ಸಂಕೇತ್‌

Sanketh

ಸಿನಿಮಾ, ಕೃಷಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ಪತ್ರಕರ್ತ, ದೃಶ್ಯ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದೆ.