ಬಹು ಕರ್ನಾಟಕ - ತುಳು | ತುಳುವೆರೆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಅಂಗಲಪ್ಪು

'ಕಾಂತಾರ' ಸಿನಿಮಾ ನಂತರ ತುಳುವರ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಸದ್ಯ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪಾಡ್ದನದ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಾತಿಯ ಶ್ರೇಣೀಕರಣ ಇಣುಕುವುದು, ದೈವಾರಾಧನೆ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಹಾಗಾಗಿ, ಯಾವ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ದೈವಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ

ತುಳುವೆರೆ ದೈವೊಲು, ದೈವಕೋಲ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮೊಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಚರ್ಚೆಗ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್. ಇನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಕಲೆನ ಆಲಡೆಗ್ ಪೋಲೆ ಆದಿಗ್ ಪೋಲೆ ಕುಟುಮದ ದೈವೊಗು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಲೆ ಪಂದ್ ಪನ್ಪಿನ ಎಚ್ಚ ಆತ್ಂಡ್. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಇಂಚ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಕುಲ್ದಿನಕಲೆಗ್ಲಾ ದಾಲಾ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ. ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗೆಟ್ ಎಚ್ಚಿಕತೆ ಮಲ್ತ್ ಪನ್ಪಿನೆಡ್ದ್ ಐತ ಪಿರವುದ ಸತ್ಯೊಲೆನ್ ತೆರಿಯೆರೆ ಜನಮಾನಿ ದುಂಬೊತ್ತನಂದೆ, ರೀಲ್ ಬಕ್ಕ ರಿಯಲ್ ದ ಸಂಗತಿದ ನಡುಟು ಪುನೆವೊಂದು ಉಲ್ಲೆರ್. ವಿದ್ವಾಂಸೆರ್ ಅಕಲಕಲೆ ಗೇನೊಗು ತಿಕ್ಕಿನೆನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ಪನೊಂದು ಬೈದೆರ್. ಜನಮಾನಿಗ್ ದೈವೊಲೆನ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಾತ್ ಸಂಗತಿಲೆನ್ ಪನಿಯೆರೆ ಉರ್ಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್.   ಜನಕುಲೆಗ್ ಒಯಿನ್ ನಂಬೊಡು ಒಯಿನಿ ನಂಬೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿ ಸರಿ ತಪ್ಪುದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಲಾ ಮಿತ್ತ್ ತಿರ್ತ್ ಆಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ನಂಬಿಕೆ, ಬಕುತಿ, ನನೊಂಜಿ ಮೆಯಿಟ್ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂದು ರಡ್ಡ್ ಸೇರ್ನಗ ಆಪಿನ ಅಂಬರಪ್ಪು ಪೂರಾ ಮೂಲು ಉಂಡು. ಬೂತ ನಂಬಿನಕುಲು, ಬೂತ ಕಟ್ಟುನಕುಲು, ಊರುದ ಕಟ್ಟ್ ಕಟ್ಟಲೆಲು, ಉಂದೆನ್ ಪೂರಾ ಒರ್ಪೆರೆ ಪೊರ್ಂಬುನಕುಲು ಉಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ದೈವದ ಬಗೆಟ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆಲಾ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜಆಪುಂಡು. ಐನ್ ತೆರಿದಿನಕುಲು ತೆರಿಪಾದ್ ಕೊರೊಡು. ಮಾಯ–ಜೋಗೊಡು ದೈವೊನು ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂದು, ವರ್ಸೊಗೊರ ಕಾಲಾವಧಿದ ನೇಮ ಕೊರ್ದು ಬಯಬಕುತಿ ಮೆರೆಪಿನ ಜನಮಾನಿ ಒಯಿನ್ ಬುಂಡಲಾ ಬೂತೊನ್ ಬುಡಯೆರ್.

