ಬಹು ಕರ್ನಾಟಕ - ತುಳು | ತುಳುವೆರೆ ಮಾರ್ನೆಮಿದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ

ಹುಲಿ ಕುಣಿತವು ತುಳುವರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅನನ್ಯತೆಗಳಲ್ಲೊಂದು. ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಜೊತೆಗಿನ ಹುಲಿ ಆರಾಧನೆಯು ಜನಪದ ಮೂಲದ್ದಿರಬೇಕು. ಹುಲಿ ಕುಣಿತದ ಇತಿಹಾಸ, ಬದಲಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿನ ಸ್ವರೂಪ, ಗತ್ತು-ಗೈರತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹ. ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ, ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆಯ ಸಂಗಮದ ಈ ವಿಶೇಷ ಜನಪದ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಕಲಾಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಿದೆ

ಊರು ಪೂರಾ ಮಾರ್ನೆಮಿದ ಗೌಜಿ ನಡತೊಂದುಂಡ್. 'ಮೈಸೂರುದ ನವರಾತ್ರಿ' ಪಂಡ ಲೋಕ ಒರ್ಮೆಲಾ ಪುದರ್ ಪೋತಿನವು. ಐನ್ ತೂಯೆರೇಂದೆ ಜನಕುಲು ಬರುವೆರ್. ಇಂಚಿಪೊಗು 'ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ' ಪಂದ್ ಸುರುವಾಪಿನೆತ್ತ ದುಂಬು ತುಳುವೆರೆ ಮಾರ್ನೆಮಿಲಾ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಲಾ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಪೊಣ್ಣನ್ ಪೂಪೂಜನ ಮಲ್ಪುನ ನಾಡ್‌ಡ್ ತುಳುನಾಡ್‌ಲಾ ಒಂಜಿ. ಆಂಡ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಏಪ ಸುರುವಾಂಡ್ ಪಂದ್ ತೆರಿದಿನಕಲೆಡ ಕೇಂಡ ಸರಿಯಾಯಿನ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕ್‌ಜಿ. ಒಂಜಿ ಪಾತೆರದ ಪ್ರಕಾರ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ದಾತ್ರ ಮಂಗಳಾಪುರ ಪಂದ್ ಪುದರ್ ಬತ್ತಿನ ಕುಡ್ಲಡ್ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಸುರುವಾಂಡ್ ಪಂದ್. ವೈದಿಕ ಪರಂಪರೆದ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾಥ ಪಂಥ ತುಳುನಾಡ್‌ಗ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಬೈದಿನಿ. ಅತ್ತಂದೆ 'ಕಟೀಲ್ ದ ಪಿಲಿ,' 'ಪುರಾಲ್ ದ ಪಿಲಿ' ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನವು. ಪುರಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಪಿರಾಕ್‌ದ ಆರಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಲಾ ಆದುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಪರತಿರಿ ಸುಲಭೊಡು ಮೊಡೆದ್ ಕೊರ್ಯೆರೆ ಆಪಿನವು ಅತ್ತ್.

