ಬಹು ಕರ್ನಾಟಕ - ತುಳು | ತುಳುವೆರೆ ಚೌತಿದ 'ಜ್ಯೋತಿರ್ ಕೋಲು'

ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಕರಾವಳಿಯ ಮನೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವ ಈ ಹಬ್ಬವು ತಿಂಡಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕಿಂತಲೂ ಧಾನ್ಯದ ಫಲವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವಂತಿಕೆಯನ್ನೂ ಸಮೀಕರಿಸುವಂತಹುದು. ನೆಲಮೂಲದ ಆರಾಧನೆ, ಬಹುತ್ವದ ತತ್ವಗಳು ಈ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ

ಚೌತಿದಾನಿ ಬಯ್ಯಗ್ ಬಂಜರ ಉಂದು ಬೆರಿ ಸರ್ತ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ನಗ ಇರ್ಶಾದ್‌ನ ಫೋನ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಕಾಮರ್ಸ್ ಓದುದು ಇತ್ತೆ ಪೇಪರ್ಡ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಬರೆಪಿನ ಬರವುದಾಯೆ ಆ ಜವನಿಯೆ. ಒಂಜಿ ಕಾಲೊಡು ಯಾನ್ ರಡ್ಡ್ ಅಕ್ಸರ ಕಲ್ಪಾದಿನಾಯೆ. ಆಯಗ್ ಕೇನೆರೆ ಇತ್ತಿನಿ ಈತೆ. ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಇಲ್ಲದಕುಲು ಚೌತಿಗ್ ದೀತಿನ ಗಣಪತಿಡ್ ದೇವೆರೆನ ಮೂರ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ. ಮೂಲು ಉಪ್ಪುನು ಕರ್ಂಬುದ ಕೋಲು! ರಥ ಪೂ ನಾಲ್ ಮೂಲೆಗ್ ಕಟ್ ದ್ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆದ ಎದುರು ದೀತೆರ್, ಅವು ದಾದೆ ಪಂದ್ ಕೇಂಡೆ. ತೆರಿಯಂದಿನೆನ್ ಕೇಂದ್ ಪಿಂದೊನ್ನ ಆ ಜವನಿಯನ ಪಾತೆರಕತೆ ಕೇಂದ್ ಉಂದೆನ್ ಬರೆಯೆರೆ ಪಿದಡಿಯೆ. ಪರಪುದ ಬಗೆಟ್ ಎಲ್ಯ ಜವನಿಯೆರ್ ತೆರಿಯೆರೆ ಪಿದಾಡುನ ಗೇನ ಮಲ್ಲವು. ಎನ್ನ ದೇವೆರ್ ಧರ್ಮದ ಪುದರ್ಡ್ ಎಂಚೆಂಚಿನನಾ ಅವಾಂತೊರೊಲು ನಡತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಗ ಈ ನಮುನೆದ ನಡಕೆಲು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ನಡಕೆ ಪಂದ್ ಗೆಲ್ಮನ ಆಂಡ್.

