ವಾಸು ಎಚ್.ವಿ.

Vasu H V

ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ವಿವಿಧ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ. ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವೈದ್ಯರು.