Eedina App

ಬೂತದ ಚರಿತ್ರೆನ್ ಪನ್ಪಿನ ಪಾರ್ದನ, ಆರಾಧನೆದ ಕಟ್ಟ್ ಕಟ್ಟಲೆನ್ ಪನ್ಪಿನ ಬೇಲೆಲು ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿಲಾ ಆವೊಂದೇ ಉಂಡು. ಕಾಲೋಡ್ದು ಕಾಲೊಗು ಬೂತಾರಾದನೆದ ಪರಂಪರೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆಲು ಆತ್ಂಡ್. ಆಂಡ ವಾ ಊರುಗು ಪೋಂಡಲಾ ತುಳುವೆರ್ ದೈವೊಲೆನ್  ಮದತ್ ದ್ ಕುಲ್ದಿನಕುಲು ಅತ್ತ್. ಉಂದೆತ ನಡುಟೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಕಡಲ ಕರೆಟ್ ಎಂಚ ಪುಟುಂಡು, ಏರ್ ದುಂಬೊತೊಂದು ಬತ್ತೆರ್ ಪನ್ಪಿನವುಲಾ ತೆರಿಯೊನ್ನ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿಯೇ ಆತ್ಂಡ್. ಕಾಂತಾರಡ್ ಕಾಡ್ ಮಾತ್ರ ತೂಯ ಆಂಡ ಐಡ್ದ್ ಮಲ್ಲ ಕಡಲ್, ಉಂದೆತ ನಡುಟು ಪೊದಿಕೆ ನುಪ್ಪುದ ಬದ್ ಕ್ ಕಟಿನ ತುಳುವೆರೆ ಗೇನ ಎಂಚಿನವು ಪಂದ್ ತೆರಿಯೊಡ್ಡ ಐನ್ ನನಲಾತ್ ಅಜತ್ ದ್ ತೂವೊಡು.

ತುಳುನಾಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬಾಸೆಲು ಜನಮಾನಿಲು ಉಪ್ಪುನ ನಾಡ್, ಮೂಲು ಇತ್ತಿನಕುಲು ಬತ್ತಿನಕುಲು ಪೂರಾ ದಾಯೆಗ್ ದೈವೊಲೆನ್ ಬೂತೊನು ನಂಬಿಯೆರ್. ನಂಬ್ ದ್ ಮಲ್ತಿನ ಸಂಗತಿಯಾಂಡಲ ಎಂಚಿನವು ಪಂದ್ ತೆರಿಯೊನಡಾಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಉಂದು ನರಮಾನಿ ಒರಿ ನನೊರಿಯನ ಮುಟ್ಟ ಬರಂದಿನಲ್ಕ, ಜಾತಿ ಪನ್ಪಿನ ವವಸ್ಥೆನ್ ಕಾಪುನಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತ್ಂಡಾ ಪಂದ್ ಲಾ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ದ್ರಾವಿಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬೇರ್ ಲೆನ್ ಇನಿಕ್ಕ್ ಲಾ ತನ್ನ ಉಡಲ್ ದ ಉಲಯಿ ದೀವೊಂದಿನ ತುಳುವೆರ್ ಪೊಣ್ಣು, ಮಣ್ಣ್, ದೈವೊನು ಸತ್ಯ ಪಂದ್ ನಂಬೊಂದು ಬೈದಿನಕುಲು. ಉಂದೆನ್ ಸಿನಿಮಾ ಪಂತಿನ ಕ್ರಮ ಬೇತೆ ರೀತಿದವು. ಆಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆನ್ ಎಚ್ಚಿಕತೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಈ ಸೂಕ್ರುಮೊನು ತೆರಿಯೊನಡಾಯಿನ ಅಗತ್ಯಲಾ ಉಂಡು.

