ಹರೀಶ್ ಗಂಗಾಧರ್

Harish Gangadhar

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾಲೇಜೊಂದರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೇಷ್ಟ್ರು. ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಜಾಡಿನ ಬರಹಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ. ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ, ಕ್ರೀಡೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಿನಿಮಾ ಹುಚ್ಚು. ಓದು-ಬರಹದ ಹವ್ಯಾಸ.