Eedina App

ತುಳು ಜನಪದೊಡು ಪಿಲಿ ಪಂಜಿ ನಲಿಕೆ, ಪಿಲಿಭೂತ, ಪಿಲಿ ಕೋಲದ ಬಗೆಟ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಈಸ್ವರ ದೇವೆರ್ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಅರೆನ ಪೆತ್ತೊಲೆನ್ ತಿಂದಿನ ಕತೆ ಪಿಲಿಪಂಜಿ ನಲಿಕೆದ ಪದೊಟ್ಟು ಉಂಡು. ನೆಟ್ಟ್ ಪಿಲಿ, ಪಂಜಿ, ಉರೆ ಬಕ್ಕ ರಾಜನ ಏಸದ ದೊರೆ ಒರಿ ಕೈಟ್ ಬೆಡಿ ಪತ್‌ದ್ ನಲಿಪುನ ನಲಿಕೆ ಉಂದು. ಪಿಲಿಭೂತದ ಪಾಡ್ದೊನೊಡು ಭೂತದ ಪುಟ್ಟು ಬಲಕೆದ ಬಗೆಟ್ ದಾಲಾ ತೆರಿಯುಜಿ. ಪಿಲಿಭೂತನ್ ನಂಬಂದಿನಕಲೆಗ್ ಬತ್ತಿ ಬಙ್ಗೊಲೆನ್ ಪನುವೆರ್. ಪಿಲಿತ ಏಸ ಪಾಡ್ದ್ ಆಪಿನ ಕೋಲೊಡು ಮಸ್ತ್ ಕಟ್ಟ್ ಕಟ್ಟಲೆ ಉಂಡು. ಕಾಪುದ ಪಿಲಿಕೋಲೊದ ಬಗೆಟ್ ಅಶೋಕ ಆಳ್ವೆರ್ 'ಪ್ರಾಣಿ ಜನಪದ' ಪನ್ಪಿ ಬೂಕುಡು ಬರೆಪೆರ್. ಪಿಲಿಕೋಲದ ಪಿಲಿ ಒಲಿಮದೆಟ್ ಆಪಿನ ಐತ, ಸನ್ನಯ, ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಕಟ್ಟ್ ಕಟ್ಟಲೆದ ಬಗೆಟ್ ಪಂತೆರ್. ಪಿಲಿಕೋಲದ ಪಿಲಿ ಏರೆನ್ ಮುಟ್ಟುಂಡಾ ಅಕುಲು ಮಗ್ತ್ ವರ್ಸದ ಕೋಲೊಡ್ದು ದುಂಬು ಸೈಪೆರ್ ಪನ್ಪಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಮುಟ್ಟುಜಿಡ ಕೋಲ ಕಟಿನಕುಲೇ ಸೈಪೆರ್ ಪನ್ಪಿ ಪೋಡಿಗೆಲಾ, ನಂಬಿಕೆಲಾ ಜನಕುಲೆಡ ಉಂಡು. ಪಿಲಿಭೂತ ಬಕ್ಕ ಪಿಲಿಕೋಲ ಕಾಡ್ ಬಕ್ಕ ನಾಡ್‌ದ ಸಂಬಂಧೊನು ಪನ್ಪುಂಡು. ಕಾಡ್‌ದ ಪಿಲಿಕುಲು ನಾಡ್‌ಗ್ ತೊಂದರೆ ಕೊರಿಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದ್ ಪೆತ್ತ ಕೈಕಂಜಿಲೆನ್ ಕಾಪೊಡು ಪನ್ಪಿ಼ ಗೇನಲಾ ಮೂಲು ಉಂಡು.

ತುಳು ಜನಪದೊಟು ಪಿರಾಕ್‌ಡ್ ತಿಕ್ಕುನವು ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಭೂತ. ದೇವಿ ಭಾಗವತೊಡು ದೇವಿ ಸಿಂಹವಾಹಿನಿ ಆಂಡ ತುಳುವೆರೆಗ್ ದುರ್ಗೆನ ಆರಾಧನೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಉಪ್ಪುನು ಪಿಲಿತ ಉರುಕುಲು. ಅವು ಬೂತೊಲೆನ ಬಂಡಿಡ್, ಆದಿ ಆಲಡೆಡ್ ಸಿರಿಕುಲೆನ ಒಟ್ಟ್ಟುಗುಲಾ ಉಪ್ಪುನು ಪಿಲಿತ ಉರುಕುಲು. ದೈವದೇವೆರೆ ಸಾನೊಲೆಡ್ ಅತ್ತಂದೆ ಬಡಕೈಡ್ 'ಚಿಕ್ಕು' ದೈವೊಲೆನ ಒಟ್ಟುಗುಲಾ ಪಿಲಿತ ಉರುಕುಲು ಉಂಡು. ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಬೂತ ಮಸ್ತ್ ಶಕ್ತಿದವು. ಐನ್ ನಂಬಂದಿನಕುಲು ಐಕ್ಕ್ ಪೋಡ್ಯಂದಿನಕುಲು ಕಮ್ಮಿ ಪಂದೇ ಪನೊಲಿ. ಅಂಚಾದ್ ಪಿಲಿ ತುಳು ಜನಪದತ ಆರಾಧನೆದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಆತ್ಂಡ್. ಅವುಲು ಪೋಡಿಗೆ, ನಂಬಿಕೆ, ಬಕುತಿ ಇತ್ತ್ಂಡ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಉಂದೆಡ್ದ್ ಬೇತೆ ಒರುತವು. ಪಿಲಿನಲಿಕೆಡ್ ಕುಸಾಲ್, ಕುಸೇಲ್ ಮೈ ಮನಸ್ ಮರ್ಲು ಗೇನಲಾ ಉಂಡು.

