ಬಿ ಪಿ ಮಹೇಶ್‌ ಚಂದ್ರ ಗುರು

Maheshchandra guru

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಮೂಹ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿಭಾಗದ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ, ಪಗತಿಪರ ಚಿಂತಕ