Eedina App

ಊರು ಪೂರಾ ಗಣಪತಿನ ಪೆಂಡಾಲುಲೆನ್ ಪಾಡ್ದ್ ಗೌಜಿ ಗದ್ದಲೊಲು ನಡತೊಂದು ಇತ್ತಿ ಈ ಪೊರ್ತು ತುಳುವೆರೆ ಗಣಪತಿದ ಆರಾಧನೆದ ಕ್ರಮೊ ಬೇತೆನೆ ಉಂಡು. ಗಣಪತಿ ಪರ್ಬದ ಆರಾಧನೆ ಲೋಕ ಪೂರಾ ನಡತೊಂದು ಉಪ್ಪೆರೆ ಕಾರಣ ನಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳವಳಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೆಲೆತ ಪರ್ಬ ಮಾತೆರೆನ್ಲಾ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿದ ಉಲಯಿ ಕನತ್ಂಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೇಳಿಕೆದ ನಡುಟು ಅಲ್ಲಲ್ಪ ಆರಾಧನೆದ ಕ್ರಮೊಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರೊರ್ಮೆ ಊಂಡು. ಐಟ್ ತುಳುವೆರೆನ ಚೌತಿದ ಆರಾಧನೆ ಆದಿಮ ಜಗತ್ತ್‌ಗ್ ಸಂಬಂಧ ಮೊಡೆವುನವು. ಪರಪೋಕುದ ಪರತಿರಿಟ್ ಜನಮಾನಿಗ್ ಈ ಮಣ್ಣ್ ಬಕ್ಕ ಬುಲೆತ ಬಗೆಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಗೇನೊಲೆನ್ ಪನ್ಪುಂಡು. ತುಳುನಾಡ್ ದೈವಾರಾಧನೆಗ್ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನವು. ಮೂಲು ತಿಂಗೊಲು ತಿಂಗೊಲು ಬರ್ಪಿ ಚೌತಿಗ್ ದೈವೊಲೆಗ್ ಚೌತಿಪರ್ಬ ಕರಿಪುನ ತುಳುವೆರ್ ಸೋಣ ತಿಂಗೊಲುಡು ಬರ್ಪಿ ಚೌತಿಗ್ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ ಎದುರು ಉಪ್ಪುನ ತುಳಸಿಕಟ್ಟೆದ ಎದುರು ದೇವೆರ್ ದೀಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಐತ ತಯಾರಿ ಅಷ್ಟೆಮಿ ಕರೀನೆ ಸುರುವಾಪುಂಡು. ಇಲ್ಲ ಉಲಯಿ ಪುಂಡಿ ಅರಿ ದಾಂತಿ ಬಡವೆರ್ 'ಅಷ್ಟೆಮಿಯಾ ಗುಂಡೆಮಿಯಾ' ಪಂಡೆರ್ಡಲ ಅಷ್ಟೆಮಿ ಚೌತಿಗ್ ಕಡೆಪಿ ಕಲ್ಲ್‌ಗ್ ಪಾವು ಅರಿಯಾಂಡಲ ಪಾಡ್ದ್ ಕಡೆವೊಡೇ. ದುಂಬು ಅಷ್ಟೆಮಿ ಚೌತಿಗ್ ಭೂಮಿ ಇತ್ತಿನಕುಲು ದಾಂತಿನಕಲೆಗ್ ಬೆಂದ್ ತಿನ್ಪಿನಕಲೆಗ್ ಅಷ್ಟೆಮಿ ಚೌತಿದ ಮರ್ಯಾದಿ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಸೇರ್, ರಡ್ಡ್ ಸೇರ್ ಅರಿಯಾಂಡಲ ಕೊರ್ದು ಮೇಲ್‌ಡ್ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಾಂಡಲಾ ಕೊರುವೆರ್. ಮಲ್ಲ ಗುತ್ತು ಬರಿಕೆದ ಇಲ್ಲಡ್ ಕಲಸೆ, ಮುಡಿ ಅರಿ ಪಾಡ್ದ್ ಅಡ್ಯೆ ಮಲ್ತೆರ್ಡ ಪಾಪದಕುಲು ಸೇರ್ ಅರಿಯಾಂಡಲಾ ಪಾಡ್ದ್ ವರ್ಸೊಗೊರ ಮಲ್ಪುನ ಅಡ್ಯೆಡ್ ಮೂಡೆ, ಸೇಮೆದಡ್ಯೆ, ಕೊಟ್ಟಿಗೆನ್ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಬಂಜರ ತಿನುವೆರ್. ತರಿಲೆ ಚೌತಿ ಪೋದು ಅಡ್ಯೆದಡೆ ಬತ್ತೆ! ಅವುಲಾ ಪರ್ಬದ ಒಂಜಿ ಪಾಲೇ ಅಂದ್.