AV Eye Hospital ad

ಇನಿ ಕುಡ್ಲಡ್ ನಡತೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಏಪ ಸುರುವಾದುಪ್ಪು ಪನ್ನಗ ದೋಸ್ತಿ ಒರ್ತಿ 1928 ವರ್ಸದ ಪಿಲಿಏಸ ಪಂದ್ ಪಟ ಕಡಪುಡಿಯೆರ್. ಪರಪಿಲಿಕುಲೆನ ಏಸ ಎಂಚ ಇತ್ತ್ಂಡ್ ಪಂದ್ ತೆರಿವು಼. ಪಿಲಿ ಏಸ ಪಾಡುನವು ಈ ನೆಲತ ಮಣ್ಣ್‌ದ ಜನಕುಲು. ನಲಿಪಾವುನಕುಲು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲಕುಲು, ಮಿತ್ತ ಜಾತಿದಕುಲು. ಮಿತ್ತ್ ತಿರ್ತ್ ಪನ್ಪಿ ಸಂಗತಿಡ್ದ್ ಎಚ್ಚ ಪದ, ನಲಿಕೆ, ತಾಸೆ ಉಂದು ಪೂರಾ ಪರಪುದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮೋನೆಲೆನ್ ಪನ್ಪುಂಡು. ನಲಿಕೆದ ಮೂಲ ಈ ಪರಪುದ ಗೇನಲಾ ಪದತ ಮೂಲಲಾ ಅಂದ್ ಪಂದ್ ತೆರಿಯುಂಡು.

ಈ ಲೇಖನ ಓದಿದ್ದೀರಾ?: ಬಹು ಕರ್ನಾಟಕ - ಬುಡಕಟ್ಟು ಮರಾಟಿ | ಅಮಿ ಭೈರವೊಲೆ ಕೊವುಂಡೆ ದೇವುಂಚೆ ಕೆಸೆ, ಕಾಯ್ತೆಸು?

ಇನಿ ನಡತೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಕಾಲಿ ನಲಿಕೆ ಅತ್ತ್. ಅವು ಬಲೊನು ಸಕುತಿನ್ ದೆರ್ತ್ ತೋಜಾವುನವು. ಮೂಲು ನಲಿಪುನಾಯೆ ಜುವೊಡು ಲಟ್ಟ ಉಪ್ಪೊಡು. ಅಂಚಾಂದ್ ನಲಿಕೆಡ್ ಮೈಮರ್ಲುನಂಚಿನ ಕಸರತ್ತ್ ಲೆನ್ ಮಲ್ತ್ ತೊಜಪಾವೆರ್. ಒಂಜಿ, ಮೂಜಿ, ಐನ್ ಪೌಲೊಡು ಸುತ್ತು ಬರ್ಪಿನ, ತೇಲ್ ಬಗ್ಗುನ, ಚಕ್ರದಂಡೊಡು ಜನಕುಲೆನಾ ಮೈಮನಸ್ ಮರ್ಲುನಂಚ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ನೆಲತ ಮಿತ್ತ್ ನೋಟು ದೀದ್ ಐನ್ ಪಿರವುಗು ಬಗ್ಗ್‌ದ್ ಬಾಯಿಡ್ ನೋಟು ದೆಪ್ಪುನ ಗೊಬ್ಬುಲೆನ್ಲಾ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಪಿಲಿಕುಲು ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟ್‌ಗ್ ನಲಿಪುನವೇ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು.

