ಸಂವರ್ತ ಸಾಹಿಲ್

SAMVARTHA SAHILA

ಸಿನಿಮಾ, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಸೆಳೆತ. ಅನುವಾದ ಇವರ ಆಸಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಿ 'ರೂಪರೂಪಗಳನು ದಾಟಿ' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಬಾಳ್ಕಟ್ಟೆ' ಅಂಕಣ ಬರಹಗಳ ಸಂಕಲನ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. 'ಓದುವುದೆಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದಂತೆ' ಇನ್ನೊಂದು ಅನುವಾದಿತ ಕೃತಿ.