AV Eye Hospital ad

ಮೂಲೊಡ್ದು ತನ್ಕುಲೆನ ಹಿರಿಯೆರೆನ್ ಬಕ ಕಲ್ಲ್ ಮಣ್ಣ್, ನೀರ್, ದೈಕುಲು ಉಂದೆನ್ ಪೂರಾ ನಂಬುನ ಬುಡಕಟ್ಟ್ ದ ಬೇರ್ ತುಳುವೆರ್ ಸಹಜವಾದೇ ದೈವಾರಾಧಕೆರ್ ಆಯೆರ್. ಈ ದೈವದ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾತಾ ಜಾತಿದಕಲೆಗ್ಲಾ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಆ಼ಂಡಲಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿಗ್ ಅನುಗುಣವಾದ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೈವೊಲು ಉಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ಆಡಳಿತದ ಗುರ್ಕಾಮೆಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ ದ್ ಸೀಮೆ, ಗ್ರಾಮ ಬಕ್ಕ ಕುಟುಂಬದ ದೈವೊಲು ಉಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಬೂತ ತಾನ್ ನಂಬಿನಾಯನ್ ಕಾಪುನತ್ತಂದೆ, ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರದ ಮಾಪು ಮೀರ್ದ್ ನನೊರಿಯನ್ ಕೆರ್ಪುನ ಬೇಲೆನ್ ಮಲ್ಪುಜಿ. ಅವುಲು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನಲಾ ಉಂಡು, ರಾಜಿ ಪಂಚಾತಿಕೆಲಾ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಮ ಜಗತ್ತ್ ನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ  ಅಭಯ ಕೊರ್ಪಿನ ಬೇಲೆಲಾ ನಡಪುಂಡು.

ಭೂತಾರಾಧನೆ ಏತ್ ಪಿರವುದ ಪಂದ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪನಿಯೆರೆ ಆಯಿಜಿಡಲಾ ತಿಕ್ ದಿನ ಕಲ್ಲ ಬರವುಲು ಭೂತಾರಾಧನೆಗ್ ಬೂಮಿನ್ ಉಂಬಳಿ ಕೊರ್ತಿನ ವಿವರಣೆಲು ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಮಲ್ಪುನ ಬೆನ್ನಿಡ್ ಕಂಡದ ಪುದರ್ ದೈವದ ಪುದರ್ ಡ್ ಉಂಡು. ಪಂಡ ಭೂಮಿದ ಯಜಮಾನಿಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಲು ಮುಖ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ, ಬೂಮಿದ ಯಜಮಾನಿಕೆ, ಜನಮಾನಿನ್ ಸಂಪೊತ್ತು ಪಂದ್ ಕಾಪುನ ಗೇನದ ನರಮಾನಿಯನ ಬದ್ ಕ್ ಉಂದು ಪೂರಲಾ ಮೂಲು ಉಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಸೂಕ್ರುಮೊಡು ಅರ್ಕಲರ್ಕಲ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಸಂಗತಿಲೆಡ್ ನೆಯ್ದಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂದು. ಐನ್ ಎಸಲ್ ಎಸಲ್ ಬುಡ್ಪಾದ್ ತೂಪಿನ ಅಗತ್ಯಲಾ ಉಂಡು.

ಜನಪದ ಪರಂಪರೆದ ಈ ನಂಬುಗೆಲು ಐಕ್ ಆಧಾರವಾದ್ ಕಟ್ ದಿನ ಪಾಡ್ದನೊಲು ಮಸ್ತ್ ಪಾಠಾಂತರೊಲು ಉಲ್ಲ. ಉಂದೆನ್ ಪೂರಾ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನೊಡು ಆಪುಂಡು. ಸಾರಮಾನಿ ದೈವೊಲು ಪಂಡ್ ದ್ ರೂಢಿದ ಪಾತೆರಲಾ ಅಂದ್. ಅಂಚಿತ್ತಿ ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ಕಾರ್ನಿಕದ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಬಗೆಟ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನಗ, ಕೊರಗತನಿಯೆ ದಾಯೆ ದೈವ ಆಯೆ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಲಾ ಮುಖ್ಯ. ಉಂದು ತನಿಯನ ಒರಿಯನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತ್ತ್. ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತಿನಕುಲು ಐನ್ ಕಡತ್ ದ್ ದುಂಬೊತ್ತಿನಕುಲುಲಾ ಜೋಗೊಡ್ದು ಮಾಯೊಗ್ ಸಂದ್ ದ್ ದೈವೊಲು ಆಯೆರ್.

ಈ ಲೇಖನ ಓದಿದ್ದೀರಾ?: ಬಹು ಕರ್ನಾಟಕ - ಅರೆಭಾಷೆ | ಅರೆಬಾಸೆಯವರ ಹೊಸ್ತು

ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪಾಡ್ದನೊಡು ಬರ್ಪಿನಂಚ ಕೊರಗತನಿಯನ ಅಪ್ಪೆ ಕೊರಪೊಲು ಮೈರೆ ಅಮ್ಮೆ ಕುರುವನ ಓಡಿ. ಆಯೆ ಪುಟಿನ ಪೊರ್ತುಡ್ದ್ ಆಯನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಸೈತ್ ದ್ ಕುಟುಮಲಾ ಮುತ್ ದ್ ಪೋಪುಂಡು. ತನ್ನ ಕೊಪ್ಪೊಗು ಮುಲ್ಲುದ ಕಟ್ಟದ ಬೇಲಿ ಪಾಡ್ದ್ ತನಿಯೆ ದೇಸಾಂತರ ಪೋಪೆ. ಸಾದಿಡ್ ಪೊಯ್ಯೆ ಡ್ ಪಸರಂಗಿದ ಗೊಬ್ಬು ಗೊಬೊಂದು ವರ ಬುಲಿಪುವೆ, ವರ ತೆಲಿಪುವೆ. ತೂಯಿನಕುಲು ಆಣಗ್ ಮರ್ಲ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಆ ಸಾದಿಡ್ ಬನ್ನಗ ಕಲಿ ಮಾರಿಯೆರೆ ಪೋತಿನ ಬೀರದ ಬೈದೆದಿ ಬಕ್ಕ ಅಲೆನ ಮೆಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಯ ಬೈದ್ಯೆ ತಿಕ್ಕುವೆರ್. ಆಯನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ, ಬರಿ ಕೇನ್ವೆರ್ ಆಯನ 'ಬನ್ನಾಯ' ಬರಿ ಪಂದ್ ತೆರಿವೆರ್. ನಡತಿ ಸಂಗತಿ ತೆರಿದ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಜೋಕುಲೆ ಗೊಬ್ಬಾಯೆರೆ, ಕಕ್ಕೆ ದೇರ್ಯೆರೆ ಆವು ಪಂದ್ ಲೆತೊಂದು ಪನ್ಪೆರ್. ಪಾಡೆರೆ ಕುಂಟುಲಾ ದಾಂತಿನ ತನಿಯಗ್ ಕಲಿತ ಕಡ್ಯ ತುಂಬೆರೆ ದೀತಿನ ಸಿಂಬಿದ ಕುಂಟು ಪರ್ತ್ ದ್ ಮಾನಮುಚ್ಚೆರೆ ಕುಂಟು ಕೊರ್ಪೆರ್. ಆಯಗ್ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಯ ಕಟ್ ದ್ ಕೊರುದು ಗಂಜಿಯಾ ತೆಲಿಯಾ ಪರ್ದ್ ತನಿಯೆ ಜವನಿಯೆ ಆಪೆ.

ತಾಂಕನದ ಅಪ್ಪೆ ಬೀರದ ಬೈದೆದಿ ಕಲಿ ಮಾರಿಯೆರೆ ಪೋನಗ ಅಲೆನೊಟ್ಟುಗು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಡ್ಯ ತುಂಬೊಂದು ಪೋಪೆ. ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ತನ ಕುಲಕಸುಬು ಮಲ್ಪುವೆ. ಬೂರು ಕಡ್ತ್ ದ್ ಕುರ್ವೆ, ಪುಡಯಿ, ತಡ್ಪೆ, ಕುಡುಪುಲೆನ್ ಮೊಡೆಪೆ. ಒಂಜಿ ದಿನ ಕದಿರೆಗ್ ಬುಲೆಕಾನಿಕೆ ಕೊರ್ಯೆರೆ ಬೇಲೆದಕುಲು ಬರಂದೆ ಉಪ್ಪುನಗ, ಬೀರದ ಬೈದೆದಿ ತನಿಯನ್ ಪೋಪನಾ ಮಗಾ ಪನ್ನಗ ಆವು ಪನ್ಪೆ. ಏಲ್ ಜನ ತುಂಬುನ ಪುದೆನ್ ಒರಿಯೆ ತುಂಬುವೆ, ಆತ್ ಜನತ ವನಸ್, ಕಲಿ ಎಂಕ್ ಕೊರೊಡು ಪನ್ಪೆ. ಅಂಚ ಏಲ್ ಜನ ಉನ್ಪುನೆನ್ ಉಂದು ಆ ಮಲ್ಲ ಪುದೆನ್ ಒರಿಯೆ ತುಂಬೊಂದು ಕದಿರೆಗ್ ಪೋಪೆ. ಸಾದಿಡ್ ರಾಜಂದೈವ ಜಾರಂದಾಯನ ದೈವದ ಮಾಡೊಡು ಕೈಪುರದ ಪುಲಿ ತೋಜುಂಡು. ಅಪ್ಪೆ ಉಪ್ಪಡ್ದ ಪುಲಿ ಮುಗಿದ್ಂಡ್ ಪಂದ್ ನೆನಪಾಯಿನ ತನಿಯೆ ದೈವದ ಮಾಡೊಗು ಕಾರ್ ಕೊರ್ದ್ ಪುಲಿ ಕೊಯ್ಪೆ. ದೈವೊಲು ಆಯನ್ ಮಾಯ ಮಲ್ಪುವ. ಬರಂದಿನ ಮಗನ್ ಬೀರದ ಬೈದೆದಿ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ನಗ ಯಾನ್ ಜೋಗ ಬುಡ್ದ್ ಮಾಯೊಗು ಸಂದಿಯೆ. ಮೂಲು ಇತ್ತ್ ದೇ ಲೋಕದ ಬುಲೆ ಸಲೆ ಕಂಜಿ ಕೈಕಂಜಿ ಕಾಪುವೆ ಪನ್ಪೆ. ನನೊಂಜಿ ಪಾಠಾಂತರದ ಪ್ರಕಾರ ಕದಿರೆಗ್ ಬುಲೆ ಕಾನಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಐಟೆ ಇತ್ತಿನ ಮಾಪಲದ ಪಂರ್ದ್ ಆಸೆಡ್ ಕೊಯ್ನಗ ಮಾಯ ಆಪೆ. ಜೋಗ ಬುಡ್ದು ಮಾಯೊಗು ಸಂದ್ ದ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಬನ್ನಗ ದೈವೊಲು ತಲೆಪುವ. ಅಪಗ ಅವುಲು ಸೈತ್ ಬೂರ್ದಿತ್ತಿನ ಪೆತ್ತದ ಕಾರ್ ನ್ ದಕ್ ದ್ ಅಕಲೆನ್ ತಡಪುವೆ. ಇಂಚ ಕೊರಗ ತನಿಯನ ಪ್ರಸರಣ ಬಕ್ಕ ಕಾರ್ನಿಕ ಪಾಡ್ದನೊಲೆಡ್ ಉಂಡು.