ಪಿಲಿಕುಲು ಕುರಿ ಆಕುನ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತ್‌ದ ನಲಿಕೆ ಬಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬುಲಾ ಆದುಂಡು. ಮಲ್ಲಕಲೆ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಗೊಬ್ಬುನ ಪಿಲಿಕ್ ಲೆಗ್ ಪಂದ್ ಕುರಿ ಬುಡುವೆರ್. ಈ ಕುರಿನ್ ತಾಕತ್ತ್‌ದ ಪಟ್ಟೆಪಿಲಿ ಪಿರ ದಕ್ಕೊಡು. ಆ ಕುರಿ ಅಕಲೆಗೇ ಪೋಪುಂಡು. ಕುರಿ ಆಕುನ ಇನಿ ಉಂತಿದಿನೆಡ್ದಾತ್ರ ಅರಿತ ಮುಡಿನ್ ಕೂಲಿಡ್ ದಕ್‌ದ್ ಅರಿಮುಡಿನ್ ಗೆಂದುವೆರ್. ಐಕ್ಕ್ ಜುವೊಡು ಎಡ್ಡೆ ತಾಕತ್ತ್ ಬೋಡು. ಸೊಂಟ, ಬೆರಿ, ಬಕ್ಕ ಕೆಕ್ಕಿಲ್‌ನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ತಾಂಗ್‌ದ್ ಅರಿತ ಮುಡಿ ದೆರ್ಪೊಡು. ಇಜಿಂಡ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ಪೊಲಿವು. ಸೊಂಟ ನುರಿವು, ಕೈಕಾರ್ ಪೆದಲು. ಅಂಚಾದ್ ಗೌಜಿ ಗದ್ದಲದ ನಡುಟು ತಾಕತ್ತ್ ದೈರ್ಯಲಾ ಮುಖ್ಯ.

ಪಿಲಿನಲಿಕೆಡ್ ನಲಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ್, ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆಲಾ ವಿಶೇಷವಾಯಿನವು. ಚಲ್ಲಣ (ಚಡ್ಡಿ) ಒಂಜಿ ಬುಡ್ದು ಮೈಕ್ ಪೂರಾ ಮಂಜಲ್, ಕಪ್ಪು, ಬೊಲ್ದು ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ದ್ ಬೀಲ ಕಟ್‌ದ್ ಪಿಲಿತ ಮೋನೆ ದೀದ್ ಗುಂಪುಡು ಬತ್ತ್‌ದ್ ಊರುದ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಎದುರು ಬತ್ತ್ ನಲಿಪುವೆರ್. ನಲಿಕೆ ಮುಗಿಯೆರಾನಗ ಜನಕುಲು ಅಕಲೆಗ್ ಒಂಜೀತ್  ಪನವು ಕೊರುವೆರ್. ಅವು ಅಕಲಕಲೆನ ತಾಕತ್ತ್ ಸತ್ಯನಾಬಕುತಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಪಿಲಿ ಏಸೊಡು ಪಟ್ಟೆಪಿಲಿ, ಚಿಟ್ಟೆಪಿಲಿ, ಬಂಗಾಲಿಪಿಲಿ, ಕಪ್ಪು ಬೊಲ್ದು ಪಿಲಿ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಣ್ಣದ ಪಿಲಿಕುಲುಲಾ ಉಂಡು. ಮೂಲು ಪಿಲಿಕುಲೆನ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆಡ್ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪುನು ಬಣ್ಣ ದಿಂಜಾವುನ ಕಲಾವಿದೆರ್. ಅಕಲೆನ ಕೈಡ್ದ್ ಪಾಡುನ ರಂಗ್ ದಿಂಜಾವುನೆಟ್ ಕಾಡ್‌ದ ಪಿಲಿಕುಲೆನ್ ಊರುಗು ಕಂತ್ ಬುಡ್ಪೆರ್. ಜೋಕುಲು ಬಾಲೆಲು ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೆ ಕಿನ್ನಿ ಕಿರ್ತಲೆಲು ಮೈ ಮರ್ಲ್‌ದ್ ಕಣ್ಣ್ ಕೆಬಿಟ್ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆನ್ ದಿಂಜಾವೆರ್.