ಮುರಾನಿ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ಉಪ್ಪುನಗ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪರತ್ ಚೀರವು ಪತೊಂದು ಸಾದಿಯೆ ಪೋವೊಂತೆರ್. ಅಷ್ಟೆಮಿ ಬತ್ತ್ಂಡತ ಮಗ, ಇಲ್ಲಡ್ ಅರಿ ದಾಲಾ ಇಜ್ಜಿ,ರೇಶನ್‌ದ ಅರಿಯಾಂಡಲಾ ಕನವೊಡ್ಡ ಕಾಸ್ ಬೋಡತ್ತ. ಸರಕಾರದ ಕಾಸ್ ರುಯಿಯಾ ತಾರನಾ ಬರ್ಪುಂಡು, ಅವು ಬೈದ್ಂಡಾ ತೂಕ ಪಂದ್ ಪೋಯೆ. ಅವುಲಾ ಬೈಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂದ್ ಎತೆ ಪಾತೆರ್ಯೆರ್. ಪಂಡ ಅಷ್ಟೆಮಿ ಚೌತಿಗ್ ಬಂಜರ ಉನ್ಪಿನ ಕೊದಿಟ್ಟ್ ಆರ್ ಅಂಚ ಪಂಡೆರ್. ಬಡವೆರೆಗ್ ಇನಿಲಾ ಅಷ್ಟೆಮಿ ಚೌತಿದ ಪರ್ಬೊಲು ಗೌಜಿ ಗದ್ದಲೊಡ್ದು ಬಂಜರ ಉನ್ಪಿನ ಅಂಗಲಪ್ಪುದ ದಿನೊಕುಲು. ಅಂಚಾದೆ ದುಂಬು ಕೊಂಬು ವಾದ್ಯದಕುಲು ಇಲ್ಲ್ ಇಲ್ಲ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಕೊಂಬು ವಾದ್ಯ ಉರಿತ್‌ದ್ ಪುಂಡಿ ಅರಿ ಕೊನೊವೊಂತೆರ್. ಸೋಣ ತಿಂಗೊಲುದ ಪರ್ಬೊಲು ಬತ್ತ್ಂಡ್ ಪನ್ಪಿ ಲೆಪ್ಪು ಉಂದು. ಬ ಆತೇ ಅತ್ತ್ ಬಡಪತ್ತ್‌ದ ಬಡವು ಕಟ್ಟ್ ಕಟ್ಟಲೆಡ್ ಬೈದಿನಿ ಅಂಚಾದೆ.

AV Eye Hospital ad

ಅಟಿಲ್‌ದ ಸಂಗತಿ, ಬಡವುದ ಸಂಗತಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ್ ಈ ಪರ್ಬೊಲು. ಈ ಪರ್ಬದ ಆಚರಣೆದ ಪಿರವುದ ಅರ್ಥೊಲೆನ್ ವಂತೆ ಪಿಂದೊನೊಡು ಆಪುಂಡು. ಚೌತಿಗಾದ್ ಅಷ್ಟೆಮಿ ಕರಿನೆ ಮೂಜಿ ಬಗೆ ಇಜಿಂಡ ಐನ್ ಬಗೆತ ಧಾನ್ಯೊಲೆನ್ ಜಾಲ ಮುಂದಿಲ್ದ ಮಣ್ಣ್ ವಂತೆ ಗರ್ತ್‌ದ್ ಪುಂಡಿ ಬಿತ್ತ್ ಪಾಡೊಂತೆರ್. ಐತ ಮಿತ್ತ್ ಒಂಜಿ ಬಿಸಲೆ ಕಂಕನೆ ಪಾಡ್ದ್ ಒಂಜಿ ಪತ್ತ್ ಪದ್ರಾಡ್ ದಿನ ಬುಡ್ನಗ ಐಟ್ ನಡುಬಿರೆಲ್ ದಾತ್ ಎತ್ತರದ ಮಂಜಲ್ ಬಣ್ಣದ ದೈಕುಲು ಮಿತ್ತ್ ಬರ್ಪ. ಅವು ತೂಯೆರೆಲಾ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು. ನಾಲ್ ಇರೆ ಬಕ್ಕ ಬಿತ್ತ್ ಡಪ್ಪ ಐತ ಬೊಲ್ದುದ ದಂಟ್ ತೂನಗ ಮೈ ಇರ್ಮೆನ ಆಪುಂಡು.    ಐನ್ ಚೌತಿದಾನಿ ದೇವೆರೆ ದೀಯೆರೆ ಆನಗ ಪೊರ್ತ್‌ದ್ ಎಲ್ಯೆಲ್ಯ ಕಟ್ಟ್ ಕಟ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಉಂದು ಚೌತಿದ ಪೂಜೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯವಾದ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಪೂ. ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಕರ್ಂಬು ಅಗತ್ಯ ಬೋಡು. ದೇವೆರ್ ದೀಯೆರೆ ಕರ್ಂಬು ಪೊರ್ಲುಡು ಪೆರೆಸ್‌ದ್ ಮುಂಗೈದಾತ್ ಉದ್ದೊಗು ಕಡ್ತ್‌ದ್ ಚೀಲ್ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ನಾಲ್ ಮೂಲೆಡ್ ಒಂಜೆಕೊಂಜಿ ಕೀಲ್ದಂಚ ದೀಯೆರೆ 24 ಚೀಲ್ ಕೋಲು ಬೋಡು. ನಾಲ್ ಮೂಲೆಡ್ ಆಜಿ ಅಟ್ಟಿ ಪನ್ನಗ 24 ಕೋಲು ಆಪುಂಡು. ಅವ್ವತ್ತಂದೆ ಬೊಲಂತೆ ಅರಿತ ಚಪ್ಪೆ ತೆಲ್ಲವು, ಚಪ್ಪೆ ಉರ್ದು ದೋಸೆ, ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ ಉಂದೆನ್ ಪೂರಾ ಆ ಕರ್ಂಬುದ ಅಟ್ಟಿದ ಮಿತ್ತ್ ಕೊಡಿ ಇರೆಟ್ ಬಲಸುವೆರ್. ಮಿತ್ತ್‌ಡ್ ಈ ಧಾನ್ಯದ ಪೂಕುಲೆನ್ ದೀಪೆರ್. ಮನೆ ಇಜಿಂಡ ಸ್ಟೂಲ್‌ದ ಮಿತ್ತ್ ದೀಪಿನ ಈ ದೇವೆರೆಗ್ ಎದುರಾದ್ ರಡ್ಡ್ ಉದ್ದದ ಕರ್ಂಬುದ ಕೋಲು 'ಜ್ಯೋತಿರ್ ಕೋಲು' ದೀಪೆರ್. ಐತ ಬರಿಟ್ ಗಣಪತಿಗ್ 'ಸುತ್ತೆ' ದೀಪಿನ ಕ್ರಮಲಾ ಉಂಡು. ಕೊಡಿ ಬಾರೆದ ಇರೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ ಅರಿ ಪಾಡ್ದ್ ಐತ ಮಿತ್ತ್ ಒಂಜಿ ಕಲೆತಿನ ತಾರಾಯಿ ದೀದ್ ಐತಮಿತ್ತ್ ಬಚ್ಚಿರೆ, ಬಜ್ಜೆಯಿ, ಕೇಪುಲದ ಪೂ ಪೊಸಕುಂಟು - ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಬೈರಾಸ್ ದೀದ್ ಗಣಪತಿ ಪನ್ಪೆರ್. ತುಳಸಿದ ನಾಲ್ ಸುತ್ತ ಕರ್ಂಬುದ ಕೊಡಿನ್ ಊರ್ದು ನಾಲ್ ಸುತ್ತಲಾ ಬಾರೆದ ಬಲ್ಲ್‌ಡ್ ಕುಕ್ಕುದ ಪೆಲತ್ತ ಇರೆನ್ ಸುರಿದ್ ನಡುಕು ಗುಡ್ಡೆದ ಕಾಟ್ ಪೂ, ಮಿಟಾಯಿಪೂ, ಕೇಪುಲ ಪೂತ ಒಟ್ಟುಗು ಕೊಡಿಕ್ ರತಪೂತ ಗೆಲ್ಲ್‌ನ್ ತಿಕ್ಕಾವೆರ್. ಉಲಯಿದ ಅಟಿಲ್ ಆಯಿನೆ ತುಳಸಿಕಟ್ಟೆದ ಎದುರು ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಟುಮ ಸಂಸಾರ  ಉಂತುದು ಕೈಮುಗಿದ್, ರಡ್ಡ್ ಪಾತೆರ ಪನೊಂದು ದೇವೆರೆಡ ನಟ್ಟುವೆರ್ ಕೈಮುಗಿದ್ ದೀತಿನ ದೇವೆರೆನ್ ಕಂತ್‌ದ್ ಇಲ್ಲದ ಚಾವಡಿಡ್ ದೀದ್ ಉಲಯಿ ಬತ್ತ್‌ದ್‌ಲಾ ಅಡ್ಡ ಬೂರೆರ್. ಈ ಸಮಯೊಡು ಕಂಡೊಡು ಬುಲೆ ಕೊರಲ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಪೊಟ್ಟೆಡ್ ಪೇರ್ ದಿಂಜಿದುಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಬುಲೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೈಸೇರಡ್ ಪಂದ್ ಪನ್ಪಿ ಮಲ್ಲ ಗೇನ ಅಕಲೆನವು. ಆನಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಸೀಯನದ ವನಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಉಂಡುದಾಯಿನೆ ದೇವೆರ್ ದೀನೆನ್ ದೀಯಿನ ಹಿರಿಯೆರೆ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಕರ್ಂಬು ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯೊನು ಪಟ್‌ದ್ ತಿನುವೆರ್. ದುಂಬು ಚೌತಿದಾನಿ ಪುದ್ದರ್ ಉನ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ. ಚೌತಿ ಕರಿದ್ ಬರ್ಪಿ ನೋಂಪುಗು ಇಲ್ಲ್ ದಿಂಜಾದ್ ಪುದ್ದರ್ ಉನುವೆರ್. ಚೌತಿದಾನಿ ಪುದ್ದರ್ ಉಂಡುಂಡ ಬಕ್ಕೆಟಿ ಪನುವೆರ್. ಪಂಡ ಗಣಪತಿನ ಬಂಜಿಗ್ ಪಾಡಿನಾತ್‌ಲಾ ಮುಗ್ಯಂದಿನಂಚೆನೆ ಬುಲೆತ ಸಂಪೊತ್ತು ಏತ್ ಬತ್ತ್ಂಡಲಾ ಮುಗಿದ್ ಪೋಪುಂಡು ಪನ್ಪಿ ನಂಬಿಕೆಲಾ ಇತ್ತ್ಂಡ್.

ಈ ಲೇಖನ ಓದಿದ್ದೀರಾ?: ಬಹು ಕರ್ನಾಟಕ - ತುಳು | ಆಟಿ ಪೆಲಕಾಯಿ ನಂಜಿ ಮಗಾ ಅಮ್ಮೆ ಬತ್ತೆನಾ ತೂಲೆ ಮಗಾ

ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕ್‌ದ  ಪರತಿರಿನ್ ತೂಂಡ ಬೆನ್ನಿದ ಪರಪುಡು ಮಸ್ತ್ ಉಲತಿರ್ಲ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್. 'ಲೋಕಾಯತ'ನ್ ಓದುನಗ ತಿಕ್‌ದಿ ಗೇನ ಒಂಜಿ ನೆಂಪಾಪುಂಡು. ಬೆನ್ನಿದ ಪರಪುಡು ದುಂಬು ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುನಗ ತಂತ್ರ ವಿದ್ಯೆಲಾ ಆಚರಣೆಡ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್‌ಗೆ. ಎಡ್ಡೆ ಬುಲೆ ಬರೊಡ್ಡ ಆಣ್ ಪೊಣ್ಣ್  ಒಂಜಾವೊಡು. ಆ ನೆತ್ತೆರ್ ಬೂಮಿಗ್ ಬೂರೊಡು ಪಂದ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್‌ಗೆ. ಒಂಜಿ ಅರ್ಥೊಡು ಅವು ಮಣ್ಣ್‌ದ ಪೂಜೆ. ಕಾಲ ಕರಿನಗ ಈ ಕ್ರಮೊಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ವರೂಪೊನು