ಜಾತೀಯತೆದ ಸಮಾಜೊಡು ಇತ್ತಿನ ಯಜಮಾನಿಕೆ, ಆಡೊಲಿತದ ಅದಿಕಾರ, ಬೂಮಿ ಬಕ್ಕ ಸಂಪತ್ತ್ ನ್ ಪಡೆಯುನ ಅಧಿಕಾರ, ಬಡವು, ಬಡಪತ್ತ್, ಮಲ್ಲಕುಲು ಪಾಪದಕಲೆನ್ ದೊಂಕುನ ಸಂಗತಿಲು ಉಂದು ಪೂರಾ ಪಾಡ್ದನೊಡು ಬರ್ಪುಂಡು. ಬೂಮಿ, ಅಧಿಕಾರ, ಬಡವುದ ಕಾರಣೊಗು ದವ ಆಯಿನಾಯೆ ಕೊರಗ ತನಿಯೆ, ಇನಿ ಕೊರಗೆರೆ ಮೃಲದ ಅಜ್ಜೆ ಕೊರಗ ಅಜ್ಜೆ ಆತೆ. ದೈವದ ಕಾರ್ನಿಕ ಏತ್ ಇತ್ತ್ಂಡಲಾ ರಾಜಂದೈವೊಲೆಗ್ ನಢಪುನಂಚ ಅಬ್ಬರದ ನೇಮ ಕೋಲೊಲು ಇಜ್ಜಿ. ಮೈಕ್ ಕರ್ಪಸ ದಾಂತೆ ಬಜಿ ಮೈಟ್ ಸೊಂಟೊಗು ತಾರೆದ ತಿರಿ ತರೆಕ್ ಮುಟ್ಟಾಲೆ ಮೋನೆಗ್ ಕರಿಪೂಜುವೆರ್. ಇಂಚಿಪೊಗು ಒಂಚೂರು ಬೊಲ್ದು ನಾಮ ಒಯಿಪುವೆರ್. ಕೈಟ್ ಕಡ್ಸಲೆ ಮಣಿ ಇಜ್ಜಿ. ಉಪ್ಪುನು ಬೆದುರುದ ಬೆತ್ತ. ನೇಮ ಕೋಲೊಡು ಕೋಡ್ದಬ್ಬುಗು ರಾಜಂದೈವದ ಬೇಟಿ ಇತ್ತ್ಂಡ ಮೂಲು ಅವುಲಾ ಇಜ್ಜಿ. ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಬಡಪತ್ತ್ ಬಙ್ಗೊನು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೋಲಲಾ ಪನ್ಪುಂಡು.

ಕೊರಗಜ್ಜನ್ ನಂಬುದು ಕೊರ್ಪಿ ಪರಕೆ ಪಂಡ ಬೀಡ, ಚಕ್ಕುಲಿ ಬಕ್ಕ ಅಸರ್ ದ ಬಾಜೆಲ್. ಗುಂಡ ಬಯಕಂದೆ ಕಾಡ ತಪ್ಪು ತೋಡ ನೀರ್ ಡ್ ಪಂಡಿ ಪರಕೆನ್ ಕೈಕೊನುನ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜೆ. ಇನಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ್ ನಂಬುನ ಜನಕುಲೆನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾತ್ಂಡ್. ಕೊರಗಜ್ಜಗ್ ಬೊಲ್ಲಿದ ಬಂಗಾರ್ ದ ತರೆಪಟ್ಟ ಬೈದ್ಂಡ್. ಆಂಡ ಕೊರಗೆರೆನ ಬದ್ ಕ್ ಬಂಗಾರ್ ಆತ್ ಜಿ.ಬರವು, ಬಂಜರ ನುಪ್ಪು, ಉಪ್ಪೆರೆ ಎಲ್ಯ ಪಟ್ಟ್, ಎಡ್ಡೆ ದುತ್ತೈತ, ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆವೊಂದಿನಕುಲು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ. ಕೊರಗಜ್ಜನ  ಒಟ್ಟುಗು ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯಲಾ ಉದ್ಧಾರ ಆದ್ ಅಕಲೆನ ಬಡವು ಬಾಜೆಲ್ ಕರಿದ್ ಎಡ್ಡೆ ಬದ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪನ್ಪಿನವು ಮಾತೆರೆನಲ ಅಂಗಲಪ್ಪು ಆದುಂಡು. ಆದಿಮ ಧರ್ಮದ ಮಣ್ಣ್ ನೀರ್, ಪಕ್ಕಿ ಪರಣೆ, ಮರ ಕಂಜಿ ಕೈಕಂಜಿ ಮಾತಲ ಬದುಕೊಡು ಪನ್ಪಿನನೆ ಮಲ್ಲ ಗೇನ.

ಚಿತ್ರಗಳು - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ | ಕೃಪೆ: unsplash, Flickr ಜಾಲತಾಣ
ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು?
3 ವೋಟ್
eedina app