ಮಾರ್ನೆಮಿದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪಂಡ ಕಾಲಿ ಗಮ್ಮತ್ತ್‌ಗ್ ಪಿಲಿ ಏಸ ಪಾಡುನತ್ತ್. ಪಟ್ಟ ಪರಕೆ ಪಂಡಿನಕುಲು ಒಂಜಿ ದಿನಾಂಡಲಾ ಏಸ ಪಾಡುವೆರ್. ಕಟೀಲ್‌ಡ್ ಮಾರ್ನೆಮಿದ ಮೆರವಣಿಗೆಗ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಊರುದಕುಲುಲಾ ಪಿಲಿ ಏಸ ಪಾಡ್ದ್ ನಲಿಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಎಕ್ಕಾರ್‌ದ ಪಿಲಿ, ಕೊಡೆತೂರುದ ಪಿಲಿ, ಕಟೀಲ್‌ದ ಪಿಲಿ, ಪಂದ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನೆಕ್ಕ್ ಜಾತಿಭೇದ ದಾಂತೆ ಪಿಲಿ ಏಸ ಪಾಡ್ದ್ ನಲಿಕೆ ಆಪುಂಡು. ಕಟೀಲ್‌ಡ್ ಸಂಜೀವಣ್ಣೆ ಪಿಲಿ ಏಸ ಪಾಡೊಂತಿನ ನೆಂಪುನು ಅರೆನ ಬೊಡೆದಿ ಎನ್ಪ ವರ್ಸದ ಗಿರಿಜಕ್ಕ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂಡೆರ್. ಏಸ ಪಾಡೆರೆ ಉಂತುನು ಪಂಡ ಉಂತುನೇ, ಇಡೀ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೋಡಾವೊಂತುಂಡು. ರಡ್ಡ್ ಕೈನ್ ಆಗೆಲ ಮಲ್ತ್ ಕೈಕ್ ಪಟ್ಟಿ ಕೊರ್ದು ಉಂತಾವೆರ್. ಮಾನ ಮುಚ್ಚುನಾತೆ ಕುಂಟು ಉಪ್ಪುನು. ಮೈತ ರೋಮ ಪೂರಾ ಗೀಸ್ದೆತ್ತ್ ಪೈಂಟ್ ಪಾಡ್ನಗ ಉರಿಯೊಂತುಂಡು. ಅಪಗ ರಚ್ಚೆವುದ ದಂಡ್ ಇತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಇರೆಟ್, ಬಾರೆದ ಇರೆನ್ ದಂಡ್ ದೆತ್ತ್ ತುಂಡು ಮಲ್ತ್ ಜೆಪುಡಾವೊಂತೆರ್. ಒಂಜಿ ದಿನತ ಏಸೊಗು ಕುಲಿಬಕ್ಕ ಪೀ ಪಡಿಕೆ ಮದಪೊಡು. ಅಂಚಾದ್ ದೇವೇರೆ ಪುದರ್ ಉಪಾಸ ಕುಲ್ದ್ ಏಸ ಪಾಡೊಂತೆರ್. ಪಾಡಿನ ಏಸೊನ ದೆಪ್ಪುನು ನನೊಂಜಿ ನಮುನೆದ ಬಙ್ಗ. 'ನೆಗರಗುಂಡಿ'ಡ್ ಚಿಮಿಣಿದ ಎಣ್ಣೆ, ಪೊಯ್ಯೆ ಪಾಡ್ಡ್ ತೆಪ್ಪುದ ಕೂರುಡು ಉರ್ದುದು ದೆಕ್ಕೊಂತೆರ್. ಪಾಡಿನ ಏಸದ ಗಮ್ಮತ್ತ್‌ಡ್‌ದ್ ಎಚ್ಚ ಕಣನೀರ್ ಬರೊಂತುಂಡು. ಅವು ಒರಿ ಇರುವೆರೆನ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತ್. ಲೋಕದ ಮಾತೆರ್ನಲ ಅನುಭೋಗದ ಪಾತೆರ. ಕಟೀಲ್‌ಢ್ ಕೊಡೆತೂರುದ ಪಿಲಿತ್ತ ಏಸ ಪಾಡೊಂತಿನ ರಘುರಾಮ ಶೆಟ್ರ್ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಪಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ. ಆರ್ ಇಂಚಿಪೊಗು ತೀರಿಯೆರ್. ಜನಕುಲು ಪಿಲಿ ಏಸ ಪಾಡುನೆಕ್ ಜಾತಿ-ಧರ್ಮ ಪಂದ್ ಇತ್ತ್‌ಜಿ. ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲದಕುಲುಲಾ ಪಿಲಿ ಏಸ ಪಾಡೊಂತೆರ್. ಇನಿ ಇಂಚಿನಾಯನ ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನವೇ ಆಯಗ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್. ಪಂಡ ಪಿಲಿ ಪಂದ್ ಪೋಡಿಗೆಡ್ದ್ ಎಚ್ಚ ಅವು ಅರ್ತಿದ ಗೊಬ್ಬು, ಜನಮಾನಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಲಲಾ ಆದ್‌ ತ್ತ್ಂಡ್. ಊರುಡು ವಂತೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದಕುಲು ಅಕಲೆ ಪುದರ್‌ಡ್ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಮಲ್ಪಾವೊಂತೆರ್.

