಪುದ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲದ ಅರ್ಕಿಲ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪನ್ಪಿ ಗೇನ ಮುಲ್ತವು.

ಆಟಿಡ್ ಮರ್ಮಲ್ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲ್ ಪೋಯಿಜಲ್ಡ ಮಾಮಿನ ಕಣ್ಣ್ ಪುಡವು ಪನ್ಪೆರ್. ಆಂಡಲಾ ಆಟಿಡ್ ಪೊಸಮದಿಮಾಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ವರ್ಸೊಗೊರ ಅಟ್ಟದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡ್ ಇತ್ತಿನ ಬಲೆ ಕಜವು ದೆತ್ತ್‌ದ್ ವರ್ಸಲಾ ಆಟಿ ಪಿದಯಿ ಪಾಡುನ ಕ್ರಮಲಾ ಉಂಡು. ಇಂಚ ಆಟಿ ತುಳುವೆರೆ ಬದ್‌ಕ್‌ದ ಗೇನೊಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮುನೆಡ್ ಜನಕುಲೆನ್ ತೆರಿಯೊನ್ನ ಬದ್‌ಕ್‌ದ್‌ ಗೇನೊನು ಮೊಡೆಯೊನ್ನ ಬೇಲೆನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದುಂಡು. ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆದ ಪುರ್ಸೊತ್ತು, ಬಚ್ಚೆಲ್, ಬಡವು, ಬಡಪತ್ತ್‌ದ ಎಕ್ಕಂದೇಲ್ ಅರ್ಗಂಟ್, ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೆತೆ ಗೋನೊಡು ಆಟಿ ಕರಿಯೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೂರ್ಯನ ನಡಕೆದ ಸಂಕ್ರಂದಿ, ಚಂದ್ರನ ನಡಕೆದ ಪುಣ್ಣಮೆ, ಅಮಾಸೆ ಇಂಚ ತೆರಿಯೊನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಸಂಗತಿಲು ಉಲ್ಲಾ. ಐನ್ ತೆರಿಯೊಂದು ಬದುಕುನ ತುಳುವೆರೆನ ಮಲ್ಲ ಗೇನ.

ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು?
0 ವೋಟ್