ಪಡೆವೊಂಡು. ಇನಿ ಗಣಪತಿನೊಟ್ಟುಗು ಗೌರಿನ ಆರಾಧನೆಲಾ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಪಡೆತ್ಂಡ್. ಗೌರಿ ಪಂಡ ಮಣ್ಣ್ ಪಂದ್ ತೆರಿದಿಕುಲು ಪನ್ಪೆರ್. ಐನ್ ಪೊಣ್ಣಾದ್ ಅಪ್ಪೆ ಆದ್ ನಂಬೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ಬಕ ಮಗನ ಪೂಜೆ ಪಂದ್ 'ಗೌರಿ ಗಣೇಶೆ' ಪಂದ್ ಪಂಡೆರ್ಡ ತುಳುವೆರೆಗ್ ಗೌರಿನ ಆರಾಧನೆದ ಸ್ವರೂಪ ಓಲುಲಾ ತೋಜುಜಿ. ಅಪ್ಪೆ ಮೂಲಕಟ್ಟ್ ದಕುಲು ಅಪ್ಪೆನ ಮಣ್ಣ್‌ದ ಆರಾಧನೆ ಬುಡಿಯೆರಾ ಪಂದ್ ಕೇಂಡ ಚೌತಿದಾನಿ ದೇವೆರ್ ದೀನಗ ದೀಪಿನ ರಡ್ಡ್ ಜ್ಯೋತಿರ್ ಕೋಲುಲೇ 'ಗೌರಿ ಗಣೇಶೆ' ಪಂದ್ ಕೆಲವು ಪರತರೆತ ತೆರಿನಕುಲು ಪನ್ಪೆರ್. ಉಂದು ಜನಪದೆರೆನ ನಂಬೊಲಿಗೆಲಾ ಅಂದ್. ಬಕ್ಕ  ಸುಳ್ಯ, ಪುತ್ತೂರುದ ಕಡೆಟ್ ಗೌರಿನ್ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣ್‌ದ ಎಲ್ಯ ಮುದ್ದೆದಂಚ ಮಲ್ತ್ ಗಣಪತಿ ಆರಾಧನೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪೆ ರ್ ಪರಪುದ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿದಿನ ಪೂವಪ್ಪ ಕಣಿಯೂರು. ಆಂಡ ಸುಳ್ಯ ಪುತ್ತೂರುಡು ಉಪ್ಪುನು ಅಳಿಯಕಟ್ಟ್ ಅತ್ತ್ ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟ್. ಪಂಡ ಅವುಲು ಉಪ್ಪುನ ತುಳುಗೌಡೆರೆಗ್ ಆಣ್ ಜೋಕುಲೆಡ್ದ್  ಸಂತೇಸಿ ದುಂಬರಿಯುಂಡು. ಇಂಚ ಊರೊರ್ಮೆಲಾ ಒಂಜೇ ನಮುನೆಡ್ ಆಚರಣೆಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ ಪನಿಯೆರೆ ಆಪುಜಿ. ಉಂದು ಈ ನೆಲತ ಗುಣ. ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಒಂಜೇ ನಮುನೆಡ್ ಇಜ್ಜಿ. ಪರಪುದ ತೆರಿಪು ತೆರಿಯೊಂದು ಪೋಯಿಲೆಕನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಲ ಮರ್ಗಿಲ್‌ದ ಸತ್ಯೊಲು ತೆರಿಯೊಂದು ಬರ್ಪ. ಅಪಗ ತಿಕ್ಕುನ ಉಮೇದ್ ಕುಡೊಂಜಾತ್ ಪ್ರಶ್ನೆಲೆನ್ ನಮ್ಮ ಎದುರು ದೀಪುಂಡು. ಉಂದು ಕುಡೊಂಜಾತ್ ಪೊಸಗೇನೊಲೆನ್ ನಂಕ್ ಕೊರು ಅತೆ.

ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು?
1 ವೋಟ್
eedina app