ಪಿಲಿ ಕಲಕ್ಕ್ ಜಪ್ಪೊಡಾಂಡ ವಂತೆ ಪನವು ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಐನ್ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಕೊರುವೆರ್. ಮಾರ್ನೆಮಿದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗ್ ಏತ್ ದಿನೊಕು ಪಿಲಿ ಜಪುಡಾವುನು ಪಂದ್ ಐತ ಯಜಮಾನೆರ್ ನಿಗಂಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಮೂಜಿ, ಐನ್, ಏಲ್, ಒರುಂಬ ಅಕಲಕಲೆ ತಾಕತ್ತ್‌ದ ಮಿತ್ತ್ ಪಿಲಿಕುಲೆನ್  ಜಪುಡಾವೆರ್. ಇನಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೂಟೊಡು ಪತ್ತ್ ಇರುವ ಇಂಚ ಪಿಲಿಕುಲು ಉಲ್ಲಾ. ದುಂಬುದಕಲೆನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಅಂಚತ್ತ್. ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ ಒಟ್ಟುಗು ಎಲ್ಯ ಪಿಲಿಕುಲುಲಾ ಉಪ್ಪುವ. ಅಪ್ಪೆ ಕಿನ್ನಿಲೆನ್ ಅರಂಟುನ, ಮೋಕೆ ತೋಜಾವುನ ಪೇರ್ ಕೊರ್ಪುನ ನಟನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಮೂಲು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅತ್ತ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಯಿನ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಇನಿತ ಪಿಲಿ ಏಸೊಲು, ನಲಿಕೆಲು ದಾದಾತ್ಂಡ್ ಕೇಂಡ ಅವು ದುಡ್ಡುದ ವೈವಾಟ್‌ದ ಕಲೊಕುಲು ಆತ್ಂಡ್. ಇನಿ ಒರಿಯನ ಪುದರ್‌ಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಲು ಅತ್ತಂದೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ, ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಪಂದ್ ರಂಗ್‌ದ ಕಲಲಾ ಆತ್ಂಡ್. ಚಾನೆಲ್‌ಡ್ ಲೈವ್ ತೊಜಪಾವುನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಅಬ್ಬರೊಲು ಎಚ್ಚಾತ್ಂಡ್. ಒಂಜಿ ಕಾಲೊಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಪತೊಂದು ಕಂಡ, ಒಂರ್ಕುದ ಪುನಿ ಪುನಿಯೆ ಪೋವೊಂತಿನಕುಲು, ಇನಿ ಮಾರ್ಗ ಬುಡುದು ಬೈಲ್ ಬೊಟ್ಟು ಜಪ್ಪಯೆರ್. ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಾಸ್‌ಗ್ ಪಿಲಿ ನಲಿತೊಂದು ಇತ್ತೆರ್ಡ ಇನಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದಲೆಕ ಜಾಲ್‌ಗ್ ಜತ್ತೆರ್ಡ ಈತ್ ಕಾಸ್ ಕೊರೊಡು ಪಂದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇರೆನ 'ಇಲ್ಲಡೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಪೆರೆ ಬರ್ಪ ಈತ್ ಲಚ್ಚ ದೀಲೆ' ಪನ್ಪಿನ ದಾದಾಗಿರಿತ ಪಿಲಿಕುಲುಲಾ ಉಂಡು. ಇಂಚ ಕಾಲಾನ ಕಾಲೊಗು ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಏಕಿ-ದೇಕಿ ಐಸಿರ ಪೂರಾ ಬದಲಾತ್ಂಡ್. ಜನಮಾನಿದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ ಅರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಆತ್‌ಜಿ.

1928ರ ಹುಲಿ ವೇಷ

ಒಂಜಿ ಕಾಲೊಡು ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟ್‌ಗ್ ಇಲ್ಲ ಉಲಯಿ ಸೇರೊಂತಿನ ಪೊಂಜೊವು, ಜೋಕುಲುಲಾ ಇನಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ನಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕುಲು ಗುಂಪುಡು ಇತ್ತ್ಂಡ ಐತ ದೇಕಿಯೇ ಬೇತೆ. ಅಕುಲು ಪಾಡುನ ಪಜ್ಜೆಲು ಪೊಸ ಉಮೇದ್ ದವು. ಪೊಂಜೊವುಲು ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗ್ ಮೈನಿಲ್ಕೆ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ದ್ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆ ದೀದ್ ನಲಿಪುನ ಪೊರ್ಲು ಬೇತೆನೇ. ಕಾರ್ ಬಕ್ಕರ್ ಬಿಚ್ಚಾದ್ ದೆರ್ತ್ ಪಾಡ್ದ್, ಕೈ ಬಕ ಕಾರ್ ಬೀಸೊಡು ತಿರ್ಗಾದ್ ನಲಿಕೆ ನಡಪುಂಡು. ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಕಲ ಆಣ್ ಪೊಣ್ಣ್ ಪನ್ಪಿ ಬೇದ ದಾಂತೆ ಉಮೇದ್‌ಡ್ ನಡಪುಂಡು.

ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಜನಪದ ಕಲೆ. ತಾಸೆ ಡೋಲು ವಾದ್ಯದಂಚಿನ ಸಂಗೀತದ ಪರಿಕರೊಲು, ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಲಿಪುನ ನಲಿಕೆದ ಪಜ್ಜೆ, ಕಸರತ್ತುಲು, ಮಂಜಲ್, ಕಪ್ಪು ಕೆಂಪು ಬೊಲ್ದುದ ಬಣ್ಣೊಲು ಇಂಚ ದಿನದಿನೊಟು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪೊಸತಾವೊಂದು ಐತ ಪೊಲಬು ನನಲಾತ್ ಎಚ್ಚ ಆವಡ್. ಊರು ಪರವೂರುಡು ತುಳುವೆರೆ ಪಿಲಿಕುಲು ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟ್‌ಗ್ ನನಲಾತ್ ನಲಿಪಡ್ ಪಂದ್ ಬಯಕುವೆ. ಸರಕಾರ ಜನಮಾನಿ ನಲಿಕೆಲೆಗ್ ಕೊರೊಡಾಪಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗ್ಲಾ ಕೊರಡ್ ಪಂದೇ ಬಯಕುವೆ. ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗ್ ಬರ್ಪರತ್ತೇ.

ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು?
0 ವೋಟ್
eedina app